Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Základní informace o aprobačních zkouškách

Důležitá informace pro účastníky ústních aprobačních zkoušek v oboru Všeobecné lékařství

 • Upozorňujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.9.2018 byla s okamžitou platností rozdělena ústní část aprobační zkoušky pro všeobecné lékaře na dvě části (jednu část tvoří obory dětské lékařství a vnitřní lékařství, druhou část tvoří gynekologie a porodnictví a chirurgie). Termíny jednotlivých částí bude mít každý uchazeč uvedené ve své pozvánce.
 • Obhajobu případových studií bude žadatel vykonávat u té části zkoušky, u které se obor s vypracovanými případovými studiemi zkouší.
 • Obě části zkoušky musí být vykonány ve stejném zkouškovém období (podzim nebo jaro).
 • Pokud uchazeč u některého oboru neuspěl, je výsledek ústní aprobační zkoušky neprospěl. Nadále však zůstávají započtené úspěšně absolvované obory. Délka započitatelnosti úspěšně absolvovaných oborů bude stanovena ministerstvem po novele zákona.

Ostatní podmínky výkonu aprobační zkoušky zůstávají beze změny.

Важная инфомация для участников устных апробационных экзаменов по специальности «Лечебное дело»

 • В соответствии с немедленно вступившим в силу постановлением Министерства здравоохранения Чешской Республики от 10.09.2018, устная часть апробационного экзамена для врачей общей практики была разделена на две части (первая часть включает в себя вопросы по педиатрии и терапии, вторая часть – по акушерству и гинекологии и хирургии). О дате проведения каждой части экзамена апробант будет уведомлен в персональном приглашении на экзамен.
 • Защита апробантом подготовленных историй болезни состоится в той части экзамена, к которой данное исследование относится.
 • Обе части экзамена должны быть пройдены в рамках одной экзаменационной сессии (осенней или весенней).
 • В случае, если апробант не сдал одну из частей устного апробационного экзамена, общий результат данного экзамена определяется как «не сдал». Однако апробанту засчитывается успешно сданная часть экзамена, срок действия которой будет определен Министерством здравоохранения после принятия поправки к закону.

Остальные условия сдачи апробационного экзамена остаются без изменений.

Komu je zkouška určena? Kdo musí aprobační zkoušku skládat?

Aprobační zkoušku musí vykonat každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který získal vzdělání mimo Evropskou unii (EU) a chce vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky nebo v některém z členských států EU. Jedním z předpokladů pro úspěšné vykonání aprobační zkoušky je znalost českého jazyka.

V souladu s novelou zákona č. 95/2004 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.7.2017, probíhá celá aprobační zkouška pouze v českém jazyce. Tato podmínka se vztahuje na všechny žádosti, které byly podány před i po datu účinnosti tohoto zákona.

Přihláška (žádost) ke zkoušce

Žádosti/přihlášky k aprobační zkoušce se podávají ministerstvu a musí být doručeny nejméně 3 měsíce před prvním dnem daného zkouškového období pro příslušnou část aprobační zkoušky (písemná/ ústní část).

Formulář Žádosti (o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů) naleznete níže volně ke stažení.

Přihlášku včetně veškerých dokladů lze odeslat prostřednictvím pošty na adresu Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01) anebo donést osobně do podatelny ministerstva na stejnou adresu. 

Doklady, které jsou nedílnou součástí přihlášky/žádosti:

 • ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, tj. diplom (překlad musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky)
 • úředně ověřená kopie osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění), kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit České republiky. (Kontakt na Univerzitu Karlovu v Praze, Jana Kostrbelová, tel. 224 491 262, více informací na adrese http://www.cuni.cz/UK-6582.html).
 • doklad o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný na žádost posuzovaného lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta od praktického lékaře buď ze země původu, nebo z České republiky, pokud již delší dobu uchazeč pobývá na území České republiky. Doklad nesmí být starší tří měsíců při podání žádosti.
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z evidence Rejstříku trestů, buď ze země původu, nebo z České republiky, pokud již delší dobu uchazeč pobývá na území České republiky. Doklad nesmí být starší tří měsíců při podání žádosti.
 • kopie dokladu totožnosti (neověřená)
 • úředně ověřená kopie oddacího listu nebo doklad o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení)
 • úhrada správního poplatku v hodnotě 2000,- Kč 

Veškeré doklady je nutné úředně ověřit a přeložit do českého jazyka, vyjma kopie dokladu totožnosti. Pokud je k žádosti doložen originál dokladu,  je dle zákona č. 500/2004 Sb. součástí spisové dokumentace a není možné jej uchazeči vrátit zpět.

