Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odpovědi na často kladené otázky - F.A.Q.

Jaké je rozdělení kompetencí a oborů mezi IPVZ a lékařskými fakultami v rámci specializačního vzdělávání?

Lékařské fakulty mají nyní ve své gesci všechny základní lékařské obory a obory zubních lékařů, kromě Všeobecného praktického lékařství a Praktického lékařství pro děti a dorost. Do těchto základních oborů zařazují, organizují vzdělávání a atestační zkoušky.

IPVZ má nadále ve svých kompetencích dva výše uvedené základní obory, veškeré farmaceutické obory a všechny certifikované kurzy (nástavbové obory) a vybrané obory nelékařských zdravotnických povolání. Zájemce z těchto oborů IPVZ zařazuje do oboru, organizuje povinné vzdělávací aktivity a atestační zkoušky.

Novela lékařského zákona (č. 67/2017 Sb.) stanovuje v § 5 odst. 14: lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech a to pokud mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene.  A v § 5 odst. 15 stejného zákona: lékař nemůže být souběžně zařazen ve specializačním oboru specializačního vzdělávání a v nástavbovém oboru.

Zájemci dříve zařazení do některého ze základních oborů na IPVZ nemusí žádat o přeregistrování na lékařskou fakultu a mohou nadále zůstat zařazení na IPVZ. O přeregistraci žádají pouze v případě, že se chtějí nechat zařadit do dalšího základního oboru již na lékařské fakultě kromě základních oborů Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost.

Co znamená EZP?

EZP je zkratka pro Evidenci zdravotnických pracovníků. Jedná se o webovou aplikaci (https://ezp.mzcr.cz/), která slouží pro podávání různých žádostí lékařů, zubních lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických povolání. Pro všechny žádosti podané přes tuto aplikaci platí, že se žádost elektronicky vyplní, poté se vytiskne a zašle k vyřízení na patřičnou instituci, kde se zaeviduje a spáruje se elektronická a tištěná verze žádosti. Pokud nedojde ke spárování do 90 dnů, elektronická žádost je z databáze sama odstraněna. Proto je důležité tištěnou verzi žádosti zaslat co nejdříve.

Jaký je postup pro získání atestace u nelékařských zdravotnických povolání?

Zařazení do oboru specializace, kterými je pověřen IPVZ, probíhá obdobně jako u lékařů a farmaceutů. Žádost o zařazení do oboru je k dispozici ve webové aplikaci EZP. Průkaz odbornosti, který není povinný, ale můžete si do něj nechat provádět veškeré zápisy o průběhu specializačního vzdělávání, lze zakoupit na níže uvedené adrese:

  • IPVZ, databanka, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Platba (330,- Kč) je možná v hotovosti v pokladně IPVZ, bankovním převodem nebo složenkou na účet IPVZ u ČNB, č. účtu 19535101/0710, variabilní symbol 602 390. Doklad o zaplacení (fotokopii) zašlete e-mailem: kavalkova@ipvz.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu. Stejný postup je při objednání Vzdělávacího programu (165,- Kč, variabilní symbol pro platbu 602992) a logbooku (220,-Kč, variabilní symbol pro platbu 602290) – použijte výše uvedené číslo účtu a variabilní symbol.

Dále budete postupovat podle platného vzdělávacího programu a logbooku. Je třeba absolvovat stanovenou povinnou praxi, provést požadovaný počet stanovených výkonů a absolvovat povinné školicí akce. Teprve po splnění všech požadavků vzdělávacího programu je možné se přihlásit k atestaci.

Kde lze získat vzdělávací program pro specializaci?

Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a nelékařská povolání jsou zveřejněny ve Věstnících Ministerstva zdravotnictví ČR, na webu MZ ČR (http://www.mzcr.cz) a volně ke stažení na webu IPVZ (http://www.ipvz.cz/).

Co je logbook?

Logbook je přílohou vzdělávacích programů a slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během specializačního vzdělávání. Uvedené výkony potvrzuje školitel a provádí celkové zhodnocení školence. Logbook je třeba si zakoupit, není volně ke stažení jako vzdělávací program.

Záznamy praxe v logbooku musí být čitelné a časově vymezené ve formátu den, měsíc, rok. Potvrzení školitele musí být doplněno podpisem a razítkem školitele a razítkem příslušného oddělení.

Jaká je platnost povinných školicích akcí a testů?

