Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Pokyny k atestační zkoušce

Průběh atestační/závěrečné zkoušky je stanoven vyhl. č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb..

K atestační zkoušce se může uchazeč přihlásit po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem a to podáním přihlášky nejpozději  60 dnů před termínem atestační/závěrečné zkoušky. Přihlášku ke  zkoušce je třeba vyplnit v elektronické aplikaci EZP, vytisknout, popř. doplnit chybějící údaje a podepsanou školitelem a zaměstnavatelem odeslat na studijní oddělení IPVZ.

Pokud vzdělávací program stanoví, že součástí teoretické části atestační zkoušky/závěrečné zkoušky nástavbového oboru je vypracování písemné práce, uchazeč připojí k přihlášce 2 vyhotovení vypracované písemné práce.

Atestační zkouška probíhá před zkušební komisí (min. 3 členové) jmenovanou ministrem zdravotnictví ČR.

Atestační zkouška se skládá z části teoretické a praktické (je-li uvedena ve vzdělávacím programu oboru) , praktická část předchází teoretické. Splnění praktické části opravňuje atestujícího přistoupit k teoretické části. Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze praktickou část zkoušky a omluvil se z teoretické části zkoušky, je praktická část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání zbývající části zkoušky dojde do 2 let.

Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, které si uchazeč vylosoval. Jedna z otázek může být nahrazena obhajobou písemné práce. Otázky jsou zaznamenány do zkušebního protokolu, stejně jako výsledek zkoušky. Uchazeč může ještě před zahájením od zkoušky odstoupit.

Praktická část atestační zkoušky může zahrnovat úspěšné zvládnutí praktických výkonů, analýzu předložených ošetřovatelských nebo laboratorně diagnostických problémů (případové studie, modelové situace) nebo obhajobu písemné práce.

Při výsledku „neprospěl“ u praktické části zkoušky, již uchazeč nepokračuje v části teoretické. Celkové hodnocením je neprospěl.

Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci před termínem atestační zkoušky,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci do 5 kalendářních dnů po termínu konání atestační zkoušky, nebo

c) odstoupení od praktické nebo teoretické části atestační zkoušky před jejím zahájením. (Neplatí v případě, pokud uchazeč odstoupí od atestační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu. V tomto případě je celkové hodnocení zkoušky neprospěl).

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se platba za zkoušku nevrací.

Pokud byla praktická část zkoušky úspěšná a teoretická část neúspěšná, je celkové hodnocení zkoušky neprospěl. Atestant může opakovat atestační zkoušku až za 12 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce bez omluvy, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce neprospěl.

Platba za atestační zkoušku

Výše úhrady je dána Nařízením vlády č. 324/2018 Sb.

Atestační zkoušky lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských povolání
Poplatek za teoretickou a praktickou část zkoušky lze uhradit současně za obě zkoušky.

Teoretická část 250,- Kč
Praktická část 250,- Kč

První opakování zkoušky
Teoretická část 2 000,- Kč
Praktická část 1 500,- Kč

Druhé opakování zkoušky
Teoretická část 3 000,- Kč
Praktická část 2 000,- Kč

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit za rok dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem.

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena).

Transakce a vystavování daňových dokladů vyřizuje ekonomické oddělení IPVZ

Lucie Bayerová
Tel.: 271 019 217
E-mail: lucie.bayerova@ipvz.cz

Jana Srbová
Tel.: 271 019 122
E-mail: jana.srbova@ipvz.cz