Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Jak získat specializovanou způsobilost

Základní informace jak získat specializovanou způsobilost – lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

 • Specializovaná způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Specializovaná způsobilost je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře (§ 5 zákona č. 95/2004 Sb.)
 • Specializovanou způsobilost lékaře, zubního lékaře a farmaceuta lze dále získat na základě § 44, odst. 1, věta 1.–5. Zákona č. 95/2004 Sb. doplněním nebo doložením absolvované odborné praxe podle vzdělávacího programu, včetně doložení požadovaných výkonů do 5 let od účinnosti zákona (tj. do 2. dubna 2009); jedná se o 18 dříve základních specializačních oborů; žádost o přiznání specializované způsobilosti spolu s doklady o praxi a výkonech se podává na Oddělení uznávání kvalifikací MZ ČR ; žádost lze podat i po tomto termínu
 • na základě § 44, odst. 1, věty 6., po předložení specializace I. stupně a licence ČLK vydané před 17.4.2004; jedná se rovněž o 18 dříve základních specializačních oborů; žádost se podává rovněž na Oddělení uznávání kvalifikací MZ ČR.

Zařazení do specializačního vzdělávání

 • Žádost o zařazení do oborů specializačního vzdělávání se podává prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) viz žádosti a formuláře pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.
 • Specializační vzdělávání - podle § 5 probíhá při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době, nebo rozvolněné průpravy v nižším rozsahu než je stanovená pracovní doba, ale celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Tato průprava je odměňována. Rozsah absolvované praxe potvrzuje školitel a statutární zástupce zdravotnického zařízení.
 • Průběh specializačního vzdělávání zajišťuje akreditované zařízení, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Specializační vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů příslušných oborů.
 • Vzdělávání v prvním základním kmeni a prvním základním oboru se považuje za zvyšování kvalifikace, ostatní je považováno za prohlubování kvalifikace.

Více informací najdete pod tímto odkazem.

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy stanoví požadavky na specializační výcvik - minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah a obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru a doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a výkony a předpoklady pro vykonání atestační zkoušky a její části.

Vzdělávací programy z roku 2005 jsou platné pro ty, kdo byli zařazeni do oboru do 30.6.2009. Uchazeči ale mohou změnit vzdělávací program za novější (později vydaný) a pokračovat ve specializační přípravě, aniž by museli provádět změnu zařazení anebo změnu nahlašovat. Tato situace se netýká oborů, které se v roce 2009 změnily na nástavbové, zde je nutné požádat o změnu zařazení. Je však třeba uvést do přihlášky k atestační zkoušce, podle jakého programu se uchazeč připravoval a splnit všechny jeho požadavky.Zařazení do nástavbového oboru u lékařů je možné až po získání specializované způsobilosti v příslušném základním oboru. U farmaceutů je možné zařazení do nástavbového oboru také až po získání specializace v základním oboru.

Lékaři a zubní lékaři zařazení do specializačního vzdělávání po 1.7. 2009 podle vyhl. č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupují pouze podle vzdělávacích programů z roku 2009–2010 a 2010–2011, 2015. Tyto vzdělávací programy zahrnují 2letý základní kmen ve všech základních oborech. Základní kmen – představuje absolvování povinné praxe a zahrnuje teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. Jeho absolvování umožní snadnější získání dalších specializací se základním kmenem nebo event. změnu specializace. V některých oborech lze získat příslušnou specializaci na základě různých základních kmenů.

Od roku 2017 je stanoveno 19 základních kmenů, jejichž absolvování je podmínkou pro další část specializačního vzdělávání a vydání certifikátu o absolvování základního kmene opravňujícího pro výkon některých činností bez odborného dozoru, ale pouze s odborným dohledem. Délka vzdělávání v základním kmeni byla prodloužena na 30 měsíců.

Ukončený společný základ nelze uznat jako povinný základní kmen podle nových vzdělávacích programů (2009-2010) vzhledem k tomu, že obsah a rozsah povinných společných základů neodpovídá nově zavedeným povinným kmenům.

Všechny varianty platných vzdělávacích programů pro specializace lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských povolání jsou zveřejněny na webových stránkách v části vzdělávací programy.

Brožurky vzdělávacích programů a logbooky pro záznam provedených výkonů pro lékařské a farmaceutické specializace a vybrané specializace nelékařských oborů zajišťované IPVZ je možné zakoupit na Studijním oddělení IPVZ, výše poplatků za uvedené dokumenty lze najít na stránce ceník poplatků vydávaných dokumentů IPVZ.

Obory specializace

Obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů jsou nově stanoveny novelou zákona č. 95/2004 Sb.

Zákon nyní stanoví 43 základních oborů pro lékaře, 3 základní obory pro zubní lékaře a 5 základních oborů a 4 nástavbové obory pro farmaceuty. Dále je v zákonu uvedeno označení odbornosti příslušných specialistů, minimální délka specializačního vzdělávání a povinný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání.

Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, stanovuje výčet nástavbových oborů, označení odbornosti, minimální délku vzdělávání a obory, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do daného nástavbového oboru. Tato vyhláška byla aktualizována dne 8.10.2021 vyhláškou č. 378/2021 Sb. s platností od 1.1.2022.

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Délku, rozsah a obsah uvádí jednotlivé vzdělávací programy oborů, které byly zveřejněné ve Věstnících Ministerstva zdravotnictví.

Základní obory 

 • alergologie a klinická imunologie
 • anesteziologie a intenzivní medicína 
 • cévní chirurgie
 • dermatovenerologie
 • dětská a dorostová psychiatrie
 • dětská chirurgie
 • dětská neurologie
 • endokrinologie a diabetologie
 • gastroenterologie
 • geriatrie
 • gynekologie a porodnictví
 • hematologie a transfuzní lékařství
 • hygiena a epidemiologie
 • chirurgie
 • infekční lékařství
 • kardiochirurgie
 • kardiologie
 • klinická biochemie
 • klinická onkologie
 • lékařská genetika
 • lékařská mikrobiologie
 • maxilofaciální chirurgie
 • nefrologie
 • neurochirurgie
 • neurologie
 • nukleární medicína
 • oftalmologie
 • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • patologie
 • pediatrie
 • plastická chirurgie
 • pneumologie a ftizeologie
 • psychiatrie
 • radiační onkologie
 • radiologie a zobrazovací metody
 • rehabilitační a fyzikální medicína
 • revmatologie
 • soudní lékařství
 • urgentní medicína
 • urologie
 • vnitřní lékařství
 • všeobecné praktické lékařství

Nástavbové obory

 • algeziologie
 • angiologie
 • dětská dermatovenerologie
 • dětská endokrinologie a diabetologie
 • dětská gastroenterologie a hepatologie
 • dětská kardiologie
 • dětská nefrologie
 • dětská onkologie a hematologie
 • dětská otorinolaryngologie
 • dětská pneumologie
 • dětská revmatologie
 • dětská urologie
 • foniatrie
 • gerontopsychiatrie
 • gynekologie dětí a dospívajících
 • hrudní chirurgie
 • intenzivní medicína
 • intervenční kardiologie
 • intervenční radiologie
 • klinická farmakologie
 • klinická osteologie
 • klinická výživa a intenzivní metabolická péče
 • koloproktologie
 • korektivní dermatologie
 • lékařská psychoterapie
 • návykové nemoci
 • neonatologie
 • onkogynekologie
 • onkochirurgie
 • onkourologie
 • paliativní medicína
 • perinatologie a fetomaternální medicína
 • popáleninová medicína
 • posudkové lékařství  
 • pracovní lékařství
 • psychosomatika
 • reprodukční medicína
 • sexuologie
 • spondylochirurgie
 • tělovýchovné lékařství
 • úrazová chirurgie
 • urogynekologie
 • vaskulární intervenční radiologie
 • veřejné zdravotnictví

Obory specializačního vzdělávání zubních lékařů

Základní obory 

 • orální  maxilofaciální chirurgie
 • ortodoncie
 • klinická stomatologie

Nástavbové obory (aktualizováno k 18.8.2018)

 • orální medicína

Obory specializačního vzdělávání farmaceutů

Základní obory 

 • farmaceutická technologie
 • klinická farmacie
 • laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
 • radiofarmaka
 • praktické lékárenství

Nástavbové obory

 • nemocniční lékárenství
 • farmakoekonomika
 • adiktologická péče v lékárně
 • farmaceutická péče o geriatrické pacienty

Uznávání absolvované praxe

 • Záznamy o absolvované praxi – praxe, včetně výkonů, musí být řádně doloženy v průkazu odbornosti nebo logbooku a potvrzeny školitelem se specializovanou způsobilostí. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba přepisovat, pro doplnění je vhodné si vyžádat nový logbook; dříve absolvované výkony dosvědčí školitel svým potvrzením. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí!
 • Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně.
 • U vzdělávacích programů se společným základem nebo v nových vzdělávacích programech se základním kmenem se uznává získaná specializace I. stupně jako ekvivalent ukončeného příslušného společného základu, resp. základního kmene. Absolvování společného základu však nelze uznat jako ekvivalent základního kmene vzhledem k obsahové rozdílnosti obou základních částí specializačního vzdělávání. Rozdílnou praxi společného kmene, včetně požadavků na ukončení je třeba doplnit.
 • Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat buď IPVZ nebo lékařské fakulty prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci EZP.  Požadovaná praxe na akreditovaném pracovišti – dosud na základě individuálního posouzení může být započítána i praxe na odpovídajícím pracovišti.

Platnost kurzů, stáží, seminářů, testů

S účinností od 1. 2. 2024 byla Věstníkem MZ ČR 1/2024 zrušena stanovená délka platnosti teoretických kurzů:

 • kurz „Lékařská první pomoc“,
 • kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“, původně kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“,
 • kurz „Radiační ochrana“
 • kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti“, původně kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek“

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2024/01/Vestnik-MZ_01-2024-ver2024-01-29.pdf - zde naleznete úplné znění Věstníku, týkající se úpravy VP specializačních oborů a nástavbových oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve věci zrušení stanovené délky platnosti vybraných teoretických kurzů.

Platnost stáží: neomezená

Platnost testů na konci specializačního kurzu nebo stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace – 2 roky

Platnost testů pro ukončení základního kmene: neomezená

Předpoklad přístupu k atestaci

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • absolvování požadované praxe pro základní kmen (povinný základ), doložení provedených výkonů v logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí,
 • absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení a obhajobu atestační práce.

Přihláška k atestační zkoušce

Přihláška musí být vyplněná v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare  (vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků → formuláře žádostí → atestační zkouška).

Řádně vyplněná přihláška se musí odeslat nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky. Později zaslaná přihláška nebude přijata.

Atestační zkouška

 • Průběh atestační zkoušky je stanoven nově vyhl. č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • Atestace před zkušební komisí (min. 3 členové) jmenovanou ministrem zdravotnictví
 • Vlastní atestační zkouška
  • teoretická část – 3 odborné otázky (losují se), možnost odstoupení před zahájením
  • praktická část – vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, navržená léčba, simulovaný případ, test, analýza laboratorních nálezů, obhajoba projektu
 • Opakování atestace – nejdříve za rok (v případě neúspěchu) maximálně však 2 opravné termíny nebo za půl roku (v případě omluvy).