Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Pokyny k atestační zkoušce

Atestační zkouška

Průběh atestační zkoušky je stanoven vyhl. č. 189/2009 Sb. pro nelékařská zdravotnická povolání (vyhláška nahrazuje zkušební řád).

Řádně vyplněná přihláška se musí odeslat nejpozději 90 dnů před termínem atestační zkoušky. Atestační zkouška probíhá před zkušební komisí (min. 3 členové) jmenovanou ministrem zdravotnictví ČR.

Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, které si uchazeč vylosoval. Jedna z otázek může být nahrazena obhajobou písemné práce. Otázky jsou zaznamenány do zkušebního protokolu, stejně jako výsledek zkoušky. Uchazeč může ještě před zahájením od zkoušky odstoupit.

Praktická část atestační zkoušky může zahrnovat úspěšné zvládnutí praktických výkonů, analýzu předložených ošetřovatelských nebo laboratorně diagnostických problémů (případové studie, modelové situace) nebo obhajobu písemné práce.

Splnění praktické části opravňuje atestanta přistoupit k teoretické části.

Při výsledku „neprospěl“ u praktické části zkoušky, již uchazeč nepokračuje v části teoretické. Celkové hodnocením je neprospěl.

Vysvětlení § 12 vyhlášky 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci před termínem atestační zkoušky,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci do 10 kalendářních dnů po termínu konání atestační zkoušky, nebo

c) odstoupení od praktické nebo teoretické části atestační zkoušky před jejím zahájením. (Neplatí v případě, pokud uchazeč odstoupí od atestační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu. V tomto případě je celkové hodnocení zkoušky neprospěl).

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu.

Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze praktickou část zkoušky a omluvil se z teoretické části zkoušky, je tato část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání zbývající části dojde do 2 let ode dne vykonání úspěšně vykonané části zkoušky.

Pokud byla praktická část zkoušky úspěšná a teoretická část neúspěšná je celkové hodnocení zkoušky neprospěl. Atestant může opakovat celou zkoušku (praktickou i teoretickou část) až za 12 měsíců.

(3) Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce bez omluvy, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce neprospěl.

Platba za atestační zkoušku

Výše úhrady je dána Nařízením vlády č. 184/2009 Sb., novelizováno Nařízením vlády č. 225/2011 Sb.

Atestační zkoušky lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských povolání
Poplatek za teoretickou a praktickou část zkoušky lze uhradit současně za obě zkoušky.

Teoretická část 250,- Kč
Praktická část 250,- Kč

První opakování zkoušky
Teoretická část 2 000,- Kč
Praktická část 1 500,- Kč

Druhé opakování zkoušky
Teoretická část 3 000,- Kč
Praktická část 2 000,- Kč

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se poplatek nevrací.

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit za rok dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem.

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena).

Transakce a vystavování daňových dokladů vyřizuje ekonomické oddělení IPVZ

paní Jana Krásová
Tel.: 271 019 286
E-mail: krasova@ipvz.cz