Uhrazení správního poplatku v hodnotě 2 000,- Kč lze:

 1. prostřednictvím kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
 2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Pokud by byla připsána částka nižší než je výše poplatku, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: libovolný

Jednotlivé části aprobační zkoušky

Aprobační zkouška má 3 části, svým obsahem a rozsahem znalostí a dovedností odpovídá akreditovaným magisterským studijním programům, uskutečňovaným vysokými školami v České republice.

1. První část (písemné testy)

První částí zkoušky jsou písemné tesy na počítači, kterými se ověřují odborné znalosti a znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Testy je možné vykonat pouze v jazyce českém. Pro úspěšné absolvování je nutné získat minimálně 70 %. Výsledek testu bude uchazeč znát ihned po jeho dokončení. 

Oba písemné testy se konají v jednom dnu. Každému uchazeči je termín zkoušky přidělen (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Úspěšné absolvování písemné části je předpokladem pro vykonání praktické části (druhá  část zkoušky). 

Součástí otázek písemné části budou i otázky z problematiky první pomoci. Od jara 2019 proto můžete absolvovat i Přípravný kurz první pomoci před aprobačními zkouškami.

Každý účastník má možnost se po zkoušce zúčastnit náhledu, kdy mu budou zobrazeny otázky (bez odpovědí), které měl ve svém testu s označním chybně zodpovězených otázek. O náhled musí každý požádat ihned po oznámení výsledku jednotlivých částí písemné části zkoušky, ještě než opustí místnost, kde zkouška probíhá. Minimální procentuální hranice, kdy je možné o náhled požádat, je stanovená na získaných alespoň 50 %.

2. Druhá část

Druhou částí je absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod přímým odborným vedením na akreditovaném pracovišti pro aprobační zkoušku v České republice, v délce 6 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby většinou v pracovněprávním vztahu, případně v jiném smluvním vztahu. Úspěšné absolvování předchozích částí včetně praxe je předpokladem pro vykonání třetí ústní části. 

Podmínky praktické části včetně pracovišť akreditovaných pro praktickou část aprobační zkoušky jsou zveřejněné na webu ministerstva: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace-pro-odbornou-praxi-v-ramci-prakticke-casti-aprobacni-zkousky_3816_3.html

Před nástupem na praktickou část je povinností každého lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se přihlásit u příslušné odborné komory.

Lékaři (více informací na: http://www.lkcr.cz/vstup-do-clk-347.html)

Zubní lékaři (více informací na: http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=1&id_text=366)

Farmaceuti (více informací na: http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Prihlaska-za-clena.aspx)

V průběhu praxe musí uchazeč vypracovat 5 případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere 1 případovou studii, kterou uchazeč pří ústní zkoušce bude obhajovat. Vzory případových studií jsou zveřejněny na webových stránkách IPVZ a MZ ČR. 

Po ukončení praktické části bude uchazeč vlastnit potvrzení o absolvování praxe (požadavky na potvrzení níže). 

Potvrzená praxe musí být v období, kdy měl uchazeč platnou první část aprobační zkoušky (písemné testy).

Praxe musí být absolvovaná v rámci režimu aprobační zkoušky (nikoli v rámci „projektu Ukrajina“ nebo na akreditovaném pracovišti podle § 36 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.).

Potvrzení je na hlavičkovém papíře zdravotnického zařízení, v němž se praxe uskutečnila.

1. Potvrzení obsahuje: 

 • jméno a příjmení uchazeče o AZ,
 • přesné datum absolvované praxe (od – do, den, měsíc, rok),
 • oddělení, na němž praxe byla realizována
 • spektrum činností a výkonů, které uchazeč o AZ vykonával pod odborným dohledem školitele
 • hodnocení prováděných činností a výkonů školitelem
 • hodnocení přístupu uchazeče o AZ k pacientům, ostatnímu personálu, výkonu povolání
 • celkové zhodnocení praxe uchazeče o AZ

Datum:

Jméno a příjmení, titul, funkce, specializovaná způsobilost školitele, podpis a razítko zdravotnického zařízení

Poznámka: V případě, že se praxe uskutečnila na více pracovištích, uvedené potvrzení bude předkládáno školitelem každého pracoviště. Celková doba potvrzené praxe musí být 5/6 měsíců.

