Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

25.5.2017

18.9.2017 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 15.8.2017. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

22.5.2017

Od 22.5.2017 jsou zveřejněny nové vzdělávací akce pro podzim 2017 a lze se na ně přihlašovat. 

10.5.2017

On-line katalog českých a anglických odborných publikací, které jsou k dispozici v Oddělení vědeckých informací (knihovně) IPVZ v hotelu ILF pro prezenční studium i distanční výpůjčku, je přístupný na adrese: bit.ly/ipvz-katalog-ovi

15.2.2017

Oddělení vědeckých informací zpřístupnilo jednotný odkaz na všechny elektronické verze odborných výukových textů, které byly vydány v IPVZ v rámci projektů financovaných z Evropské unie. Publikace slouží pro prohloubení odborných znalostí ve vybraných oborech, např. ortopedie, epidemiologie, pracovní lékařství, pediatrie, koloproktologie, onkochirurgie, radiologie, veřejné zdravotnictví a další. Tištěné publikace jsou zdarma k dispozici v Oddělení vědeckých informací v hotelu ILF.  Elektronické verze těchto textů jsou k dispozici na adrese https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/ostatni-pracoviste/oddeleni-vedeckych-informaci/odborne-vyukove-texty. Věříme, že odborné výukové texty přispějí ke zvyšování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků v České republice. 

3.2.2017

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví  dne 1.2.2017 slavnostně obnovil činnost Oddělení vědeckých informací IPVZ (dřívější Knihovny) v 1. patře hotelu ILF.  

V zahajovací řeči ředitel IPVZ  MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, uvítal hosty a uvedl, že kvalitní zdroje odborných informací v podání knihovny a fungujícího informačního systému by neměly chybět v žádné vzdělávací instituci. Proto je velmi rád, že se tradice někdejší  knihovny vrací a IPVZ může tyto služby a zázemí  poskytovat. 

13.1.2017

Upozornění pro příjemce dotace v rámci rezidenčních míst – nelékařské obory

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali dotaci v rámci Dotačního programu Rezidenční místa pro nelékařské obory na změnu ohledně zasílání  písemných rozhodnutí a  stanovisek.

Od 1. 1. 2017 budou uvedené dokumenty  Ministerstva zdravotnictví na základě  zákona č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  zasílány datovou schránkou.

5.12.2016

Od 05.12.2016 jsou zveřejněny nové vzdělávací akce pro jaro 2017 a lze se na ně přihlašovat. 

5.12.2016

Upozornění pro žadatele o rezidenční místa.
Na základě rozhodnutí ministra na poradě vedení MZČR č. 40  byl posunut termín pro ukončení výběrového řízení na rezidenční místo v Programu č. 2 na 16. prosince 2016 s tím, že termín pro doložení všech příslušných dokladů (vzdělávacích a finančních plánů) byl stanoven na 21.12.2016.

Oddělení rezidenčních míst IPVZ

1.12.2016

Dne 28.11.2016 proběhla v Hotelu ILF celodenní odborná konference na téma Vzdělávání ve zdravotnictví. Konferenci zahájil MUDr. Ivo Jokl, náměstek ředitele pro pedagogiku, který zmínil aktuální informace z IPVZ. 

3.11.2016

Dne 28.10.2016 udělil prezident republiky Medaili Za zásluhy našemu zaměstnanci doc. MUDr. Jaroslavu  Feyereislovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy. Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. vede gynekologicko-porodnické pracoviště a Perinatologické centrum v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí. Věnuje se také postgraduálnímu vzdělávání lékařů, řídí Katedru gynekologie a porodnictví IPVZ od 1. 10.1998. Je předsedou  České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS J.E. Purkyně, předsedou Akreditační komise pro gynekologii a porodnictví MZ ČR, členem redakčních rad, členem Vědeckých rad a členem, resp. odborným garantem dalších odborných společností a významných institucí na mezinárodní úrovni.

Panu docentovi k udělení vyznamenání blahopřejeme.

1 2 3 4 5 6