Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny jednotlivých částí aprobační zkoušek

Důležitá informace pro účastníky ústních aprobačních zkoušek v oboru Všeobecné lékařství

  • Upozorňujeme, že rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.9.2018 byla s okamžitou platností rozdělena ústní část aprobační zkoušky pro všeobecné lékaře na dvě části (jednu část tvoří obory dětské lékařství a vnitřní lékařství, druhou část tvoří gynekologie a porodnictví a chirurgie). Termíny jednotlivých částí bude mít každý uchazeč uvedené ve své pozvánce.
  • Obhajobu případových studií bude žadatel vykonávat u té části zkoušky, u které se obor s vypracovanými případovými studiemi zkouší.
  • Obě části zkoušky musí být vykonány ve stejném zkouškovém období (podzim nebo jaro).
  • Pokud uchazeč u některého oboru neuspěl, je výsledek ústní aprobační zkoušky neprospěl. Nadále však zůstávají započtené úspěšně absolvované obory. Délka započitatelnosti úspěšně absolvovaných oborů bude stanovena ministerstvem po novele zákona.

Ostatní podmínky výkonu aprobační zkoušky zůstávají beze změny.

Важная инфомация для участников устных апробационных экзаменов по специальности «Лечебное дело»

  • В соответствии с немедленно вступившим в силу постановлением Министерства здравоохранения Чешской Республики от 10.09.2018, устная часть апробационного экзамена для врачей общей практики была разделена на две части (первая часть включает в себя вопросы по педиатрии и терапии, вторая часть – по акушерству и гинекологии и хирургии). О дате проведения каждой части экзамена апробант будет уведомлен в персональном приглашении на экзамен.
  • Защита апробантом подготовленных историй болезни состоится в той части экзамена, к которой данное исследование относится.
  • Обе части экзамена должны быть пройдены в рамках одной экзаменационной сессии (осенней или весенней).
  • В случае, если апробант не сдал одну из частей устного апробационного экзамена, общий результат данного экзамена определяется как «не сдал». Однако апробанту засчитывается успешно сданная часть экзамена, срок действия которой будет определен Министерством здравоохранения после принятия поправки к закону.

Остальные условия сдачи апробационного экзамена остаются без изменений.

Informace pro období rok 2019

Každému uchazeči bude přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Pozvánka také bude obsahovat údaje potřebné k platbě za danou část aprobační zkoušky.
Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit na Ministerstvo zdravotnictví!

Písemná část a  1. část zkoušky

Oba písemné testy (Test odborných znalostí a Test základů systému práva v ČR) probíhají v jednom dnu. Minimální procentuální úspěšnost z každého testu je 70 %.
Poplatek:

I. pokus: každý test 1 500,- Kč
II. pokus: každý test 2 000,- Kč
III. a další pokus: každý test 3 000,- Kč

Termíny:

23.4.2019 – 24.5.2019

Ústní zkouška – 3. část zkoušky

Poplatek:

I. pokus: 4 000,- Kč
II. pokus: 6 000,- Kč
III. a další pokus: 9 000,- Kč

Termíny:

15.4.2019 –3.5.2019
27.5. 2019 – 14.6. 2019

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше