Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ochrana oznamovatele

Oznámení týkající se možného protiprávního jednání v Institutu podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Institut) zprovoznil oznamovací kanál – zabezpečený webový formulář k ohlašování protiprávního jednání, se kterým se oznamovatel setkal nebo o kterém se dozvěděl v souvislosti se svojí prací či jinou obdobnou činností konanou pro Institut.

Oznamovací kanál

https://oznamovatel.ipvz.cz/

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona může oznamovatel činit v případě, že se o jednání v Institutu, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděl v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Institut. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi Institutem a jeho dodavateli či odběrateli.

Příslušná osoba

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci Institutu je pověřena JUDr. Monika Klucová, Ph.D., právník, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 100 00 Praha 10, tel: 271 019 539, e-mail: klucova@ipvz.cz.

(dále též „příslušná osoba“).

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci Institutu lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby:

  1. Písemně – prostřednictvím zabezpečeného webového formuláře na adrese oznamovatel.ipvz.cz Tento způsob je preferovaný, zajišťuje anonymitu oznamovatele, pokud o ni má oznamovatel zájem.

  2. Písemně – prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@ipvz.cz

  3. Telefonicky na telefonním čísle: 271 019 539

  4. Osobně v místě sídla Institutu (Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10) či v jiném místě po předchozí dohodě s příslušnou osobou.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od přijetí. Dále posoudí důvodnost oznámení a informuje oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze nejvýše dvakrát prodloužit až o 30 dnů.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba je povinna zachovat přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele i k údajům o dalších fyzických osobách ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.

Externí oznamovací systém

Oznámení je možné podat také k Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím externího oznamovacího systému – viz https://oznamovatel.justice.cz

Podrobné informace pro oznamovatele jsou dostupné také na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/