S účinností od 1. 2. 2024 byla Věstníkem MZ ČR 1/2024 zrušena stanovená délka platnosti teoretických kurzů:

• kurz „Lékařská první pomoc“,
• kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“, původně kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“,
• kurz „Radiační ochrana“
• kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti“, původně kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek“

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2024/01/Vestnik-MZ_01-2024-ver2024-01-29.pdf zde naleznete úplné znění Věstníku, týkající se úpravy VP specializačních oborů a nástavbových oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve věci zrušení stanovené délky platnosti vybraných teoretických kurzů.

Platnost stáží: neomezená

Platnost testů na konci specializačního kurzu nebo stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace – 2 roky

Platnost testů pro ukončení základního kmene: neomezená
Všechny povinné kurzy musí být absolvovány před zasláním přihlášky k atestační zkoušce.

Specializační kurzy (předatestační) mají platnost 5 let.

Testy na konci specializačního kurzu/stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace, mají platnost 2 roky.

Testy, které se konají na závěr základního kmene (interního, chirurgického, pediatrického aj.) mají neomezenou platnost.

Nyní jsem neuspěl u atestace. Musím opakovat povinný kurz a písemný test při jejím opakování? Za jakou dobu mohu atestaci opakovat?

Platnost absolvovaných povinných teoretických kurzů je 5 let (až na výjimky viz výše uvedený dotaz týkající se platnosti školicích akcí) a úspěšně složeného testu 2 roky. Opakování atestace v případě neúspěchu je u lékařských a farmaceutických oborů možné nejdříve za 1 rok, v případě omluvy za půl roku. Maximální výše opakování je však 2x, tzn. celkem možné 3 pokusy.

U oborů nelékařských zdravotnických pracovníků platí od 1.9.2017 (platnost novely zákona č. 96/2004 Sb.), že atestační zkoušku v příslušném oboru lze vykonat nejpozději do 5 let od splnění všech požadavků daných vzdělávacím programem, v případě neúspěchu může uchazeč atestační zkoušku opakovat za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky a to nevýše dvakrát.

Kde získám informaci o akreditovaných pracovištích, na nichž mám vykonávat praxi podle vzdělávacího programu?

Akreditovaná pracoviště jsou postupně jmenována a aktualizována Ministerstvem zdravotnictví ČR. Seznam pracovišť je uveden na webové stránce: https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/ziskavani-specializace/akreditace

Mohou i nelékařští zdravotničtí pracovníci zažádat o uznání praxe?

Ano, nelékařští zdravotničtí pracovníci mohou požádat o započtení části dříve absolvovaného studia (před zařazením do oboru), pokud odpovídá požadavkům konkrétního specializačního vzdělávacího programu (např. certifikovaných kurzů, krátkodobých kurzů, příprav pro speciální úseky činnosti a funkce apod.) podle § 57 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb. Jedná se o doktorské studium (před zařazením do oboru i v průběhu specializační přípravy), započítání teoretické části dříve absolvovaného vzdělávání nebo z oboru do oboru, započítání vysokoškolského studia. Žádost se podává skrze aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 20) a odesílá se na IPVZ.

Započtení odborné praxe (po zařazení do oboru), popřípadě její části absolvované v cizině nebo jiném oboru specializace, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu podle § 57 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost se podává také přes aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 20) a odesílá se na IPVZ.

Posouzení odborné praxe není legislativně zakotveno. Podání této žádosti je dobrovolné a slouží k orientaci uchazeče o naplnění podmínek daného vzdělávacího programu. Žádost se podává na formuláři IPVZ (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 3) a je zpoplatněna 220,- Kč. Žádost se odesílá na IPVZ.

Mohu pracovat na zkrácený pracovní úvazek?

Podle zákona č. 95/2004 Sb. i zákona č. 96/2004 Sb. probíhá specializační vzdělávání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době nebo rozvolněné průpravy v rozsahu nejméně ½ stanovené týdenní pracovní doby. V případě rozvolněné průpravy nesmí být celková délka, úroveň a kvalita nižší než u celodenní průpravy.  Do specializačního vzdělávání se nezapočítává doba výkonu zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu.

Jak získám přihlášku k atestaci?

Přihláška pro nelékařská zdravotnická povolání je pouze v elektronické podobě v aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, č. 12).

Musím k přihlášce k atestaci přiložit průkaz odbornosti (index) a logbook?

Ne. Průkaz odbornosti (index) je nutné přinést s sebou až k samotné atestační zkoušce z důvodu kontroly a zápisu o absolvování zkoušky.
Celý logbook se s přihláškou také neposílá. K přihlášce přiložte pouze vyplněnou fotokopii Vámi podepsaných stránek z logbooku s přehledem praxe a počtem požadovaných výkonů, vyšetření a zhodnocení školitelem (tabulka). K přihlášce se také musí přiložit jakékoli rozhodnutí o uznání praxe, pokud o posouzení bylo požádáno.

Jak požádat o vystavení duplikátu diplomu?

O duplikát diplomu lze požádat vyplněním elektronického formuláře na webu IPVZ v části Žádost o vystavení duplikátu. Veškeré informace potřebné pro platbu jsou součástí této žádosti. Dále lze požádat i o duplikát certifikátu o absolvování základního kmene, duplikát potvrzení o absolvování školicí akce, duplikát potvrzení o zařazení do oboru (pouze v případě, že originál certifikátu byl vystaven IPVZ).

Kde získám osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (osvědčení)?

O vydání osvědčení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Žádosti se adresují na MZ, Odbor ONP – Uznávací jednotku Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno. S vydáním osvědčení souvisí i zápis do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (Registr), který je automaticky proveden u každého žadatele, kterému je vydáno zmiňované osvědčení. Více informací získáte přímo v NCO NZO.

Co to je certifikovaný kurz?

Certifikovaný kurz u nelékařských zdravotnických povolání nabízí vzdělávání ve vybraných úzce vymezených činnostech a po jeho absolvování se získává zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené činnosti. Certifikovaný kurz provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR.

K čemu je akreditovaný kvalifikační kurz?

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu získáte odbornou způsobilost k výkonu příslušných nelékařských zdravotnických povolání. Akreditované kvalifikační kurzy provádí podle schválených vzdělávacích programů zařízení, které získalo akreditaci MZ ČR. IPVZ získal akreditaci pro realizaci 6 akreditovaných kvalifikačních kurzů:
Biomedicínské inženýrství, Biomedicínská technika, Odborné zdravotnické laboratorní metody, Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků, Radiologická technika a Radiologická fyzika.

Veškeré potřebné informace o jednotlivých akreditovaných kurzech naleznete na webových stránkách IPVZ v části nelékařských zdravotnických pracovníků v sekci Získání odborné způsobilosti – Akreditované kvalifikační kurzy.

Jaké jsou lhůty pro podání přihlášek k atestaci?

Přihlášky k atestacím zasílejte nejpozději 60 dnů před stanoveným termínem. Termíny atestací jsou zveřejněny na www.ipvz.cz v části Získávání specializace – Termíny atestací.

Je možné v průběhu specializační přípravy změnit vzdělávací program za později vydaný?

Ano, změna vzdělávacího programu možná je, samozřejmě s podmínkou zachování stejného oboru. Vzdělávací programy lze však měnit pouze směrem k později vydaným programům. O změnu se nemusí žádat ani se nemusí nikam nahlašovat. K atestační zkoušce však musí být splněné veškeré požadavky kladené vybraným vzdělávacím programem.

Při přestupu (zvlášť v případě přechodu ze starších vzdělávacích programů na nové z r. 2019) se započte již absolvovaná část specializačního vzdělávání, pokud svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému novému vzdělávacímu programu; o započtení již absolvované části specializačního vzdělávání rozhodne Ministerstvo zdravotnictví do 90 dnů ode dne obdržení písemné žádosti lékaře. Žádost je volně ke stažení na webových stránkách IPVZ. Jedná se o žádost č. 16b, o započítání absolvované části specializačního vzdělávání podle čl. II, Přechodná ustanovení, odst. 3 písm. b) zákona č. 67/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 95/2004 Sb. Žádost se odesílá na IPVZ.

Při změně je také důležité pohlídat si, zda se vybraný obor nestal změnou legislativy základním oborem anebo naopak ze základního oboru nebyl zařazen mezi nástavbové obory. V případě, že byl uchazeč zařazen do základního oboru podle vzdělávacího programu z roku 2004 a později byl ve stejném oboru vydaný nový vzdělávací program (ovšem obor se změnil na certifikovaný kurz/nástavbový obor) a uchazeč si chce plnit nový vzdělávací program, musí se zároveň nechat znovu zařadit do oboru. V přihlášce k atestační zkoušce pak vyplníte pouze, podle kterého vzdělávacího programu si zájemce plnil specializační přípravu.

Kde získám informace týkající se aprobační zkoušky?

IPVZ je pověřenou organizací Ministerstva zdravotnictví k organizaci aprobačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Pro aprobační zkoušky nelékařských povolání je pověřenou organizací NCO NZO v Brně.

Veškeré informace týkající se aprobační zkoušky odborností, které organizuje IPVZ, jsou k dispozici na webu IPVZ v části pro lékaře nebo na webu ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-mimo-staty-eu_952_3.html