Potvrzení o vykonání praktické části zašle uchazeč společně s přihláškou k vykonání ústní části aprobační zkoušky ministerstvu. Pokud byla praktická část úspěšně absolvována, vydá ministerstvo uchazeči osvědčení, jehož součástí je i den, kterým byla praktická část vykonána. Platnost praktické části je 5 let ode dne uvedeného na osvědčení.

3. Třetí část

Závěrečnou částí je ústní zkouška, která ověřuje odborné znalosti a schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Otázky k této části zkoušky jsou zveřejněny na webových stránkách IPVZ a MZ ČR. 

Ústní části zkoušky mohou být přítomni jako doprovod pouze ti, kdo nad uchazečem vykonávali přímé odborné vedení v rámci odborné praxe. Svou účast však musí nahlásit předem (stačí e-mailem na splichalova@ipvz.cz).  

Uchazeči, kteří již mají vydané rozhodnutí na praktickou část v rámci aprobační zkoušky

 1. Tuto praxi absolvují dle legislativy, která byla platná v době vydání rozhodnutí.
 2. Uchazeči, kteří již mají za poslední dva roky splněnou praktickou část v rámci aprobační zkoušky, podají pouze přihlášku na ústní zkoušku na následující zkouškové období. Nové rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

Uchazeči, kteří ještě nemají vydané rozhodnutí na praktickou část v rámci aprobační zkoušky

 1. Praktická část aprobační zkoušky může být absolvována pouze na pracovištích akreditovaných pro uskutečňování vzdělávacího programu praktické části aprobační zkoušky. Veškeré informace o podmínkách akreditace zdravotnických zařízení a o rozsahu a obsahu praktické části aprobační zkoušky (dle vzdělávacího programu) jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (Odborník/zdravotník → Věda a lékařská povolání → akreditace → lékařská povolání); http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekarska-povolani_942_3.html

 1. Zdravotnický pracovník vykonávající nad žadatelem přímé odborné vedení:
 • musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde bude stáž realizována,
 • přímé odborné vedení může vykonávat pouze nad jedním uchazečem, kterému bylo vydáno povolení podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb.,
 • nemůže být současně školitelem podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • musí mít minimálně 3 letou odbornou praxi zubního lékaře po získání odborné způsobilosti nebo po získání specializované způsobilosti lékaře nebo farmaceuta

Důležité informace:

Veškerou odbornou praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti (úspěšné složení celé aprobační zkoušky) nelze následně započítat do specializační přípravy.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit jakékoliv části aprobační zkoušky (písemných testů, praktické části, ústní části), je povinen zaslat Ministerstvu zdravotnictví písemnou omluvu (formulář omluvy naleznete níže na této stránce v Souborech ke stažení). Omluva musí být zaslána ihned, jak zjistíte, že se zkoušky nemůžete zúčastnit.

Omluvy zaslané formou e-mailu nebudou akceptovány. Omluvy je možné přinést osobně či zaslat na adresu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2 k rukám Mgr. Táni Gorské. Kompletně vyplněný formulář omluvy musí být vlastnoručně podepsán. Nesprávně, neúplně nebo nečitelně vyplněný formulář nebude akceptován a omluva nebude přijata.

Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit e-mailem na IPVZ, popř. Ministerstvu zdravotnictví (akce@ipvz.cz; tana.gorska@mzcr.cz).

Pokud uchazeč žádá o vydání nového rozhodnutí na praktickou část, může o tuto skutečnost požádat pouze písemnou formou. Požadavky na vydání nového rozhodnutí, které budou zaslány formou e-mailu, nebudou akceptovány. Požadavky na vydání nového rozhodnutí musí minimálně obsahovat celé jméno uchazeče, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, zdůvodnění, proč o nové rozhodnutí žádá kopii pracovní smlouvy, kopii zaměstnanecké karty, vyjádření MV ČR o vydání zaměstnanecké karty, případně vyjádření příslušného konzulátu o nepřidělení víza a podpis. Žádosti je možné přinést osobně nebo poslat na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2.

Každému uchazeči, který se omluvil z písemné či ústní části, bude vydáno usnesení o přerušení správního řízení na dobu jednoho roku. V tomto ročním období se uchazeč musí písemně přihlásit ke složení jedné z částí aprobační zkoušky. Po uplynutí této lhůty bude uchazeči vydáno usnesení o zastavení správního řízení.

Všichni uchazeči, kteří se omluvili svou účast na některé z částí aprobační zkoušky a budou chtít absolvovat příslušnou část aprobační zkoušky v daném semestru, musí podat přihlášku na příslušnou část. (viz níže Soubory ke stažení – Přihláška na písemnou nebo ústní část_po omluvě nebo absolvování praxe).

Uchazeči, kteří úspěšně složili písemnou část, následně absolvovali praktickou část a chtějí se přihlásit k prvnímu pokusu o vykonání ústní části, musí písemně podat přihlášku k ústní zkoušce (viz níže Soubory ke stažení – Přihláška na písemnou nebo ústní část_po omluvě nebo absolvování praxe).

Uchazeč, který neuspěl u některé z částí aprobační zkoušky, musí pro opakování této části podat novou žádost, kolek 2 000,- Kč, aktuálně platný doklad o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a kopii pasu, ale až poté co obdrží od Ministerstva zdravotnictví Rozhodnutí o neuznání způsobilosti. V opačném případě bude tato žádost zastavena z důvodu překážka řízení dle § 66 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Co následuje po aprobační zkoušce?

Po ukončení zkoušky bude uchazeči Ministerstvem zdravotnictví zasláno rozhodnutí o úspěšném složení zkoušky. Poté mohou lékaři, zubní lékaři či farmaceuti vykonávat zdravotnické povolání v kterémkoli členském státě EU, případně se nechat zařadit do některého z platných oborů postgraduálního vzdělávání. 

V případě zařazení do specializačního vzdělávání může být uchazeči na základě podané žádosti u instituce, která jej zařazovala do oboru, uznána část předchozí praxe v cizině a tím se doba specializační přípravy zkracuje. 

Vízová povinnost a zaměstnanecká karta

Pro praktickou část (3. část zkoušky) je doporučeno být držitelem víza s určujícím kódem účelu pobytu na území České republiky, který umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu jako lékař, zubní lékař či farmaceut. 

Kontrola tohoto víza, pro uzavření pracovněprávního či obdobného vztahu, včetně právní odpovědnosti za jeho uzavření, však přísluší příslušnému zdravotnickému zařízení. Pro potřebu zaměstnavatele pro výkon praxe je dále nutné, aby si uchazeč vyžádal povolení k zaměstnání na příslušném úřadu práce. 

Veškeré informace týkající se Žádostí o vystavení víza a podmínky, za nichž lze na území České republiky vykonávat v rámci aprobační zkoušky praktickou část (žádost o vystavení zaměstnanecké karty) naleznete na adrese: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx (verze v anglickém jazyce http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-nationals.aspx)

Poplatky za zkoušku

Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval.

První část zkoušky

1. pokus: 1 500,- Kč (každý test)
2. pokus: 2 000,- Kč (každý test)
3. a další pokus: 3 000,- Kč (každý test)

Třetí část zkoušky

1. pokus: 4 000,- Kč
2. pokus: 6 000,- Kč
3. a další pokus: 9 000,- Kč

Kontaktní osoby:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Táňa Gorská (tana.gorska@mzcr.cz, telefon: 224 972 968)
Eva Brychová (eva.brychova@mzcr.cz, telefon: 224 972 420) 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Jitka Doleželová (akce@ipvz.cz, telefon: 271 019 251)
Mgr. Mariia Ponomarenko, Ph.D. (ponomarenko@ipvz.cz, telefon: 271 019 265)
Mgr. Tereza Šplíchalová (splichalova@ipvz.cz, telefon: 271 019 327)
PhDr. Eva Morávková - pouze přípravné kurzy (prihlasky@ipvz.cz telefon: 261 092 458)

Soubor(y) ke stažení

Žádost o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Omluva z aprobační zkoušky

Přihláška na písemnou nebo ústní část po omluvě nebo absolvování praxe

Vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше