Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Zásady ochrany osobních údajů v IPVZ

1. Úvod

Tyto zásady o ochraně osobních údajů Vás seznámí s tím, jak Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se sídlem Ruská 85, Praha 10 shromažďuje, zpracovává, používá a chrání Vaše osobní údaje za účelem chránit Vaše soukromí.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji je prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Součástí těchto zásad o ochraně osobních údajů je objasnění nejdůležitější pojmů a procesů, které k ochraně Vašich osobních údajů IPVZ používá.

2. Důležité kontakty ochrany osobních údajů v IPVZ

Informace o správci osobních údajů:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
Sídlo: Ruská 85, Praha 10  100 05
E-mail: ipvz@ipvz.cz
IČ: 00023841
DIČ: CZ00023841

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Kamila Řezníčková, MBA
E-mail: dpo@ipvz.cz
Tel.: + 420 271 019 275
Sídlo: Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10

3. Přístup IPVZ k ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů považuje IPVZ za zásadní a věnuje jí proto náležitou pozornost. S Vašimi osobními údaji nakládá s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů IPVZ dodržujeme tyto zásady:

 • Zásadu zákonnosti, která ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, která ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Spadá sem také povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 • Zásadu účelového omezení, která umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem
 • Zásadu minimalizace údajů, která ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 • Zásadu přesnosti, která ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
 • Zásadu omezení uložení, která ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány.
 • Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Pro ochranu Vašich osobních údajů IPVZ přijijala četná technická i organizační opatření. Současně dbá na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze vybraní zaměstnanci.
 • Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost zajistit soulad s GDPR a schopnost tento soulad doložit kompetentním orgánům.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

S Vašimi osobními údaji je nakládáno výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a my zpracování údajů ukončíme, avšak pouze v případě, že IPVZ nebude mít jiný právní důvod tyto údaje zpracovávat. Při splnění určitých podmínek uvedených v GDPR, máte právo nás  požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

V některých případech, jako je například uzavření kupní smlouvy na pořízení služby, je od Vás nutné získat nezbytný rozsah osobních údajů již v případě Vaší závazné objednávky na služby. Bez těchto údajů, by IPVZ nemohlo vyhovět Vašim požadavkům a uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu, a to zejména s ohledem na plnění legislativních povinností, ale také s ohledem na ochranu oprávněných zájmů IPVZ.

Níže uvádíme legislativou vymezené právní tituly, na základě kterých je IPVZ oprávněno Vaše osobní údaje zpracovávat.

Mezi hlavní právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů spadají:

 • Souhlas – souhlas udělujete pro jeden či více konkrétních účelů (například pro účel zasílání obchodních sdělení).  Pro získání souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující pravidla:
  • Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů od Vás budeme vyžadovat vždy samostatně, udělení souhlasu tedy nebude součástí informací souvisejících s jinou skutečností než je text smlouvy či jiného smluvního ujednání.
  • Text souhlasu bude vždy srozumitelný, k udělení souhlasu dojde vždy až v případě Vašeho aktivního konání, nebudou tedy za Vás předem vyplněna žádná rozhodovací políčka.
  • Pro každý účel zpracování budete udělovat souhlas samostatně.

Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje jsou potřeba pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.

Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem jejich zpracování pro splnění právních  povinnosti, které jsou IPVZ (jako správci údajů) uloženy příslušnými zákony.

Oprávněný zájem – zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů IPVZ, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.

Důvody zpracování osobních údajů

Zde IPVZ uvádí příklady situací, ve kterých bude Vaše osobní údaje nejčastěji požadovat a právní titul, na jehož základě tak bude činit:

 • Organizace akcí specializačního a kontinuálního vzdělávání - právním titulem je oprávněný zájem IPVZ nebo zákonná povinnost.
 • Poskytnutí ubytovacích služeb -  právním titulem je oprávněný zájem správce a zákonná povinnost.
 • Poskytnutí konferenčních a gastronomických služeb -  právním titulem je uzavření a plnění  smlouvy, případně činnosti  před uzavřením smlouvy a poskytnutím služby.
 • Poskytování knihovnických a informačních služeb - právním titulem je oprávněný zájem IPVZ nebo zákonná povinnost.
 • Marketingové účely – právním titulem je udělení souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení, marketingu, newsletteru, apod.
 • Uložení cookies nutných pro fungování webových stránek – právním titulem je oprávněný zájem, neboť ukládání cookies je nutné pro řádné fungování webových stránek.

4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s platnými legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na IPVZ kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Pokud některé z uvedených práv vůči IPVZ uplatníte, tak Institut Vaši žádost posoudí individuálně.

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás IPVZ zpracovává.
 • Právo na opravu osobních údajů
  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo IPVZ požádat o jejich opravu nebo doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
  Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, nebo ke splnění právní povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud požádáte, může IPVZ Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi IPVZ poskytnuty, nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněný důvod IPVZ převažuje nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud se jedná o údaje, které jste sami poskytl/a IPVZ, jsou součástí automatizovaného zpracování, tedy takového zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků IT.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést také v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a IPVZ je dále nebude zpracovávat.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případě, že jste poskytl/a souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo@ipvz.cz, nebo na adrese Ruská 85, Praha 10  100 05, a nebo pomocí datové schránky ID: cf2uiwg.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, bude IPVZ reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které IPVZ k tomuto vedly, budete vždy informován/a. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis, datová schránka).

Automatizované zpracování

Ze strany IPVZ nedochází k rozhodnutím založených výhradně na automatizovaném zpracování.

Závěrečná ustanovení

IPVZ je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Verze: 2.1
Tato verze je platná od 05. 09. 2019