Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Otázky a literatura k aprobačním zkouškám

Novinky v aprobačních zkouškách podle novely zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění

 • Podání žádosti - Každý účastník zkoušky může podat žádost o vykonání zkoušky maximálně 4x.
  • Pokud uchazeč do 28.12.2018 minimálně 2x podal žádost, může ji podat již jen dvakrát (pokud byla žádost podána víc jak dvakrát, počítá se to, jako kdyby byla podána 2x). 
  • Pokud uchazeč do 28.12.2018 minimálně jednou podal žádost, může ji podat ještě 3x.
 • Písemná část

Platnost úspěšně složené písemné části je 30 měsíců od podání žádosti.

 • Praktická část

  Pokud uchazeč úspěšně nevykonal kteroukoli část ústní zkoušky, ministerstvo do 90 dnů rozhodne o neuznání odborné způsobilosti. Při úspěšném vykonání jednoho a více předmětů se tyto počítají jako úspěšně vykonané, nejdéle však do 30 měsíců ode dne podání žádosti k úspěšně složené písemné části.

  • Uchazeč, kterému bylo vydáno rozhodnutí na praktickou část, musí do 30 dnů od zahájení plnění praktické části nahlásit ministerstvu písemnou formou: datum zahájení praktické části, název a adresu akreditovaného zařízení, jméno toho, kdo vykonává přímé odborné vedení. Pokud tyto skutečnosti uchazeč nenahlásí, bude posuzován jako by při praktické části neprospěl. 
  • Platnost úspěšně absolvované praktické části je 5 let od splnění a vydání osvědčení.
  • Pokud byla praktická část hodnocena výsledkem „neprospěl“, může se praxe opakovat nejdříve za 1 rok od vydání rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti.
 • Ústní část
  • Obhajoba případové studie se počítá jako samostatná část, tzn. při neobhájení může účastník dále pokračovat v ústní zkoušce s tím, že pokud u ústní zkoušky prospěje, tak přesto dostane rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti a při dalším podání žádosti bude obhajovat pouze případovou studii.
  • Ústní část všeobecných lékařů byla rozdělena na dvě poloviny, tzv. předměty aprobační zkoušky (vnitřní lékařství + dětské lékařství; chirurgie + gynekologie a porodnictví).
 • Platnost částí aprobační zkoušky
  • Úspěšně složené části aprobační zkoušky před nabytím účinnosti novely zákona se počítají jako splněné.
  • Aprobační zkoušku musí uchazeč dokončit (úspěšně složit všechny části) nejpozději do 30 měsíců od podání žádosti. Pokud všechny části nebudou vykonány, rozhodne MZ do 90 dnů po uplynutí této lhůty o zastavení správního řízení.
  • Řízení zahájená před 28.12.2018 se dokončí ve lhůtě 30 měsíců ode dne jejich zahájení.

Termíny pro podzimní zkouškové období budou zveřejněny na webových stránkách IPVZ, proto doporučujeme jejich aktivní sledování.

Изменения в правилах сдачи апробационных экзаменов в соответствии с поправкой к Закону № 95/2004 Сб.

 • Подача заявления - Каждый участник экзамена может подать заявление на сдачу экзамена не более 4 раз.
  • Если заявитель подал свое заявление до 28.12.2018 как минимум дважды, он может его подать ещё дважды (если заявление было подано более двух раз, оно считается таковым, как если бы было подано дважды).
  • Если заявитель подал заявление до 28.12.2008 один раз, он может подать его еще трижды.
 • Письменная часть

Срок действия успешной сданной письменной части экзамена составляет 30 месяцев с момента подачи заявления.

 • Практическая часть
  • Заявитель, которому было выдано разрешение на прохождение практической части, должен в течение 30 дней с начала практической части сообщить в Министерство здравоохранения: дату начала практической части, название и адрес аккредитованного учреждения, имя лица, под руководством которого он проходит практику. Если заявитель не предоставит эти сведения, практическая часть ему не будет засчитана.
  • Срок действия успешно сданной практической части составляет 5 лет с даты, указанной в сертификате.
  • Если результат практической части был оценён как «не сдал», повторное прохождение практики возможно не ранее, чем через год после принятия решения о ее непризнании.
 • Устная часть
  • Защита истории болезни рассматривается как отдельная часть экзамена, т.е. в случае её неуспешной защиты участник может продолжить устный экзамен с тем, что в случае успешной сдачи устного экзамена, ему не будет признана профессиональная компетентность, и при следуюшей подаче заявления он будет защищать только историю болезни.
  • У специальности “Общая врачебная практика” устный экзамен был разделен на две части, так называемые предметы апробационных экзаменов (терапия + педиатрия и хирургия + акушерство и гинекология).
 • Если заявитель не сдал какую-либо часть устного экзамена, Министерство здравоохранения примет решение о признании профессиональной некомпетентности в течение 90 дней. Срок действия успешно сданных предметов составляет 30 месяцев с момента подачи заявления на письменную часть.
 • Срок действия частей апробационного экзамена
  • Успешно сданные части апробационного экзамена считаются таковыми и до вступления в силу поправки к закону.
  • Заявитель должен сдать экзамен (успешно сдать все его части) в течение 30 месяцев с момента подачи заявления. Если все части не будут сданы успешно, Министерство здравоохранения примет решение о прекращении административного производства в течение 90 дней после истечения данных 30 месяцев.
  • Производство, начатое до 28.12.2018, будет прекращено в течение 30 месяцев с момента его начала.

Даты осеннего экзаменационного периода будут опубликованы на веб-сайте IPVZ. Рекомендуем следить за обновлением информации.

Na této stránce najdete pro každou odbornost (lékař, zubní lékař, farmaceut):

 • Otázky k závěrečné (3.) části aprobační zkoušky
 • Vzory případových studií pro 2. část zkoušky
 • Doporučenou literaturu

Soubor(y) ke stažení

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше