Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestace v psychoterapii - aktuality

HISTORIE ZKOUŠKY Z PSYCHOTERAPIE

Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovalo IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma zkoušky byla později ze strany MZ zrušena. Česká Psychoterapeutická společnost ČLS JEP se tehdy dohodla se zdravotními pojišťovnami (seznam zdravotních výkonů dodnes hovoří o funkční specializaci) na tom, že si otevře Certifikovaný kurz v psychoterapii, který budou zdravotní pojišťovny uznávat jako ekvivalent (praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky). Primárně šlo vždy o to, kdo bude pro pojišťovny kvalifikovaný psychoterapeut, a tedy nositel psychoterapeutických výkonů. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu tak, že rozhodlo, že není možné, aby lékaři absolvovali certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona 96/2004 - a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPtS ČLS JEP se mnohokrát odvolávala, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr se nezměnil, a od té doby psychiatři (a ostatní lékaři) žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohli. To se změnilo díky právním normám vydaným v letech 2021 a 2022. V roce 2021 vešly v platnost dvě důležité právní normy, které umožňují získání kvalifikace v psychoterapii i pro lékaře klinických oborů. V říjnu 2021 vyšla vyhláška MZ č. 378/2021, která stanovuje vznik nástavbového oboru Lékařská psychoterapie (LPT). V témže roce vyšla novela zákona č. 95/2004, která garantuje, že všichni, kteří mají z minulých let osvědčení IPVZ o funkční specializaci z psychoterapie (do roku 2009) nebo kteří absolvovali certifikovaný kurz schválený ČPTS (od roku 2010), získají diplom z nástavbové atestace v Lékařské psychoterapii. Po dlouhém a nesnadném vyjednávání pak ve věstníku MZ č. 7/2022 vyšel vzdělávací program nástavbového oboru Lékařská psychoterapie, a tak mohla být zahájena práce na konkretizaci podmínek a procesů vedoucích k realizaci nástavbového vzdělávání.

Dle platné legislativy mohou tak lékaři klinických oborů zkoušku opět skládat. Jde o nástavbovou atestační zkoušku navazující na základní atestaci v klinickém lékařském oboru. Vlastní vzdělávání i atestační zkouška jsou v gesci Subkatedry lékařské psychoterapie IPVZ a konkrétní informace jsou k nalezení zde.

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli nadále absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou bude zabezpečovat IPVZ. Tím, jak toto NV vstoupilo v platnost, byl CK pozastaven.

SOUČASNÝ STAV

Dle platné legislativy mohou kliničtí psychologové zkoušku opět skládat, jde o atestační zkoušku navazující na základní atestaci v klinické psychologii. Vlastní vzdělávání i atestační zkouška jsou v gesci Katedry klinické psychologie IPVZ.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v psychoterapii je možné nalézt zde nebo zde.

Věstník MZ ČR, v němž je zveřejněný Vzdělávací program specializačního vzdělávání v psychoterapii je ke stažení zde: Věstník č. 1/2020 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

V praxi jde o obvyklý systém specializačního vzdělávání. Tedy systém akreditovaných zařízení, školitelů, přihlášení do oboru, teoretických kurzů, kazuistických seminářů atd.

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Pro specializační vzdělávání je nezbytná síť akreditovaných pracovišť, která zabezpečují praktickou část vzdělávání a preatestantům zajišťují školitele. Proces akreditace je stejný jako v případě klinické psychologie a dětské klinické psychologie. Žádosti stejně jako u Klinické psychologie a Dětské klinické psychologie se podávají na celý vzdělávací program a ty části, které nebude dané pracoviště zajišťovat samo, budou zajištěny smluvně.

Zde je třeba zmínit, že proces akreditace nezajišťuje IPVZ, ale MZČR, kterému se žádost o akreditaci předkládá, a které akreditaci uděluje.

Zdravotnická zařízení, která mají zájem žádat o akreditaci najdou potřebné informace zdezde zde.

Termíny jednání akreditační komise a data, k nimž je třeba podat žádost, naleznete zde.

IPVZ získalo akreditaci pro teoretickou část vzdělávání. Nicméně smlouvy o zajištění teoretického vzdělávání se již neuzavírají. Na webu IPVZ je uveřejněn "Veřejný příslib". Pro účely akreditace stačí, když text Veřejného příslibu vytisknete a přiložíte k žádosti o akreditaci.

Seznam akreditovaných pracovišť vede MZČR a je k nalezení zde.

PŘIHLÁŠENÍ DO OBORU

Do oboru je možné přihlásit se standardní cestou, tedy zde. Papírovou přihlášku je třeba zaslat na Studijní oddělení IPVZ.

V případě, že nemáte atestaci z klinické psychologie, přiložte potvrzení o splnění základního kmene z klinické psychologie, potvrzené Vaším školitelem.

Dále přiložte průkaz odbornosti, do kterého bude proveden zápis o Vašem zařazení do studia (v případě, že průkaz nemáte a nechcete do něj provést zápis o zařazení, prosím pošlete tuto informaci se zařazením).

V případě Vašeho zájmu o logbook, zašlete spolu se přihláškou doklad o uhrazení částky 220,- Kč na č. účtu 19535101/0710 ,  v.s. 602290, na základě tohoto dokladu Vám bude logbook spolu s zařazením zaslán doporučeně na Vámi uvedenou kontaktní adresu.

ATESTAČNÍ ZKOUŠKA

Podmínkou připuštění k atestační zkoušce je splnění podmínek daných vzdělávacím programem (tedy naplněný logbook, absolvování předepsaných vzdělávacích akcí a stáží), ukončený psychoterapeutický výcvik schválený pro zdravotnictví a odevzdaná a schválená kazuistika.

Pokyny pro vypracování kazuistiky naleznete zde.  

Obecné informace o atestaci jsou k nalezení zde.

Jinak je celý postup analogický základní atestaci z KP. Elektronická verze přihlášky je zde.

Je třeba označit "Obor specializačního vzdělávání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:" a v rozbalovacím menu vybrat "psychoterapie". Přihlášku je kromě elektronického odeslání také třeba vytisknout a poslat písemně na Studijní oddělení IPVZ.

Atestační zkouška sestává z diskuze nad kazuistikou a ze zodpovězení tří otázek. Seznam otázek je k nalezení zde. Jsou celkem tři okruhy otázek: Obecná psychoterapie, Specifické přístupy v psychoterapii a Speciální psychoterapie. Otázky z prvních dvou okruhů si kandidát losuje otázku ze třetího okruhu si připraví dle svého výběru – s jediným omezením – zvolená otázka musí být z jiného terapeutického (klinického) okruhu než předložená kazuistika.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Každá změna systému s sebou nese nutnost ošetřit situaci tak, aby se pro nikoho neměnila pravidla v průběhu započatého procesu vzdělávání, a aby nebyl nikdo příliš znevýhodněn. Z toho důvodu jsme jednali s MZ o přechodných ustanoveních. Ta naleznete zde zde.

Protože formulace výše zmíněných přechodných ustanovení se postupně vyvíjely, a ne všechny jejich body jsme již realizovali, konkrétní postupy stále tvoříme a zdokonalujeme. Nicméně ve stručnosti:

1) Ten, kdo měl atestaci z klinické psychologie složenou do 31.12.2020 a ke stejnému datu měl dokončený i psychoterapeutický výcvik, může jít prakticky rovnou ke zkoušce.  Musí se zapsat do oboru Psychoterapie, absolvovat specializační kurz dle vzdělávacího programu, odevzdat kazuistiku, přihlásit se k atestaci a poté může vykonat atestační zkoušku. (všechny popsané kroky jsou vysvětleny jinde v tomto textu). Nebude muset plnit další požadavky vzdělávacího programu, pokud atestační zkoušku z oboru „Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“ složí do 31. 12. 2023.

2) Ten, kdo atestaci z klinické psychologie 31.12.2020 složenou neměl, ale měl k tomuto datu splněny všechny povinnosti dané vzdělávacím programem (v klinické psychologii), může podat na MZ žádost o individuální posouzení. Typicky jde o ty, kdo atestovali až na jaře 2021, kdo dříve u atestační zkoušky (z klinické psychologie) neuspěli, omluvili se z ní a podobně. V takových případech rozhoduje o dalším postupu MZ ČR. Nicméně postup je následující: Na Studijní oddělení IPVZ pošlete žádost o individuální posouzení ve smyslu bodu 2 Přechodných opatření. Ti, kdo již byli přihlášeni k atestační zkoušce z klinické psychologie (před 31.12.2020) a jejich přihláška byla přijata (tedy byli k atestaci pozváni) nemusí dokládat splnění vzdělávacího programu v klinické psychologii (implicitně se to předpokládá), stačí, když doloží potvrzení o dokončeném výcviku. Ti, kdo před 31.12.2020 k atestaci z klinické psychologie přihlášení nebyli, musí splnění studijních povinností (daných vzdělávacím programem v klinické psychologii) do tohoto data doložit. To znamená kopii logbooku podepsanou školitelem, kopii indexu (nebo jiné vyjádření školitele) a potvrzení o dokončení výcviku. Plnění studijních povinností organizovaných IPVZ dokládat nemusíte, to si dohledáme sami.  K takovým žádostem se poté vyjádří vedoucí Katedry klinické psychologie IPVZ (kladně, pokud bude vše řádně splněno a doloženo) a oboje (žádost i doporučení) odešle na MZ. Celý ten proces chvíli trvá, tak prosíme o trpělivost. Nicméně pokud žadatel dostanete kladnou odpověď, znamená to, že může jít prakticky rovnou ke zkoušce (samozřejmě až po složení atestace z klinické psychologie) .  Musí se zapsat do oboru Psychoterapie, absolvovat specializační kurz dle vzdělávacího programu, odevzdat kazuistiku, přihlásit se k atestaci a poté může vykonat atestační zkoušku. Všechny popsané kroky jsou vysvětleny jinde v tomto textu.

