Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditované kurzy a získávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

Akreditované kvalifikační kurzy – aktuální nabídka

15. 4. 2024 bude zahájen AKK Zraková terapie. Registrovat ke kurzu se můžete zde: Akreditovaný kvalifikační kurz Zraková terapie - Detail vzdělávací akce | IPVZ.

Po registraci Vám bude e-mailem zaslána přihláška a podrobnější informace k organizaci kurzu.

Podmínkou pro zařazení do kvalifikačního kurzu je absolvování akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie. Do akreditovaného kvalifikačního kurzu může být uchazeč zařazen po doložení výkonu povolání jiného odborného pracovníka ve zdravotnickém zařízení pod vedením klinického zrakového terapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru oftalmologie v minimálním rozsahu 6 měsíců.

Vzdělávací program AKK Zraková terapie naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy

V případě dotazů kontaktujte Bc. Andreu Glendovou (e-mail: andrea.glendova@ipvz.cz, tel.: 271 019 419).

ČERVNOVÝ KURZ JE naplněn

Termín pro příjem dokumentů na další běh kurzu AKK Psychologa ve zdravotnictví bude zveřejněn během měsíce června.

2. 9. 2024 bude zahájen akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví.
K přihlášení na AKK Psycholog ve zdravotnictví musí být doloženo:

 • řádně vyplněná přihláška (vzor viz níže),
 • úředně ověřená kopie magisterského diplomu,
 • vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatek k diplomu,
 • prostá kopie bakalářského diplomu (neplatí pro absolventy pětiletého studia psychologie).

Studenti posledního semestru magisterského studia k přihlášení na AKK Psycholog ve zdravotnictví musí doložit:

 • řádně vyplněnou přihlášku,
 • úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu,
 • potvrzení o studiu posledního semestru magisterského studia (z potvrzení tato skutečnost musí jasně vyplývat).

Vstupní podmínky kurzu definované vzdělávacím programem (Věstník 9/2023):

Podmínkou pro zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) absolvování:
a) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie,
b) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování dvouoborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021, nebo
c) akreditovaného pětiletého jednooborového magisterského studijního oboru psychologie, pokud bylo studium v tomto oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2008/2009.
V případě dostatečné kapacity akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možné zařadit také studenty posledního semestru magisterského studia uvedeného v bodě a) a b).

Po přijetí přihlášky je přihláška předána ke posouzení garantovi kurzu, doplnění bude realizováno pomocí e-mailu. Podrobnější informace ke kurzu naleznete zde: Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví - Klinická psychologie - katedra | IPVZ

Závěrečná zkouška Psycholog ve zdravotnictví:
Termíny závěrečných zkoušek: 26.6.2024.

Příjem podkladů k termínu zkoušky 26. 6. 2024 je do středy 19. 6. 2024 nebo do naplnění kapacity termínu zkoušky.

Podmínkou pro přistoupení k závěrečné zkoušce je splnění veškerých požadavků daných vzdělávacím programem AKK. Potvrzení o splnění praxe zasílejte na email natalie.kalajdzievova@ipvz.cz. Zájemci, kteří budou mít splněnou i povinnou praxi se k termínu hlásí na emailové adrese natalie.kalajdzievova@ipvz.cz. Pro přihlášení k závěrečné zkoušce musíte zaslat vyplněnou přihlášku. Přihláška se vyplňuje po podpis uchazeče, akreditované zařízení je IPVZ. Přihlášku zasílejte emailem.
Následně vám bude zaslána pozvánka.

Otázky k závěrečné zkoušce: https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/akreditovane-kvalifikacni-kurzy/terminy-zaverecnych-zkousek-a-zkusebni-otazky-akk

Formulář potvrzení o splnění praxe, přihlášku ke kurzu AKK a přihlášku k závěrečné zkoušce AKK naleznete na této stránce.

29.1.2024 bude zahájen akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku zašlete do 17.1.2024 spolu s úředně ověřeným diplomem a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní odd.- k rukám Mgr. Nady Rašínové, Ph.D., Ruská 2412/85, 100 00  Praha 10.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Nadu Rašínovou, Ph.D. (e-mail: nada.rasinova@ipvz.cz, tel.: 271 019 302)

Vzdělávací program AKK odborné zdravotnické laboratorní metody naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou klinické biochemie, která je garantem kurzu https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-biochemie/vzdelavaci-akce

Závěrečná zkouška AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

Příjem podkladů k termínům zkoušky 4.6.2024, 5.6.2024, 7.6.2024 a 10.6.2024 je do pátku 24.5.2024 nebo do naplnění kapacity termínů zkoušky.

Termín si rezervujte na nada.rasinova@ipvz.cz. Kapacita termínu je omezena.

Pro přihlášení k závěrečné zkoušce je nutné zaslat přihlášku - https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-nelekarska-zdravotnicka-povolani č. 17 - vyplněný a podepsaný formulář (vyplňuje se po podpis uchazeče) zašlete emailem na nada.rasinova@ipvz.cz.

Podmínkou účasti na zkoušce je splnění veškerých požadavků daných vzdělávacím programem, a to včetně povinné praxe. Praxe absolvovaná mimo IPVZ musí být na základě žádosti započítána (žádosti o uznání praxe zašlete na nada.rasinova@ipvz.cz do 30.4.2024).

Následně vám bude zaslána pozvánka.

Otázky k závěrečné zkoušce najdete zde.

22.4.2024 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 8.4.2024. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Ing. Lucie Hanzalové, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10.

Vzdělávací program AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termín kurzu je vypsán pod katedrou Farmaceutické technologie a kontroly léčiv www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/61417-kurz-akk-vyroba-priprava-a-kontrola-lecivych-pripravku

O přijetí do kurzu budete informováni emailem.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Lucii Hanzalovou (e-mail: lucie.hanzalova@ipvz.cz, tel.: 271 019 265).


Akreditované kvalifikační kurzy - základní informace

U nelékařských povolání je nezbytné získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu (dále jen AKK) pro příslušnou profesi.

Získání odborné způsobilosti je vstupní požadavek pro zařazení do oboru specializačního vzdělávání pro nelékařská povolání dle NV č. 31/2010 Sb.

Uchazeči o tyto akreditované kvalifikační kurzy se mohou hlásit na základě aktuální nabídky zveřejněné v části „Aktuálně nabízené kurzy“, kde bude před zahájením kurzu k dispozici formulář přihlášky. 

O přijetí do AKK rozhoduje garant kurzu (odborná komise), který posuzuje přihlášky z hlediska splnění vstupních požadavků (absolvování magisterského/inženýrského studijního oboru příslušného zaměření). O přijetí do kurzu budete informováni e-mailem.

Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod příslušným pedagogickým pracovištěm IPVZ, které je garantem kurzu. Do chvíle než dojde ke schválení přijatých přihlášek, jsou jednotlivé moduly kurzu uzavřené pro přihlášení – na webu se zobrazují jako „obsazeno“. Přihlášení přes webové stránky bude možné až po schválení přihlášky.

IPVZ je držitelem akreditace a realizuje tyto AKK:

 1. AKK Biomedicínská technika – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínského technika; určen pro absolventy akreditovaného bakalářského studijního oboru elektrotechnického zaměření nebo nejméně tříletého studia v oborech na vyšších odborných školách v oborech elektrotechnického zaměření. Garantuje Katedra klinického inženýrství.
 2. AKK Radiologická technika – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání radiologického technika; určen pro absolventy akreditovaného bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření. Výukové pracoviště pro radiologickou fyziku.
 3. AKK Radiologická fyzika – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání radiologického fyzika; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření. Garantuje Výukové pracoviště pro radiologickou fyziku.
 4. AKK Biomedicínské inženýrství – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínského inženýra; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru elektrotechnického zaměření. Garantuje Katedra klinického inženýrství.
 5. AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Garantuje katedra Klinické biochemie.
 6. AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků –  pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Garantuje katedra Farmaceutické technologie a kontroly léčiv.
 7. AKK Zraková terapie – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zrakového terapeuta; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie5. Do akreditovaného kvalifikačního kurzu může být uchazeč zařazen po doložení výkonu povolání jiného odborného pracovníka ve zdravotnickém zařízení pod vedením klinického zrakového terapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru oftalmologie v minimálním rozsahu 6 měsíců. Garantuje Katedra nelékařských povolání.
 8. AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Garantuje Subkatedra klinické embryologie.