Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rozhovory

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. - Kvalita mužských spermií neklesá

Téměř každý dospělý člověk v nějaké fázi života zatouží po dítěti. Ne každý už má ale možnost tuto touhu naplnit přirozenou cestou. Naštěstí existuje klinická embryologie, která dokáže pomoci a podstatnou část problémů vyřešit. Jedním z předních českých odborníků a zároveň spoluzakladatel oboru asistované reprodukce a klinické embryologie v České republice je prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., celoživotní vědecký pracovník a vedoucí subkatedry Klinické embryologie v IPVZ.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - Kouření má významný vliv na vznik urologických nádorů

Urologii jako obor není třeba obecně představovat. Jako samostatný obor byla založena již v 19. století a od té doby se podstatným způsobem rozvinula a v některých oblastech je dokonce lídrem v udávání trendů. O specifikách celého oboru, stejně jako o konkrétních onemocněních se podrobně, ale přitom velmi srozumitelně, rozpovídal prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., onkourolog s téměř čtyřicetiletou praxí, přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole, momentálně zároveň děkan 2. LF UK a nově i člen Vědecké rady Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. - Patologický fyziolog mrtvoly nepitvá

Patologická fyziologie patří mezi teoretické či preklinické lékařské obory. Pacient proto nemá příležitost se s takovým lékařem v nemocnici nebo ambulanci setkat. Patologický fyziolog pacienty neléčí, přesto je pro ně velmi důležitý. Jde totiž o jeden ze základních předmětů ve výuce budoucích lékařů nejen u nás, ale i v celé řadě dalších zemí. O důležitosti a významu oboru pro celý profesní život lékaře je přesvědčen dlouholetý přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a v současnosti zároveň i děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

PhDr. Pavel Král, Ph.D. - Návštěva psychologa není osobním selháním

Klinická psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie. Zaměřuje se na využití psychologických poznatků primárně v oblasti zdravotnictví, přispívá ke zvyšování kvality života pacientů se somatickými poruchami, je rovněž bohatě aplikovaná na poli psychiatrie. Klinický psycholog je jedno z mála povolání v rámci psychologie podrobně vymezené v zákonech ČR a jako u jediné psychologické profese je zde státem garantovaná kvalita vzdělávání. Klíčovou osobností pro oblast specializačního vzdělávání je PhDr. Pavel Král, Ph.D., vedoucí Katedry klinické psychologie IPVZ, který v rozhovoru detailně popisuje nejen rozdíly mezi jednotlivými profesemi z oborů psychologie a psychiatrie, ale i nutnost systematického, odborného a celoživotního vzdělávání nebo řešitelné nedostatky našeho zdravotnického systému.

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. - Geneticky podmíněná paradontitida je nesmysl

O nedostatku zubních lékařů se mluví dnes a denně, a to nejen při běžných hovorech, ale i mezi odborníky. Stomatologie však obsahuje daleko více témat než jen nedostatek zubařů a drtivá většina z nich je podstatně zajímavější, protože skutečně nabízí řešení. Někdy tato řešení dokonce bolí, ale vše se děje kvůli výsledku, který musí být stoprocentní. Oproti mnoha jiným lékařským oborům je totiž jakýkoli defekt v obličeji i vidět. Jedním ze stomatologických oborů zabývajících se právě závažnými vadami nebo úrazy v obličeji je i orální a maxilofaciální chirurgie, kterou se již několik desítek let zabývá prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., přednosta Stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zároveň vedoucí subkatedry v IPVZ.

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc - Zdravotní gramotnost české populace není vůbec dobrá

Veřejné zdravotnictví je jedním ze zdravotnických oborů, který není na výsluní pozornosti, mnoho se o něm nemluví, málokdo přesně ví, čím se zabývá a jak je důležitý. Přitom se s jeho poznatky odborná i laická veřejnost setkává v podstatě denně. Někdo by dokonce mohl namítnout, že jde zřejmě o nějaký nový obor, ale pravda je přesně opačná. O veřejném zdravotnictví, jeho historii, komplexním pojetí, vývoji i dalším směřování, se rozpovídala doc. MUDr. Alena Petráková, CSc., vedoucí Školy veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. - Anesteziolog je zodpovědný nejen za uspání pacienta, ale i za jeho probuzení

Obor anesteziologie a intenzivní medicína patří k nejmladším a zároveň k nejrychleji se rozvíjejícím oborům medicíny. Anesteziologie má za cíl bezpečně provést pacienta celým předoperačním a operačním procesem a intenzivní medicína zase vyřešit život ohrožující situace. Nejen o své životní cestě, ale také o celoživotní snaze obor anesteziologie propojovat s jinými vědními obory i mimo oblast medicíny a zároveň hledání vzájemné souvislosti a možnosti využití zkušeností se rozpovídal vedoucí subkatedry Kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a resuscitace IPVZ doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., přední český anesteziolog, který nedávno oslavil významné životní jubileum, což zároveň znamená i výročí 50 let v oboru.

Mgr. MICHAELA VEVERKOVÁ - Masér není fyzioterapeut

Fyzioterapie je samostatný medicínský obor a většina lidí má představu, že se s fyzioterapeutem může setkat jen na specializovaném pracovišti nebo v soukromé ambulanci. Ale pravda je zcela opačná. Fyzioterapeuta může člověk potkat téměř na každém pracovišti v nemocnici včetně těch rehabilitačních nebo v privátních praxích, ale také v rehabilitačních ústavech, a dokonce i v lázních nebo sportovních klubech. Rehabilitacím a fyzioterapii se celý profesní život věnuje i Mgr. Michaela Veverková, odborný pedagogický pracovník katedry rehabilitační a fyzikální medicíny IPVZ, která dlouhé roky pracovala na klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, a kromě praxe se intenzivně věnuje i přednáškové činnosti.

Doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D. - Kůže je velmi komplikovaný orgán, ale nejde jen o to hojit rány

Popáleniny a úrazy spojené s mnohdy devastujícím porušením kůže nejsou v rámci medicíny mainstreamovým tématem a moc často se o nich nehovoří. O úrazech batolat, složení odborného týmu, transportech pacientů, ale i následné péči a inovativních přístupech dokáže dlouhé hodiny velmi poutavě hovořit přední český odborník doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (FN KV) a 3. LF UK.

Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. - Transplantace v ČR jsou na světové úrovni, ale dárci orgánů ze stran motorkářů jsou výjimečná záležitost

Transplantace je pro mnoho lidí s vážným onemocněním orgánů jedinou záchranou a nadějí pro aktivní život. V České republice mají transplantace dlouhou historii a počty jsou u nás dlouhodobě srovnatelné s nejlepšími programy světa. Aby byl celý proces nejen funkční, ale také efektivní, transparentní a spolehlivý, vzniklo v roce 2002 Koordinační středisko transplantací (KST). Jedním z jeho hlavních úkolů je vedení a správa registrů čekatelů na transplantaci, dárců orgánů a provedených transplantací. Nedílnou součástí je koordinace odběrů orgánů a tkání a jejich alokování k transplantacím v rámci celé republiky. Jeho cílem je maximální měrou přispět ke zlepšení kvality nebo k záchraně života pacientů. Klíčovou osobou, která již od roku 2014 stojí v čele KST, je prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., chirurg, který během své kariéry provedl více než 1000 transplantací.

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. - Dobrovolnictví ve zdravotnictví

Zdravotnictví se v podstatě trvale potýká s nedostatkem lékařů, ale i nelékařského zdravotnického personálu. Na druhou stranu stále stoupá počet úkolů i administrativa, a proto je každá snaha pomoci vítána. Každý, kdo chce dobrovolně věnovat část svého času, energie nebo schopností ve prospěch druhých, může velmi pomoci nejen zdravotnickému systému, ale i samotným pacientům. Aby samotné dobrovolnictví bylo vykonáváno správně a efektivně, je nutná řízená koordinace. Právě na tyto činnosti se zaměřuje projekt Ministerstva zdravotnictví. Jednou z postav a garantů projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti je i PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., který má v rámci projektu na starost evaluaci a zároveň působí jako jeden z lektorů na IPVZ.