Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Základní informace o aprobačních zkouškách

Aktuality

Od zkouškového období podzim 2022 nově platí u ústní zkoušky odevzdání případových studií hned při registraci na zkoušku (u všeobecných lékařů u 1. termínu zkoušky). Komise si vybere, která případová studie a kdy bude obhajována.


Od zkouškového období podzim 2020 je nově zavedena povinnost dostavit se na zkoušku s pozvánkou, která bude kontrolována při registraci na danou část zkoušky.

Komu je zkouška určena? Kdo musí aprobační zkoušku skládat?

Aprobační zkoušku musí vykonat každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který získal vzdělání mimo Evropskou unii (EU) a chce vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky nebo v některém z členských států EU.

V souladu s novelou zákona č. 95/2004 Sb., probíhá  od  1.7.2017 celá aprobační zkouška pouze v českém jazyce.

Přihláška (žádost) ke zkoušce

Žádosti/přihlášky k aprobační zkoušce se podávají ministerstvu a musí být doručeny nejpozději do určeného termínu (viz https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/terminy-jednotlivych-casti-aprobacni-zkousek)

Formulář Žádosti (o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů) i Přihlášky naleznete níže volně ke stažení.

Podání žádosti

Přechodná ustanovení zákona č. 371/2021 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na změny aprobační zkoušky související s přijetím zákona č. 371/2021 Sb., kterým se s účinností ke dni 1.11.2021 změnil zákon č. 95/2004 Sb.

 • uchazeč může podat žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky maximálně pětkrát.

do celkového počtu podaných žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky podle § 34 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítají žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, že počet žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky, které uchazeč podal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, převyšuje maximální počet stanovený v § 34 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může uchazeč po dni nabytí účinnosti tohoto zákona podat ještě jednu žádost.

Žádosti i přihlášky včetně veškerých dokladů lze odeslat prostřednictvím pošty na adresu Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01) anebo donést osobně do podatelny ministerstva na stejnou adresu. 

Doklady, které jsou nedílnou součástí žádosti:

 • Úředně ověřený překlad nebo úředně ověřená kopie překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, tj. diplom (překlad musí být proveden překladatelem/tlumočníkem zapsaným do seznamu překladatelů/tlumočníků  vedeného u Ministerstva spravedlnosti České republiky)
 • úředně ověřená kopie osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění), kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit České republiky. (Kontakt na Univerzitu Karlovu v Praze, Mgr. Johana Černá, tel. 224 491 627, více informací na adrese http://www.cuni.cz/UK-6582.html).
 • doklad o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný na žádost posuzovaného lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, není-li, jiným praktickým lékařem. (Pokud je lékařský posudek vystaven v zahraničí, musí být opatřen úředně ověřeným překladem do českého jazyka) Doklad nesmí být starší tří měsíců při podání žádosti.
 • doklad o bezúhonnosti žadatele – tento doklad musí být vydaný státem, jehož je žadatel státním příslušníkem. V případě, že se žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců v jiném státě, než kterého je státním příslušníkem, předkládá též doklad o bezúhonnosti vydaný tímto státem (v ČR se jedná o výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob), předkládají se tedy 2 doklady o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být při podání žádosti starší 3 měsíců.
 • kopie dokladu totožnosti
 • úředně ověřená kopie oddacího listu nebo doklad o změně příjmení (v případě, že jsou doklady vydány na různá příjmení)
 • doklad o uhrazení správního poplatku v hodnotě 2000,- Kč 

Veškeré doklady je nutné úředně ověřit a přeložit do českého jazyka, vyjma kopie dokladu totožnosti. Pokud je k žádosti doložen originál dokladu,  je dle zákona č. 500/2004 Sb. součástí spisové dokumentace a není možné jej uchazeči vrátit zpět.

Uhrazení správního poplatku v hodnotě 2 000,- Kč lze:

 1. prostřednictvím kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
 2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Pokud by byla připsána částka nižší než je výše poplatku, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2968

Jednotlivé části aprobační zkoušky

Aprobační zkouška má 3 části, svým obsahem a rozsahem znalostí a dovedností odpovídá akreditovaným magisterským studijním programům, uskutečňovaným vysokými školami v České republice.

1. První písemná část (testy)

První částí zkoušky jsou písemné testy na počítači, kterými se ověřují odborné znalosti a znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Testy je možné vykonat pouze v českém jazyce. Pro úspěšné absolvování je nutné získat minimálně 70 %. Výsledek testu bude uchazeč znát ihned po jeho dokončení. V případě neúspěšného výsledku se účastníci mohou písemně vyjádřit k výsledku zkoušky (k rukám Ing. Hanzalové) nejpozději však ve lhůtě 2 dnů ode dne podpisu zkušebního protokolu na IPVZ.

Systém bodování se zakládá na principu zodpovězení všech možných správných odpovědí, tzn. pokud má otázka více správných odpovědí, tak musí být označené všechny správné odpovědi (v tom případě je vyhodnocení otázky 1 bod), pokud nejsou označené všechny správné odpovědi, ale jen některé, je bodové hodnocení této otázky 0 bodů.

Oba písemné testy se konají v jednom dnu. Každému uchazeči je termín zkoušky přidělen (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Úspěšné absolvování písemné části je předpokladem pro vykonání praktické části (druhá  část zkoušky). 

Součástí otázek písemné části budou i otázky z problematiky první pomoci. Od jara 2019 je proto možné absolvovat i Přípravný kurz první pomoci před aprobačními zkouškami.

2. Druhá (praktická) část

Druhou částí je absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod přímým odborným vedením na akreditovaném pracovišti pro aprobační zkoušku v České republice, v délce 6 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby většinou v pracovněprávním vztahu, případně v jiném smluvním vztahu. Úspěšné absolvování předchozích částí včetně praxe je předpokladem pro vykonání třetí ústní části. 

Podmínky praktické části včetně pracovišť akreditovaných pro praktickou část aprobační zkoušky jsou zveřejněné na webu ministerstva: https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/akreditace/

Uchazeč, kterému bylo vydáno rozhodnutí na praktickou část, musí do 30 dnů od zahájení plnění praktické části nahlásit ministerstvu písemnou formou: datum zahájení praktické části, název a adresu akreditovaného zařízení, jméno toho, kdo vykonává přímé odborné vedení. Pokud tyto skutečnosti uchazeč nenahlásí, bude posuzován jako by při praktické části neprospěl. 

V průběhu praxe musí uchazeč vypracovat 5 případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere 1 případovou studii, kterou uchazeč pří ústní zkoušce bude obhajovat. Vzory případových studií jsou zveřejněny na webových stránkách IPVZ a MZ ČR. 

Po ukončení praktické části bude uchazeč vlastnit potvrzení o absolvování praxe (požadavky na potvrzení níže). 

Potvrzená praxe musí být v období, kdy měl uchazeč platnou první část aprobační zkoušky (písemné testy).

Praxe musí být absolvovaná v rámci režimu aprobační zkoušky (nikoli v rámci „projektu Ukrajina“ nebo na akreditovaném pracovišti podle § 36 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.).

Potvrzení je vystavené na hlavičkovém papíře zdravotnického zařízení, v němž se praxe uskutečnila.

1. Potvrzení obsahuje: 

 • jméno a příjmení uchazeče o AZ,
 • přesné datum absolvované praxe (od – do, den, měsíc, rok),
 • oddělení, na němž praxe byla realizována
 • spektrum činností a výkonů, které uchazeč o AZ vykonával pod odborným dohledem školitele
 • hodnocení prováděných činností a výkonů školitelem
 • hodnocení přístupu uchazeče o AZ k pacientům, ostatnímu personálu, výkonu povolání
 • celkové zhodnocení praxe uchazeče o AZ

Datum:

Jméno a příjmení, titul, funkce, specializovaná způsobilost školitele, podpis a razítko zdravotnického zařízení

Poznámka: V případě, že se praxe uskutečnila na více pracovištích, uvedené potvrzení bude předkládáno školitelem každého pracoviště. Celková doba potvrzené praxe musí být 5/6 měsíců.

Pokud byla praktická část hodnocena výsledkem „neprospěl“, může se praxe opakovat nejdříve za 1 rok od vydání rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti.

Potvrzení o vykonání praktické části zašle uchazeč společně s přihláškou k vykonání ústní části aprobační zkoušky ministerstvu. Pokud byla praktická část úspěšně absolvována, vydá ministerstvo uchazeči osvědčení, jehož součástí je i den, kterým byla praktická část vykonána. Platnost praktické části je 5 let ode dne uvedeného na osvědčení.

3. Třetí (ústní) část

Závěrečnou částí je ústní zkouška, která ověřuje odborné znalosti a schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Otázky k této části zkoušky jsou zveřejněny na webových stránkách IPVZ a MZ ČR. 

Ústní části zkoušky mohou být přítomni jako doprovod ti, kdo nad uchazečem vykonávali přímé odborné vedení v rámci odborné praxe. Svou účast však musí nahlásit předem (stačí e-mailem na: nada.rasinova@ipvz.cz ).  

Obhajoba případové studie se počítá jako samostatná část, tzn. při neobhájení může účastník dále pokračovat v ústní zkoušce s tím, že pokud u ústní zkoušky prospěje, tak přesto dostane rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti a při dalším podání žádosti bude obhajovat pouze případovou studii.

Ústní část všeobecných lékařů byla rozdělena na dvě poloviny, tzv. předměty aprobační zkoušky (vnitřní lékařství + dětské lékařství; chirurgie + gynekologie a porodnictví).

Uchazeči, kteří již mají vydané rozhodnutí na praktickou část v rámci aprobační zkoušky

 1. Tuto praxi absolvují dle legislativy, která byla platná v době vydání rozhodnutí.
 2. Uchazeči, kteří již mají za poslední dva roky splněnou praktickou část v rámci aprobační zkoušky, podají pouze přihlášku na ústní zkoušku na následující zkouškové období. Nové rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

Uchazeči, kteří ještě nemají vydané rozhodnutí na praktickou část v rámci aprobační zkoušky

 1. Praktická část aprobační zkoušky může být absolvována pouze na pracovištích akreditovaných pro uskutečňování vzdělávacího programu praktické části aprobační zkoušky. Veškeré informace o podmínkách akreditace zdravotnických zařízení a o rozsahu a obsahu praktické části aprobační zkoušky (dle vzdělávacího programu) jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (Odborník/zdravotník → Věda a lékařská povolání → akreditace → lékařská povolání); https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/akreditace/

 1. Zdravotnický pracovník vykonávající nad žadatelem přímé odborné vedení:
 • musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde bude stáž realizována,
 • přímé odborné vedení může vykonávat pouze nad jedním uchazečem, kterému bylo vydáno povolení podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb.,
 • nemůže být současně školitelem podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • musí mít minimálně 3-letou odbornou praxi zubního lékaře po získání odborné způsobilosti nebo po získání specializované způsobilosti lékaře nebo farmaceuta

Platnosti jednotlivých částí aprobační zkoušky

Úspěšně složené části aprobační zkoušky před nabytím účinnosti novely zákona se počítají jako splněné.

Aprobační zkoušku musí uchazeč dokončit (úspěšně složit všechny části) nejpozději do 30 měsíců od podání žádosti. Pokud všechny části nebudou vykonány, rozhodne MZ do 90 dnů po uplynutí této lhůty o zastavení správního řízení.

Platnost úspěšně složené písemné části je 30 měsíců od podání žádosti.

Pokud uchazeč úspěšně nevykonal kteroukoli část ústní zkoušky, ministerstvo do 90 dnů rozhodne o neuznání odborné způsobilosti. Při úspěšném vykonání jednoho a více předmětů se tyto počítají jako úspěšně vykonané, nejdéle však do 30 měsíců ode dne podání žádosti k úspěšně složené písemné části.

Řízení zahájená před 28.12.2018 se dokončí ve lhůtě 30 měsíců ode dne jejich zahájení.

Vzorové příklady a modelové situace, ze kterých je zřejmé, jak se počítají počty pokusů, najdete níže v souborech ke stažení.

Důležité informace:

Veškerou odbornou praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti (úspěšné složení celé aprobační zkoušky) nelze následně započítat do specializační přípravy.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit jakékoliv části aprobační zkoušky (písemných testů, praktické části, ústní části), je povinen zaslat Ministerstvu zdravotnictví písemnou omluvu (formulář omluvy naleznete níže na této stránce v Souborech ke stažení). Omluva musí být zaslána ihned, jak zjistíte, že se zkoušky nemůžete zúčastnit.

Omluvy zaslané formou e-mailu nebudou akceptovány. Omluvy je možné přinést osobně či zaslat na adresu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 k rukám Markéty Nieslanikové nebo Mgr. Zdeňky Merkové. Kompletně vyplněný formulář omluvy musí být vlastnoručně podepsán. Nesprávně, neúplně nebo nečitelně vyplněný formulář nebude akceptován a omluva nebude přijata.

Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit e-mailem na MZ (marketa.nieslanikova@mzcr.cz).

Pokud uchazeč žádá o vydání nového rozhodnutí na praktickou část, může o tuto skutečnost požádat pouze písemnou formou. Požadavky na vydání nového rozhodnutí, které budou zaslány formou e-mailu, nebudou akceptovány. Požadavky na vydání nového rozhodnutí musí minimálně obsahovat celé jméno uchazeče, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, zdůvodnění, proč o nové rozhodnutí žádá, kopii pracovní smlouvy, kopii zaměstnanecké karty, vyjádření MV ČR o vydání zaměstnanecké karty, případně vyjádření příslušného konzulátu o nepřidělení víza a podpis. Žádosti je možné přinést osobně nebo poslat na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Každému uchazeči, který se omluvil z písemné či ústní části, bude vydáno usnesení o přerušení správního řízení na dobu jednoho roku. V tomto ročním období se uchazeč musí písemně přihlásit ke složení jedné z částí aprobační zkoušky. Po uplynutí této lhůty bude uchazeči vydáno usnesení o zastavení správního řízení.

Všichni uchazeči, kteří omluvili svou účast na některé z částí aprobační zkoušky a budou chtít absolvovat příslušnou část aprobační zkoušky v daném semestru, musí podat přihlášku na příslušnou část. (viz níže Soubory ke stažení – Přihláška na písemnou nebo ústní část_po omluvě nebo absolvování praxe).

Uchazeči, kteří úspěšně složili písemnou část, následně absolvovali praktickou část a chtějí se přihlásit k prvnímu pokusu o vykonání ústní části, musí písemně podat přihlášku k ústní zkoušce (viz níže Soubory ke stažení – Přihláška na písemnou nebo ústní část_po omluvě nebo absolvování praxe).

Uchazeč, který neuspěl u některé z částí aprobační zkoušky, musí pro opakování této části podat novou žádost, kolek 2 000,- Kč, aktuálně platný doklad o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a kopii pasu, ale až poté co obdrží od Ministerstva zdravotnictví Rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti (tj. 15 dnů po doručení lhůty pro podání rozkladu případně dříve, pokud se uchazeč práva na podání rozkladu vzdá). V opačném případě bude tato žádost zastavena z důvodu překážky řízení dle § 66 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Co následuje po aprobační zkoušce?

Po ukončení zkoušky bude uchazeči Ministerstvem zdravotnictví zasláno rozhodnutí o úspěšném složení zkoušky. Poté mohou lékaři, zubní lékaři či farmaceuti vykonávat zdravotnické povolání v kterémkoli členském státě EU, případně se nechat zařadit do některého z platných oborů postgraduálního vzdělávání. 

V případě zařazení do specializačního vzdělávání může být uchazeči na základě podané žádosti u instituce, která jej zařazovala do oboru, uznána část předchozí praxe v cizině a tím se doba specializační přípravy zkracuje. 

Vízová povinnost a zaměstnanecká karta

Pro praktickou část (2. část zkoušky) je doporučeno být držitelem víza s určujícím kódem účelu pobytu na území České republiky, který umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu jako lékař, zubní lékař či farmaceut. 

Kontrola tohoto víza, pro uzavření pracovněprávního či obdobného vztahu, včetně právní odpovědnosti za jeho uzavření, však přísluší danému zdravotnickému zařízení. Pro potřebu zaměstnavatele pro výkon praxe je dále nutné, aby si uchazeč vyžádal povolení k zaměstnání na příslušném úřadu práce. 

Veškeré informace týkající se Žádostí o vystavení víza a podmínky, za nichž lze na území České republiky vykonávat v rámci aprobační zkoušky praktickou část (žádost o vystavení zaměstnanecké karty) naleznete na adrese: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx (verze v anglickém jazyce http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-nationals.aspx)

Poplatky za zkoušku

Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval.

První část zkoušky

1. pokus: 3 000,- Kč
2. pokus: 4 000,- Kč
3. a další pokus: 6 000,- Kč

Třetí část zkoušky

1. pokus: 4 000,- Kč
2. pokus: 6 000,- Kč
3. a další pokus: 9 000,- Kč

Kontaktní osoby:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Markéta Nieslaniková (marketa.nieslanikova@mzcr.cz, telefon: 224 972 420)
Mgr. Zdeňka Merková (zdenka.merkova@mzcr.cz, telefon: 224 972 160)

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Mgr. Nada Rašínová, Ph.D. - (nada.rasinova@ipvz.cz, telefon: 271 019 302)
Ing. Lucie Hanzalová - (lucie.hanzalova@ipvz.cz, telefon: 271 019 265)
PhDr. Eva Morávková - pouze přípravné kurzy (prihlasky@ipvz.cz telefon: 261 092 458)

Soubor(y) ke stažení

Žádost o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost o uznání způsobilosti v souladu s § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška na písemnou nebo ústní část po omluvě nebo absolvování praxe

Vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Вы хотите научиться говорить по-чешски как можно лучше и быстрее? Запишитесь на наши интенсивные курсы!

Интенсивные курсы чешского языка идеальны для тех, кому необходимо использовать чешский язык на работе или в повседневной жизниs.

Больше