Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odstupné (storno podmínky)

  1. V případě, že registrovaný klient nedoloží před zahájením vzdělávací akce pověřené osobě předchozí úhradu poplatku a platí ji až v hotovosti na místě oproti potvrzení o zaplacení, je povinen zaplatit kromě ceny akce částku 242,- Kč za pozdní úhradu. (Platí pouze pro vzdělávací akce konané na Hotelu ILF a IPVZ Ruská 85).
  2. U zahraničních plateb hradí bankovní poplatek za mezinárodní platbu účastník, tj. při zadávání příkazu k úhradě je nutné uvádět do způsobu zpoplatnění plateb OUR, tzn. všechny poplatky spojené se zahraniční platbou, hradí příkazce.

Zrušení účasti na akci (odstoupení od smlouvy)

a) Institut je oprávněn vzdělávací akci zrušit, není-li dosaženo minimálního počtů účastníků. Zruší-li vzdělávací akci Institut, je povinen tuto skutečnost oznámit a přihlášeným klientům vrátit zaplacenou cenu v plné výši převodem na účet do 30 dnů.

b) Zruší-li svoji účast klient, který se na akci registroval a zaplatil předem její cenu, je povinen uhradit odstupné, které pokrývá vynaložené náklady Institutu na činnosti spojené s administrací. Cenu akce, sníženou o odstupné, Institut klientovi vrací převodem na jeho účet do 30 dnů po zrušení jeho účasti.

c) Výše odstupného je závislá na délce doby zrušení účasti před zahájením akce, a účtuje se v následující výši:

   ca) zruší-li klient svou účast na akci 11 a více dnů před jejím zahájením, zaplatí odstupné ve výši 20 % z ceny akce;

   cb) zruší-li klient svou účast na akci v době 10 a méně dnů před zahájením akce, činí výše odstupného 100 % stanovené ceny akce (cena se klientovi nevrací);

d) Výjimkou z povinnosti klienta zaplatit odstupné je prokázaná pracovní neschopnost klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje ředitel Institutu na doporučení náměstkyně pro vzdělávání.