Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Postupy vyřizování stížností

 1. Stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnanců nebo proti postupu IPVZ lze podat písemně nebo ústně. Podání stížnosti nesmí pro stěžovatele mít za důsledek újmu na jeho oprávněných zájmech. Tím není dotčena jeho případná odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt.
 2. Zaměstnanec, u kterého byla ústní stížnost uplatněna, je povinen snažit se vyřídit ji neprodleně na místě. Je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní zaměstnanec, u kterého byla stížnost uplatněna, písemný záznam a předá jej svému přímému nadřízenému – vedoucímu příslušného organizačního útvaru.
 3. Vedoucí zaměstnanec, jemuž byla stížnost postoupena, ověří všechny skutečnosti v ní uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje a případně další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
 4. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. V této lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o jejím vyřízení. Tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
 5. Pokud byla stížnost shledána oprávněnou nebo částečně oprávněnou, je vedoucí zaměstnanec povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě.
 6. Stěžovatele o vyřízení stížnosti informuje vedoucí zaměstnanec, který stížnost prošetřoval. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní záznam do spisu, stěžovatele o nich vyrozumí jen tehdy, jestliže o to požádal.
 7. Pokud je výsledkem řešení stížnosti potřeba organizačních změn nebo kárné opatření vůči zaměstnanci, informuje o tom vedoucí zaměstnanec, který stížnost prošetřoval, sobě nadřízeného náměstka ředitele a navrhne příslušnou organizační změnu nebo kárné opatření. Tyto návrhy projedná příslušný náměstek ředitele v poradě vedení.
 8. Má-li stěžovatel za to, že jím podaná stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat ředitele IPVZ o přešetření způsobu vyřízení stížnosti (opakovaná stížnost).
 9. Přešetřením opakované stížnosti pověřuje ředitel IPVZ právní a kontrolní oddělení, které při svém šetření prověřuje kromě předmětu stížnosti také postupy zaměstnance, který prováděl šetření v prvním stupni, a navrhuje řediteli příslušná opatření.
 10. Odpověď stěžovateli při opakované stížnosti podepisuje ředitel IPVZ.
 11. V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení opakované stížnosti se stěžovatel může obrátit se žádostí o prošetření na ministerstvo zdravotnictví. 
MUDr. Irena Maříková, MBA
ředitelka IPVZ