Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Aktuálně

21.04.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se praktická část atestační zkoušky v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL) uskuteční spolu s teoretickou částí v jednom termínu v Praze v IPVZ (Ruská 85, Praha 10).

19.04.2021

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.

12.04.2021

Upozornění týkající se platnosti kurzů pro lékaře a farmaceuty

Podle nových vzdělávacích programů (vydaných po 1.7.2017) byla stanovená platnost povinných kurzů takto:

V rámci kmenů je platnost povinných odborných/oborových kurzů 5 let.

Povinné průřezové kurzy (základní i nástavbové obory):

  • kurz Radiační ochrana – platnost NOVĚ 5 let (dříve 10 let) – výjimku má obor Všeobecné praktické lékařství, kde zůstala platnost 10 let
  • kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legisltivy, etiky a komunikace – platnost zůstává 5 let
  • kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí – platnost zůstává 10 let
07.04.2021

Rezidenční místa - šablony vzdělacích plánů pro kmeny
Do části Formuláře byly přidány šablony vzdělávacích plánů pro kmeny dle vyhlášky č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

23.03.2021

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací bude IPVZ na základě pověření Ministerstva zdravotnictví po dobu nouzového stavu v rámci specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. započítávat praktickou část specializačního vzdělávání na neakreditovaném pracovišti, která má být dle vzdělávacího programu absolvována na pracovišti akreditovaném, v období od 21. 10. 2020 do ukončení nouzového stavu. A to za předpokladu, že dané pracoviště zajistí splnění výkonů dle daného vzdělávacího programu pod vedením školitele s příslušnou specializovanou způsobilostí v oboru. Účastník vzdělávání zašle o dané skutečnosti e-mailem informaci na formuláři paní Petře Pexové, e-mail: pexova@ipvz.cz. Tuto skutečnost rovněž oznámí svému školiteli, který do logbooku potvrzuje splnění podmínek dle vzdělávacího programu.

Archiv Aktualit