Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ubytování a stravování pro účastníky aprobačních zkoušek

Aprobační zkoušky v jarním zkouškovém období se budou konat s ohledem na veškerá hygienická opatření, která byla zavedena v České republice ohledně pandemie nemoci Covid-19.

Pro písemnou část budou zavedena tato opatření:

 • Pozvání menšího počtu účastníků na jednotlivé termíny, což znamená větší rozestupy mezi účastníky v učebně
 • Měření tělesné teploty
 • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
 • Povinnost použít jednorázové ochranné rukavice (zajistí IPVZ)
 • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas
 • Dávkovač dezinfekce přímo na učebně
 • V našich výukových a zkušebních prostorech používáme ozónový čistič vzduchu. Ozónový generátor slouží k dezinfekci a odstraňování bakterií, virů včetně koronavirů

Pro ústní část budou zavedena tato opatření:

 • Organizační rozdělení zkoušek do více učeben v přízemí v budově ředitelství IPVZ (Praha 10)
 • Do budovy IPVZ budou vpuštěni pouze účastníci zkoušek pozvaní na přesně daný čas (z důvodu minimalizování kumulace více osob najednou), popř. osoby vykonávající nad zkoušeným přímé odborné vedení (školitelé)
 • Měření tělesné teploty
 • Účastníci a členové zkušební komise během zkoušení odděleni ochrannými skly
 • Všichni účastníci si zajistí povinně ochranu obličeje rouškou (viz pozvánka)
 • K dispozici dezinfekce a ochranné rukavice

Všichni účastníci v den konání kterékoli části zkoušky při registraci svým podpisem potvrdí prohlášení, že v posledních 14 dnech nevykazovali příznaky nemoci Covid-19 a není jim známo, že by u nich v posledních 14 dnech došlo k nechráněnému styku s nemocným s Covid-19.

Aktuality

Pro obor všeobecné lékařství jsou pro zkouškové období jaro 2020 platné nové otázky k ústní zkoušce. 

Novinky v aprobačních zkouškách podle novely zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění

 • Podání žádosti - Každý účastník zkoušky může podat žádost o vykonání zkoušky maximálně 4x.
  • Pokud uchazeč do 28.12.2018 minimálně 2x podal žádost, může ji podat již jen dvakrát (pokud byla žádost podána víc jak dvakrát, počítá se to, jako kdyby byla podána 2x). 
  • Pokud uchazeč do 28.12.2018 minimálně jednou podal žádost, může ji podat ještě 3x.
 • Písemná část

Platnost úspěšně složené písemné části je 30 měsíců od podání žádosti.

 • Praktická část

  Pokud uchazeč úspěšně nevykonal kteroukoli část ústní zkoušky, ministerstvo do 90 dnů rozhodne o neuznání odborné způsobilosti. Při úspěšném vykonání jednoho a více předmětů se tyto počítají jako úspěšně vykonané, nejdéle však do 30 měsíců ode dne podání žádosti k úspěšně složené písemné části.

  • Uchazeč, kterému bylo vydáno rozhodnutí na praktickou část, musí do 30 dnů od zahájení plnění praktické části nahlásit ministerstvu písemnou formou: datum zahájení praktické části, název a adresu akreditovaného zařízení, jméno toho, kdo vykonává přímé odborné vedení. Pokud tyto skutečnosti uchazeč nenahlásí, bude posuzován jako by při praktické části neprospěl. 
  • Platnost úspěšně absolvované praktické části je 5 let od splnění a vydání osvědčení.
  • Pokud byla praktická část hodnocena výsledkem „neprospěl“, může se praxe opakovat nejdříve za 1 rok od vydání rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti.
 • Ústní část
  • Obhajoba případové studie se počítá jako samostatná část, tzn. při neobhájení může účastník dále pokračovat v ústní zkoušce s tím, že pokud u ústní zkoušky prospěje, tak přesto dostane rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti a při dalším podání žádosti bude obhajovat pouze případovou studii.
  • Ústní část všeobecných lékařů byla rozdělena na dvě poloviny, tzv. předměty aprobační zkoušky (vnitřní lékařství + dětské lékařství; chirurgie + gynekologie a porodnictví).
 • Platnost částí aprobační zkoušky
  • Úspěšně složené části aprobační zkoušky před nabytím účinnosti novely zákona se počítají jako splněné.
  • Aprobační zkoušku musí uchazeč dokončit (úspěšně složit všechny části) nejpozději do 30 měsíců od podání žádosti. Pokud všechny části nebudou vykonány, rozhodne MZ do 90 dnů po uplynutí této lhůty o zastavení správního řízení.
  • Řízení zahájená před 28.12.2018 se dokončí ve lhůtě 30 měsíců ode dne jejich zahájení.
  • Vzorové příklady a modelové situace, ze kterých je zřejmé, jak se počítají počty pokusů najdete níže v souborech ke stažení.

Изменения в правилах сдачи апробационных экзаменов в соответствии с поправкой к Закону № 95/2004 Сб.

 • Подача заявления - Каждый участник экзамена может подать заявление на сдачу экзамена не более 4 раз.
  • Если заявитель подал свое заявление до 28.12.2018 как минимум дважды, он может его подать ещё дважды (если заявление было подано более двух раз, оно считается таковым, как если бы было подано дважды).
  • Если заявитель подал заявление до 28.12.2008 один раз, он может подать его еще трижды.
 • Письменная часть

Срок действия успешной сданной письменной части экзамена составляет 30 месяцев с момента подачи заявления.

 • Практическая часть
  • Заявитель, которому было выдано разрешение на прохождение практической части, должен в течение 30 дней с начала практической части сообщить в Министерство здравоохранения: дату начала практической части, название и адрес аккредитованного учреждения, имя лица, под руководством которого он проходит практику. Если заявитель не предоставит эти сведения, практическая часть ему не будет засчитана.
  • Срок действия успешно сданной практической части составляет 5 лет с даты, указанной в сертификате.
  • Если результат практической части был оценён как «не сдал», повторное прохождение практики возможно не ранее, чем через год после принятия решения о ее непризнании.
 • Устная часть
  • Защита истории болезни рассматривается как отдельная часть экзамена, т.е. в случае её неуспешной защиты участник может продолжить устный экзамен с тем, что в случае успешной сдачи устного экзамена, ему не будет признана профессиональная компетентность, и при следуюшей подаче заявления он будет защищать только историю болезни.
  • У специальности “Общая врачебная практика” устный экзамен был разделен на две части, так называемые предметы апробационных экзаменов (терапия + педиатрия и хирургия + акушерство и гинекология).
 • Если заявитель не сдал какую-либо часть устного экзамена, Министерство здравоохранения примет решение о признании профессиональной некомпетентности в течение 90 дней. Срок действия успешно сданных предметов составляет 30 месяцев с момента подачи заявления на письменную часть.
 • Срок действия частей апробационного экзамена
  • Успешно сданные части апробационного экзамена считаются таковыми и до вступления в силу поправки к закону.
  • Заявитель должен сдать экзамен (успешно сдать все его части) в течение 30 месяцев с момента подачи заявления. Если все части не будут сданы успешно, Министерство здравоохранения примет решение о прекращении административного производства в течение 90 дней после истечения данных 30 месяцев.
  • Производство, начатое до 28.12.2018, будет прекращено в течение 30 месяцев с момента его начала.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nabízí účastníkům aprobačních zkoušek možnost stravování, jak v budově IPVZ na Praze 10, tak i na Hotelu ILF na Praze 4.

Hotel ILF také poskytuje možnost ubytování během zkoušek i během přípravných kurzů.

Více informací získáte na adrese: www.hotel-ilf.cz/hotel