Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Jak získat specializovanou způsobilost

Jednou z možných forem celoživotního vzdělávání vedoucí k prohloubení kvalifikace zdravotnického pracovníka je specializační vzdělávání (dále jen „SV“), které je legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné složení atestační zkoušky před oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci v příslušném oboru. Obory SV a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí stanovuje nařízení vlády č. 31/2010 Sb..

SV uskutečňují akreditovaná zařízení, která získala od Ministerstva zdravotnictví na základě žádosti a splnění všech podmínek stanovených k uskutečňování SV oprávnění k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zdravotnictví a uveřejněného ve Věstníku ministerstva., tzv. akreditaci. SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik) je definováno v ustanovení § 56 zákona č. 96/2004 Sb. Tyto obory jsou v gesci NCO NZ v Brně.

SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (psycholog ve zdravotnictví, logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví) je definováno v ustanovení § 57 zákona č. 96/2004 Sb. Tyto obory jsou v gesci IPVZ v Praze.

K zabezpečení SV vydalo ministerstvo závazný Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb.. Podle tohoto pokynu postupují akreditovaná zařízení, organizace pověřené k zabezpečení a kontrole SV /Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „NCO NZO“), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen „IPVZ“)/ a samotní účastníci SV. 

Zařazení do SV

Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV.

Žádost o zařazení do oboru SV s přiloženými přílohami zasílá uchazeč dle oborů určených pro:

a) všeobecnou sestru - s výjimkou oboru Perfuziologie, porodní asistentku, ergoterapeuta, radiologického asistenta, zdravotního laboranta, zubního technika, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví, farmaceutického asistenta, zdravotnického záchranáře, nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví, odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, a dále nelékařské zdravotnické pracovníky podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví na adresu: NCO NZO, Oddělení evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek, Vinařská 6, 603 00 Brno, 

b) všeobecnou sestru – pouze v oboru Perfuziologie, biomedicínského technika, psychologa ve zdravotnictví, logopeda, radiologického fyzika, odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků - s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví, biomedicínského inženýra  na adresu: IPVZ, Studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Přílohy k žádosti: nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o zařazení do oboru SV a kteří nejsou evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, přikládají k žádosti stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, popř. o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Žádost o zařazení do SV se musí podat od 1.10.2010 přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“).

Průběh SV

V případě, že účastník SV je veden v evidenci zařazení do SV a nemá zájem SV absolvovat, bez zbytečného odkladu písemně požádá příslušnou pověřenou organizaci o zrušení jeho žádosti o zařazení do SV.

Po zařazení do SV může pověřená organizace (NCO NZO, IPVZ) na základě žádosti účastníka SV započíst část dříve absolvovaného studia nebo odbornou praxi, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. Žadatel však musí doložit shodu získaného vzdělání nebo odborné praxe s požadavky vzdělávacího programu SV. Žádost o započtení části dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe lze podat od 1.10.2010 přes EZP.

Žádost o započtení s přiloženými doklady (stejnopis nebo úředně ověřené doklady o ukončení dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe; v případě studia nebo odborné praxe v cizině je nutné předložit překlad od autorizovaného překladatele) se zasílá u zdravotnických povolání:

a) všeobecná sestra - s výjimkou oboru Perfuziologie, porodní asistentka, ergoterapeut, zdravotní laborant, nutriční terapeut, zubní technik, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, fyzioterapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků v oboru ochrana a podpora veřejného zdraví, v oboru Organizace a řízení zdravotnictví ve zdravotnictví pro všechna zdravotnická povolání uvedená v §5 – §28 zákona č. 96/2004 Sb.  na adresu: NCO NZO, Oddělení evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek, Vinařská 6, 603 00 Brno  b) všeobecná sestra v oboru Perfuziologie, biomedicínský technik, biomedicínský inženýr, psycholog, logoped, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků - s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví na adresu: IPVZ, Studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Ukončení SV atestační zkouškou (dále jen „at. zk.“)

At. zk. k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání upravuje vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

Podmínkou k přihlášení se k at. zk. je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem (absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu a logbooku), získání stanoveného počtu kreditů a prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV v délce minimálně 1 roku z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k at. zk. Splnění všech požadavků k at. zk. potvrzuje v přihlášce k at. zk. akreditované zařízení, u něhož účastník SV studium absolvoval. Přihlášku k at. zk. musí účastník podat od 1.10.2010 přes EZP.

At. zk. se koná v termínech, které ministerstvo a pověřené organizace (IPVZ, NCO NZO) spolu s aktuálním seznamem zkušebních otázek a doporučené literatury uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výši úhrady za atestační zkoušku stanovuje nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky (platné právní předpisy).

Doklady o specializaci - diplom o specializaci v příslušném oboru vydává ministerstvo prostřednictvím pověřené organizace (NCO NZO, IPVZ). V případě ztráty dokladů duplikát vystaví ministerstvo opět prostřednictvím pověřené organizace na základě písemné žádosti. Žádost o vystavení duplikátu posílejte dle pokynů v žádosti přímo příslušné pověřené organizaci. Žádost o vystavení duplikátů lze podat od 01.10.2010 přes EZP nebo vyplněním elektronické žádosti viz Žádost o vystavení duplikátu v sekci Žádosti a formuláře.

Přiznávání specializované způsobilosti

Ministerstvo může rozhodnout o přiznání specializované způsobilosti v oboru specializace absolventům akreditovaného doktorského nebo magisterského studijního oboru navazujícího na zdravotnický bakalářský nebo magisterský studijní obor, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu SV vydaného ministerstvem. Taktéž ministerstvo může přiznat specializovanou způsobilost zdravotnickému pracovníkovi, který získal specializovanou způsobilost podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb. (např. přiznání specializované způsobilosti v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii absolventkám střední zdravotnické školy, obor dětská sestra). Žádost  o přiznání způsobilosti lze podat od 1.10.2010 přes EZP.

Upozorňujeme, že specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů (např. pomaturitním specializačním studiem, speciální průpravou) zůstává nedotčena a zdravotničtí pracovníci si nemusí žádat o přiznání specializované způsobilosti. Pomaturitní specializační studium a speciální průprava se považují dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. za SV.

UPOZORNĚNÍ

Vzdělávání jiných odborných pracovníků (dále jen „JOP“) ve specializačním vzdělávání podle dřívějších právních předpisů, tj. vzdělávání ve speciální průpravě pro výkon práce ve zdravotnictví nebo v pomaturitním specializačním studiu podle vyhlášky č. 77/1984 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, bylo možné ukončit podle dosavadních právních předpisů složením specializační zkoušky (atestací) pouze do konce roku 2009 (viz. ustanovení § 96 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů).

JOP, kteří byli zařazeni do speciální průpravy či pomaturitního specializačního studia podle dřívějších právních předpisů a nestihli složit atestaci do konce roku 2009, musí k atestační zkoušce prokázat splnění podmínek platného příslušného vzdělávacího programu v daném oboru.

KONTAKTY

SV – akreditace vzdělávacích programů
Ing. Lenka Čermáková, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR
tel.: 224 972 380
e-mail: lenka.cermakova@mzcr.cz  

SV – zařazování do SV

Jitka Doleželová, Studijní oddělení, IPVZ v Praze
tel.: 271 019 251
e-mail: dolezelova@ipvz.cz 
(zdravotnické povolání všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie, biomedicínský technik, psycholog ve zdravotnictví, logoped, radiologický fyzik, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků - s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)

Irena Prosecká, Oddělení evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek, NCO NZO v Brně
tel.: 543 559 581
e-mail: prosecka@nconzo.cz
(zdravotnické povolání všeobecná sestra - s výjimkou oboru Perfuziologie, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zubní technik, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, farmaceutický asistent, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, fyzioterapeut, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, a dále nelékařské zdravotnické pracovníky podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví)

SV – atestační zkoušky

za MZ ČR
Mgr. Lenka Hladíková
tel.: 224 972 856
e-mail: lenka.hladikova@mzcr.cz  

za NCO NZO v Brně
Irena Prosecká, Oddělení evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek, NCO NZO v Brně
tel.: 543 559 581
e-mail: prosecka@nconzo.cz

za IPVZ v Praze
Petra Pexová
tel.: 271 019 317
e-mail: pexova@ipvz.cz