Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Základní informace o aprobačních zkouškách

UPOZORNĚNÍ VE VĚCI ZASÍLÁNÍ OMLUV Z APROBAČNÍ ZKOUŠKY

Omluva z jakékoli části aprobační zkoušky musí být zaslána ihned, jak zjistíte, že se zkoušky nemůžete zúčastnit (rodinné důvody, neabsolvování praxe - nemusíte čekat na zaslání pozvánky, ale omluvte se co nejdříve). Formulář omluvy posílejte pouze v listinné podobě, omluvy zaslané prostřednictvím e-maiu již nebudou přijímány.

Kompletně vyplněný formulář omluvy musí být vlastnoručně podepsán a zaslán pouze na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR k rukám Bc. Krafkové. Nesprávně, neúplně nebo nečitelně vyplněný formulář nebude akceptován a omluva nebude přijata.

Formulář omluvy naleznete zde nebo v Souborech ke stažení v části Základní informace o aprobační zkoušce.

Komu je zkouška určena? Kdo musí aprobační zkoušku skládat?

Aprobační zkoušku musí vykonat každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který získal vzdělání mimo Evropskou unii (EU) a chce vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky nebo v některém z členských států EU. Jedním z předpokladů pro úspěšné vykonání aprobační zkoušky je znalost češtiny, protože veškeré informace ke zkoušce jsou podávány v českém jazyce.

Přihláška (žádost) ke zkoušce

Přihlášky k aprobační zkoušce se uzavírají dvakrát ročně, 28. února (pro jarní semestr) a 28. srpna (pro podzimní semestr). Pokud tento termín připadá na sobotu či neděli, tak je nutné žádost se všemi doklady doručit poslední pracovní den v týdnu.

Formulář Žádosti (o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů) naleznete níže volně ke stažení.

Přihlášku včetně veškerých dokladů lze odeslat prostřednictvím pošty na adresu Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01) anebo donést osobně do podatelny ministerstva na stejnou adresu. 

Doklady, které jsou nedílnou součástí přihlášky/žádosti:

 • ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (překlad musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky)
 • úředně ověřená kopie osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění), kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit České republiky. (Kontakt na Univerzitu Karlovu v Praze, Jana Kostrbelová, tel. 224 491 262, více informací na adrese http://www.cuni.cz/UK-6582.html).
 • doklad o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný na žádost posuzovaného lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta nesmí být při předložení starší 3 měsíců
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z evidence Rejstříku trestů, nesmí být při předložení starší 3 měsíců
 • kopie dokladu totožnosti (neověřená)
 • úředně ověřená kopie oddacího listu nebo doklad o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení)
 • úředně ověřená kopie nebo stejnopis překladu dokladu uznání odborné nebo specializované způsobilosti v kterémkoliv členském státě EU
 • úhrada správního poplatku v hodnotě 2000,- Kč 

Uhrazení správního poplatku v hodnotě 2 000,- Kč lze:

 1. prostřednictvím kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
 2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Pokud by byla připsána částka nižší než je výše poplatku, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: libovolný

Jednotlivé části aprobační zkoušky

Aprobační zkouška má 4 části, svým obsahem a rozsahem znalostí a dovedností odpovídá akreditovaným magisterským studijním programům, uskutečňovaným vysokými školami v České republice.

Platnost každé úspěšně vykonané části aprobační zkoušky je 24 měsíců.

1. První část 

První částí zkoušky je test na počítači, kterým se ověřují odborné znalosti. Test je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Pro úspěšné absolvování je nutné získat minimálně 70 %. Výsledek testu bude uchazeč znát ihned po jeho dokončení. 

2. Druhá část 

Druhou částí je test na počítači, kterým se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. 

Test je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském.

Pro úspěšné absolvování je nutné získat minimálně 70 %. Výsledek testu bude uchazeč znát ihned po jeho dokončení. 

Oba písemné testy se konají zpravidla v jednom dnu. Každému uchazeči je termín zkoušky přidělen (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Úspěšné absolvování obou písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části (třetí část zkoušky). 

3. Třetí část

Třetí částí je absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti v České republice, v délce 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby většinou v pracovněprávním vztahu, případně v jiném smluvním vztahu. Úspěšné absolvování předchozích částí včetně praxe je předpokladem pro vykonání čtvrté ústní části. 

Před nástupem na praktickou část je povinností každého lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se přihlásit u příslušné odborné komory.

Lékaři (více informací na: http://www.lkcr.cz/vstup-do-clk-347.html)

Zubní lékaři (více informací na: http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=1&id_text=366)

Farmaceuti (více informací na: http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Prihlaska-za-clena.aspx)

V průběhu praxe musí uchazeč vypracovat 5 případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere 1 případovou studii, kterou uchazeč pří ústní zkoušce bude obhajovat. Vzory případových studií jsou zveřejněny na webových stránkách IPVZ a MZ ČR. 

Po ukončení praktické části bude uchazeč vlastnit potvrzení o absolvování praxe (požadavky na potvrzení níže). 

Potvrzení je na hlavičkovém papíře zdravotnického zařízení, v němž se praxe uskutečnila.

1. Potvrzení obsahuje: 

 • jméno a příjmení uchazeče o AZ,
 • přesné datum absolvované praxe (od – do, den, měsíc, rok),
 • oddělení, na němž praxe byla realizována
 • spektrum činností a výkonů, které uchazeč o AZ vykonával pod odborným dohledem školitele
 • hodnocení prováděných činností a výkonů školitelem
 • hodnocení přístupu uchazeče o AZ k pacientům, ostatnímu personálu, výkonu povolání
 • celkové zhodnocení praxe uchazeče o AZ

Datum:

Jméno a příjmení, titul, funkce, specializovaná způsobilost školitele, podpis a razítko zdravotnického zařízení

Poznámka: V případě, že se praxe uskutečnila na více pracovištích, uvedené potvrzení bude předkládáno školitelem každého pracoviště. Celková doba potvrzené praxe musí být 5 měsíců.

4. Čtvrtá část

Závěrečnou částí je ústní zkouška, která ověřuje odborné znalosti a schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Otázky k této části zkoušky jsou zveřejněny na webových stránkách IPVZ a MZ ČR. 

Důležité informace:

Pokud uchazeč nenastoupí na praktickou část po úspěšném složení obou písemných testů do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o povolení na praktickou část, musí tuto skutečnost co nejdříve nahlásit Ministerstvu zdravotnictví.

Veškerou odbornou praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti (úspěšné složení celé aprobační zkoušky) nelze následně započítat do specializační přípravy.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit jakékoliv části aprobační zkoušky (písemných testů, praktické části, ústní části), je povinen zaslat Ministerstvu zdravotnictví písemnou omluvu (formulář omluvy naleznete níže na této stránce v Souborech ke stažení).

Omluvy zaslané formou e-mailu nebudou akceptovány. Omluvy je možné přinést osobně či zaslat na adresu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2.

Pokud uchazeč žádá o vydání nového rozhodnutí na praktickou část, může o tuto skutečnost požádat pouze písemnou formou. Požadavky na vydání nového rozhodnutí, které budou zaslány formou e-mailu, nebudou akceptovány. Požadavky na vydání nového rozhodnutí musí minimálně obsahovat celé jméno uchazeče, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, zdůvodnění, proč o nové rozhodnutí žádá a podpis. Žádosti je možné přinést osobně nebo poslat na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2.

Co následuje po aprobační zkoušce?

Po ukončení zkoušky bude uchazeči Ministerstvem zdravotnictví zasláno rozhodnutí o úspěšném složení zkoušky. Poté mohou lékaři, zubní lékaři či farmaceuti vykonávat zdravotnické povolání v kterémkoli členském státě EU, případně se nechat zařadit do některého z platných oborů postgraduálního vzdělávání. 

V případě zařazení do specializačního vzdělávání může být uchazeči na základě podané žádosti u instituce, která jej zařazovala do oboru, uznána část předchozí praxe v cizině a tím se doba specializační přípravy zkracuje. 

Vízová povinnost a zaměstnanecká karta

Pro praktickou část (3. část zkoušky) je doporučeno být držitelem víza s určujícím kódem účelu pobytu na území České republiky, který umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu jako lékař, zubní lékař či farmaceut. 

Kontrola tohoto víza, pro uzavření pracovněprávního či obdobného vztahu, včetně právní odpovědnosti za jeho uzavření, však přísluší příslušnému zdravotnickému zařízení. Pro potřebu zaměstnavatele pro výkon praxe je dále nutné, aby si uchazeč vyžádal povolení k zaměstnání na příslušném úřadu práce. 

Veškeré informace týkající se Žádostí o vystavení víza a podmínky, za nichž lze na území České republiky vykonávat v rámci aprobační zkoušky praktickou část (žádost o vystavení zaměstnanecké karty) naleznete na adrese: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx (verze v anglickém jazyce http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-nationals.aspx)

Poplatky za zkoušku

Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval.

První a druhá část zkoušky

1. pokus: 1 500,- Kč (každý test)
2. pokus: 2 000,- Kč (každý test)
3. a další pokus: 3 000,- Kč (každý test)

Čtvrtá část zkoušky

1. pokus: 4 000,- Kč
2. pokus: 6 000,- Kč
3. a další pokus: 9 000,- Kč

Kontaktní osoby:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Tereza Krafková (tereza.krafkova@mzcr.cz, telefon: 224 972 401)
Eva Brychová (eva.brychova@mzcr.cz, telefon: 224 972 420) 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Jitka Doleželová (akce@ipvz.cz, telefon: 271 019 251)
Mgr. Tereza Šplíchalová (splichalova@ipvz.cz, telefon: 271 019 327)
PhDr. Eva Morávková - pouze přípravné kurzy (prihlasky@ipvz.cz telefon: 261 092 458) 

Soubor(y) ke stažení

Žádost o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Omluva z aprobační zkoušky

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше