Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Žádosti a formuláře - lékaři a zubní lékaři

1 - Přihláška k závěrečnému testu k ukončení společného základu, k opakování testu

2 - Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášku lze podat vyplněním v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare (předposlední odkaz v seznamu).

Vyplněný formulář vytiskněte, nechte potvrdit a zašlete příslušné organizaci.

3 - Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni (kmenová zkouška)

Formulář přihlášky najdete v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare?Kod=Certifikat&Nazev=Certifik%C3%A1t&misto=CR.

Vyplněný formulář vytiskněte, nechte potvrdit a zašlete příslušné organizaci.


Pro farmaceuty platí přihláška ve wordu.

4 - Žádost o zařazení do oboru/zrušení zařazení a změnu zařazení pro lékaře a farmaceuty

Zařadit do oboru se můžete pomocí vyplnění žádosti přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

U IPVZ se lze zařadit pouze do základního oboru Všeobecné praktické lékařství, farmaceutických oborů a do nástavbových oborů.

7 - Žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdrav. povolání lékaře/zubního lékaře/farmaceuta v ČR

Žádost je určena pro státní příslušníky EU, příslušníky smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občany Švýcarské konfederace, kteří získali vzdělání v jiném členském státě než v České republice a pro další osoby uvedené v § 24 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

8 – Žádost o vydání osvědčení k výkonu zdrav. povolání v zahraničí (§ 42 zákona č. 95/2004 Sb.)

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

9 – Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání spec. způsobilosti lékaře/zubního lékaře podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

10 – Žádost o vydání osvědčení o získání odborné způsob. k samostat. výkonu povolání zubního lékaře podle § 7 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

14 - Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání

absolvované v rámci doktorského studijního programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

15 - Žádost o uznání zahraniční odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v zahraničí

Žádost najdete na adrese:http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-zapocitavani-odborne-praxe_1770_936_3.html.

16 B - ŽÁDOST IPVZ O ZAPOČÍTÁNÍ A POSOUZENÍ ODBORNÉ PRAXE

22 - Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene dle § 4 odst. 2 zák. č. 95/2004 Sb.

O certifikát mohou požádat uchazeči, kteří se nepřeregistrovali na některou z lékařských fakult. O certifikát lze požádat pomocí vyplnění žádosti přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

S žádostí je nutné zaslat čitelně vyplněné Potvrzení o splnění podmínek pro vydání certifikátu, prostou kopii seznamu absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene potvrzenou všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na akreditovaném pracovišti, v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem (z logbooku) a potvrzení o provedených výkonech v logbooku.