Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny jednotlivých částí aprobační zkoušek

Aktuality

Od zkouškového období podzim 2022 nově platí u ústní zkoušky odevzdání případových studií hned při registraci na zkoušku (u všeobecných lékařů u 1. termínu zkoušky). Komise si vybere, která případová studie a kdy bude obhajována.


Od zkouškového období podzim 2020 je nově zavedena povinnost dostavit se na zkoušku s pozvánkou, která bude kontrolována při registraci na danou část zkoušky.

Informace pro období rok 2023

Každému uchazeči bude přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Pozvánka také bude obsahovat údaje potřebné k platbě za danou část aprobační zkoušky.
Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit na Ministerstvo zdravotnictví!

Zkouškové období jaro 2023

Mimořádné zkouškové období BŘEZEN 2023

Termín pro přijímání žádostí nebo přihlášek: do 15.12.2022

Zkouškové období: 15.3.2023 – 31.3.2023

Mimořádné zkouškové období BŘEZEN 2023 je určeno pro:

  • pro uchazeče, kteří se neúčastnili aprobační zkoušky v podzimním zkouškovém období 2022
  • pro uchazeče, kteří se účastnili aprobační zkoušky v podzimním zkouškovém období 2022, a současně mají pravomocné (tj. rozhodnutí převzali a uplynula lhůta pro podání rozkladu nebo se práva na podání rozkladu vzdali) rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání; uchazeči, jejichž rozhodnutí nenabyde právní moci k 15.12.2022 se mohou přihlásit nejdříve k jarnímu zkouškovému období 2023 (tj. do 15.2.2023), a to po nabytí právní moci rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání

Uchazečům, kteří nemají pravomocně ukončené stávající správní řízení o žádosti z podzimního zkouškového období 2022, a přesto podají žádost k mimořádnému zkouškovému období BŘEZEN 2023, bude vydáno usnesení o zastavení řízení, neboť nelze vést současně dvě správní řízení ve stejné věci (uchazeči tím přijdou o jeden tzv. pokus). 

  • pro uchazeče, kteří se z aprobační zkoušky v podzimním zkouškovém období 2022 omluvili, a to ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 117/2018 Sb. (pouze řádné omluvy)

 Tito uchazeči podávají přihlášku zde.

Pro mimořádné zkouškové období 2023 končí přijímání žádostí a přihlášek dnem 15.12.2022. K mimořádným termínům aprobační zkoušky březen 2023 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost nebo přihlášku podají nejpozději do 15. prosince 2022, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Řádné zkouškové období jaro 2023

15.5.2023 – 29.6.2023 Pro zkouškové období jaro 2023 končí přijímání žádostí  a přihlášek dnem 15. 2. 2023. K jarním termínům aprobační zkoušky 2023 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 15. února 2023, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zkouškové období podzim 2023

1.11.2023 - 15.12.2023

Pro zkouškové období podzim 2023 končí přijímání žádostí a přihlášek dnem 1. 8. 2023. K podzimním termínům aprobační zkoušky 2023 budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo přihlášku podají nejpozději do 1. srpna  2023, a to buď osobně na podatelně Ministerstva zdravotnictví nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Písemná část -  1. část zkoušky

Oba písemné testy (Test odborných znalostí a Test základů systému práva v ČR) probíhají v jednom dnu. Minimální procentuální úspěšnost z každého testu je 70 %.
Poplatek dle Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů:

1. pokus: 3 000,- Kč
2. pokus: 4 000,- Kč
3. a další pokus: 6 000,- Kč

Ústní zkouška – 3. část zkoušky

Poplatek:

1. pokus: 4 000,- Kč
2. pokus: 6 000,- Kč
3. a další pokus: 9 000,- Kč

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше