Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditované kurzy a získávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

Akreditované kvalifikační kurzy – aktuální nabídka

22.1.2024 bude zahájen akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví. Vyplněnou přihlášku spolu s úředně ověřenou kopií diplomu a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu zašlete co nejdříve na adresu: IPVZ, studijní odd., k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, Praha 10, 100 05.

Přihláška k akreditovanému kvalifikačnímu kurzu pro získání odborné způsobilosti


Akreditované kvalifikační kurzy - základní informace

U nelékařských povolání je nezbytné získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu (dále jen AKK) pro příslušnou profesi.

Získání odborné způsobilosti je vstupní požadavek pro zařazení do oboru specializačního vzdělávání pro nelékařská povolání dle NV č. 31/2010 Sb.

Uchazeči o tyto akreditované kvalifikační kurzy se mohou hlásit na základě aktuální nabídky zveřejněné v části „Aktuálně nabízené kurzy“, kde bude před zahájením kurzu k dispozici formulář přihlášky. 

O přijetí do AKK rozhoduje garant kurzu (odborná komise), který posuzuje přihlášky z hlediska splnění vstupních požadavků (absolvování magisterského/inženýrského studijního oboru příslušného zaměření). O přijetí do kurzu budete informováni e-mailem.

Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod příslušným pedagogickým pracovištěm IPVZ, které je garantem kurzu. Do chvíle než dojde ke schválení přijatých přihlášek, jsou jednotlivé moduly kurzu uzavřené pro přihlášení – na webu se zobrazují jako „obsazeno“. Přihlášení přes webové stránky bude možné až po schválení přihlášky.

IPVZ je držitelem akreditace a realizuje tyto AKK:

  1. AKK Biomedicínská technika – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínského technika; určen pro absolventy akreditovaného bakalářského studijního oboru elektrotechnického zaměření nebo nejméně tříletého studia v oborech na vyšších odborných školách v oborech elektrotechnického zaměření. Garantuje Katedra klinického inženýrství.
  2. AKK Radiologická technika – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání radiologického technika; určen pro absolventy akreditovaného bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření. Výukové pracoviště pro radiologickou fyziku.
  3. AKK Radiologická fyzika – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání radiologického fyzika; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření. Garantuje Výukové pracoviště pro radiologickou fyziku.
  4. AKK Biomedicínské inženýrství – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínského inženýra; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru elektrotechnického zaměření. Garantuje Katedra klinického inženýrství.
  5. AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Garantuje katedra Klinické biochemie.
  6. AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků –  pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Garantuje katedra Farmaceutické technologie a kontroly léčiv.
  7. AKK Zrakový terapeut – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zrakového terapeuta; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie5. Do akreditovaného kvalifikačního kurzu může být uchazeč zařazen po doložení výkonu povolání jiného odborného pracovníka ve zdravotnickém zařízení pod vedením klinického zrakového terapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru oftalmologie v minimálním rozsahu 6 měsíců. Garantuje Katedra nelékařských povolání.
  8. AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci – pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků; určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Garantuje Subkatedra klinické embryologie.