Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Archiv Aktualit

21.04.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se praktická část atestační zkoušky v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL) uskuteční spolu s teoretickou částí v jednom termínu v Praze v IPVZ (Ruská 85, Praha 10).

19.04.2021

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.

12.04.2021

Upozornění týkající se platnosti kurzů pro lékaře a farmaceuty

Podle nových vzdělávacích programů (vydaných po 1.7.2017) byla stanovená platnost povinných kurzů takto:

V rámci kmenů je platnost povinných odborných/oborových kurzů 5 let.

Povinné průřezové kurzy (základní i nástavbové obory):

  • kurz Radiační ochrana – platnost NOVĚ 5 let (dříve 10 let) – výjimku má obor Všeobecné praktické lékařství, kde zůstala platnost 10 let
  • kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legisltivy, etiky a komunikace – platnost zůstává 5 let
  • kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí – platnost zůstává 10 let
07.04.2021

Posun termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí o rezidenční místo
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví aktualizaci Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2021, program č. 2, která se týká posunu termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí.

07.04.2021

Rezidenční místa - šablony vzdělacích plánů pro kmeny
Do části Formuláře byly přidány šablony vzdělávacích plánů pro kmeny dle vyhlášky č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

23.03.2021

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací bude IPVZ na základě pověření Ministerstva zdravotnictví po dobu nouzového stavu v rámci specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. započítávat praktickou část specializačního vzdělávání na neakreditovaném pracovišti, která má být dle vzdělávacího programu absolvována na pracovišti akreditovaném, v období od 21. 10. 2020 do ukončení nouzového stavu. A to za předpokladu, že dané pracoviště zajistí splnění výkonů dle daného vzdělávacího programu pod vedením školitele s příslušnou specializovanou způsobilostí v oboru. Účastník vzdělávání zašle o dané skutečnosti e-mailem informaci na formuláři paní Petře Pexové, e-mail: pexova@ipvz.cz. Tuto skutečnost rovněž oznámí svému školiteli, který do logbooku potvrzuje splnění podmínek dle vzdělávacího programu.

11.03.2021

Informace pro účastníky stáží organizovaných IPVZ.
Tímto Vás IPVZ informuje, že při vyslání na stáž platí níže uvedená opatření a příslušný poskytovatel zdravotních služeb od Vás může vyžadovat negativní výsledek antigenního testu s výjimkou těch, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 nebo mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

05.03.2021

IPVZ blahopřeje panu doc. MUDr. Radimovi Kočvarovi, CSc., FEAPU, který oslavil dne 28. února své 70. narozeniny.

05.03.2021

Aktuálně po dobu trvání nouzového stavu a nutnosti zvýšeného využívání home office byly přepojeny pevné linky zaměstnanců na ředitelství IPVZ na jejich mobilní čísla. Pokud byste se – i přes tuto úpravu - nedovolali konkrétní osobě, připravili jsme pro vás seznam kontaktních osob pro jednotlivé agendy.

24.02.2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 126 o přijetí krizového opatření, Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. je s účinností ode dne 15. února 2021 povolena pouze realizace praktické výuky, praxe a zkoušek, kterých se smí účastnit nejvýše 10 osob. Teoretická výuka může být realizována pouze distanční formou, prezenční výuka je zakázána.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...