3) Ti, kdo měli k 31.12.2020 splněný základní kmen v klinické psychologii mohou mít studijní povinnosti SV v oboru Psychoterapie redukovány na polovinu. Postup je následující: Na Studijní oddělení IPVZ pošlete žádost, z níž bude jasné, o co žádáte (ve smyslu bodu 3 Přechodných opatření). Dále musíte doložit splnění studijních povinností (k 31.12.2020) v rozsahu základního kmene (vzdělávacího programu v klinické psychologii). To znamená kopii logbooku podepsanou školitelem, kopii indexu (nebo jiné věrohodné vyjádření školitele) a potvrzení o absolvovaných alespoň 200 hodinách psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví. Plnění studijních povinností organizovaných IPVZ dokládat nemusíte, to si dohledáme sami.  K takovým žádostem se poté vyjádří vedoucí Katedry klinické psychologie IPVZ (kladně, pokud bude vše řádně splněno a doloženo), navrhne upravené (snížené) penzum studijních povinností a oboje (žádost i doporučení) odešle na MZ.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ – VYSVĚTLENÍ a praktické postupy

Jak jsme již zmínili, přechodná opatření jsou v praxi realizována postupně a postupně tedy přicházíme na nutnost některé body dále vysvětlit. Níže uvedená vysvětlení vycházejí z textu Přechodných ustanovení a z korespondence, kterou vedeme s MZ. Tuto korespondenci zde z pochopitelných důvodů nemůžeme celou zveřejnit, nicméně níže uvedené vychází z odpovědí, které dostáváme na naše dotazy.

  • bod 2 se týká pouze těch, kdo měli k datu 31.12.2020 dokončen psychoterapeutický výcvik. Pokud tedy někdo měl sice atestaci z klinické psychologie, ale výcvik nikoli, podle tohoto bodu postupovat nemůže. Pro ty, kdo atestaci neměli, ale měli splněny požadavky vzdělávacího programu v klinické psychologii, nicméně neměli hotový výcvik, to platí analogicky. V takovém případě je třeba postupovat podle bodu 3 a absolvovat vzdělávání podle zkráceného kurikula.
  • pokud se vás týká bod 3, můžete studovat podle redukovaného vzdělávacího programu. Ten je jednotný pro všechny a naleznete ho zde. Je třeba (jak je popsáno výše) poslat žádost (psanou srozumitelně a volnou formou) se všemi požadovanými dokumenty na Studijní oddělení IPVZ (obor má na starosti paní Pexová). Buďte, prosím, trpěliví, celý ten proces je poněkud zdlouhavý. Vaše žádost projde postupně přes Studijní oddělení IPVZ, Katedru klinické psychologie IPVZ, Studijní oddělení IPVZ, MZČR, Studijní oddělení IPVZ a teprve pak se dozvíte výsledek. Nicméně pokud splníte podmínky, pak můžete očekávat kladný výsledek.

ATESTAČNÍ TERMÍNY

První atestační termíny proběhly v prosinci 2020, od roku 2021 vždy v červnu a v prosinci. Termíny specializačních kurzů a atestací naleznete zde: Seznam vzdělávacích akcí - Klinická psychologie - katedra | IPVZ a zde: Termíny atestací - Klinická psychologie - katedra | IPVZ

Je možné, že zobrazený den bude pondělí, nicméně v plánu je (podle počtu přihlášených) celý atestační týden. Je samozřejmě možné, že dojde k nějakému časovému posunu, nicméně všechny atestační termíny jsou na výše zmíněných stránkách zveřejněny s dostatečným předstihem.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Snažíme se o to, aby informace na těchto stránkách byly aktuální, nicméně věci (například webové stránky externích subjektů) se někdy mění rychleji, než stačíme web aktualizovat. Pokud na něco takového narazíte dříve než my, nenadávejte nám, ale dejte nám, prosím, vědět.