Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestace v psychoterapii - aktuality

Historie zkoušky z psychoterapie

Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovalo IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma zkoušky byla později ze strany MZ zrušena. Česká Psychoterapeutická společnost ČLS JEP se tehdy dohodla se zdravotními pojišťovnami (seznam zdravotních výkonů dodnes hovoří o funkční specializaci) na tom, že si otevře Certifikovaný kurz v psychoterapii, který budou zdravotní pojišťovny uznávat jako ekvivalent (praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky). Primárně šlo vždy o to, kdo bude pro pojišťovny kvalifikovaný psychoterapeut, a tedy nositel psychoterapeutických výkonů. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu tak, že rozhodlo, že není možné, aby lékaři absolvovali certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona 96/2004 - a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPtS ČLS JEP se mnohokrát odvolávala, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr se nezměnil, a od té doby psychiatři (a ostatní lékaři) žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohou. Pro ně se chystá projekt funkčního kurzu, ale zatím je ve stadiu návrhu. 

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou bude zabezpečovat IPVZ. Tím, jak toto NV vstoupilo v platnost, byl CK pozastaven.

Současný stav

IPVZ (Katedra klinické psychologie a Katedra psychoterapie) se snaží o to, aby jak pro klinické psychology, tak i psychiatry bylo co nejdříve možné opět zkoušku z psychoterapie skládat. Z výše zmíněného vyplývá, že u psychiatrů se aktuálně čeká na schválení funkčního kurzu či jiné formy vzdělávání a zkoušky. Pro klinické psychology je situace příznivější. MZ schválilo vzdělávací program nástavbové atestace z psychoterapie pro klinické psychology. Ten je k dispozici zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3.html nebo zde: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/vzdelavaci-programy

Věstník MZ ČR, v němž je zveřejněný Vzdělávací program specializačního vzdělávání v psychoterapii je ke stažení zde: http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2020_4121_11.html

V praxi jde o obvyklý systém specializačního vzdělávání. Tedy systém akreditovaných zařízení, školitelů, přihlášení do oboru, teoretických kurzů, kazuistických seminářů atd. Pro klinické psychology bude v rámci IPVZ tuto agendu zajišťovat Katedra klinické psychologie.

Akreditovaná zařízení

Pro specializační vzdělávání je nezbytná síť akreditovaných pracovišť, která zabezpečují praktickou část vzdělávání a preatestantům zajišťují školitele. Proces akreditace je stejný jako v případě klinické psychologie a dětské klinické psychologie. Žádosti stejně jako u Klinické psychologie a Dětské klinické psychologie se podávají na celý vzdělávací program a ty části, které nebude dané pracoviště zajišťovat, budou zajištěny smluvně.

Zdravotnická zařízení, která mají zájem žádat o akreditaci najdou potřebné informace zde:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace_3091_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prezentace-k-akreditacnimu-rizeni-dlezakona-c96/2004-sb-_17437_30863.html

Termíny jednání akreditační komise a data, k nimž je třeba podat žádost, naleznete zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditacni-komise_3084_3.html

IPVZ získalo akreditaci pro teoretickou část vzdělávání, takže již je možné uzavírat smlouvy ohledně zajištění teoretické části vzdělávání. Se žádostí o uzavření smlouvy je možné se obrátit na Právní oddělení IPVZ - pravni@ipvz.cz

Přihlášení do oboru

Do oboru je možné přihlásit se standardní cestou, tedy zde: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN01ZADOSTZARAZENISV

Papírovou přihlášku je třeba zaslat na Studijní oddělení IPVZ.

Atestační zkouška

Podmínkou připuštění k atestační zkoušce je splnění podmínek daných vzdělávacím programem (tedy naplněný logbook, absolvování předepsaných vzdělávacích akcí a stáží), ukončený psychoterapeutický výcvik schválený pro zdravotnictví a odevzdaná a schválená kazuistika.

Pokyny pro vypracování kazuistiky naleznete zde.  

Obecné informace o atestaci jsou k nalezení zde: https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/ziskavani-specializace/pokyny-k-atestacni-zkousce

Jinak je celý postup analogický základní atestaci z KP. Elektronická verze přihlášky je zde: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN07PRIHLASKAATESTACNIZKOUSKA

Je třeba označit "Obor specializačního vzdělávání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:" a v rozbalovacím menu vybrat "psychoterapie".

Atestační zkouška sestává z diskuze nad kazuistikou a ze zodpovězení tří otázek. Seznam otázek je k nalezení zde. Jsou celkem tři okruhy otázek: Obecná psychoterapie, Specifické přístupy v psychoterapii a Speciální psychoterapie. Otázky z prvních dvou okruhů si kandidát losuje otázku ze třetího okruhu si připraví dle svého výběru – s jediným omezením – zvolená otázka musí být z jiného terapeutického (klinického) okruhu než předložená kazuistika.

Přechodná ustanovení

Každá změna systému s sebou nese nutnost ošetřit situaci tak, aby se pro nikoho neměnila pravidla v průběhu započatého procesu vzdělávání, a aby nebyl nikdo příliš znevýhodněn. Z toho důvodu jsme jednali s MZ o přechodných ustanoveních. Ta naleznete zde.

Protože formulace výše zmíněných přechodných ustanovení není vždy zcela srozumitelná co do jejich praktické aplikace, jejich praktické naplňování se bude řídit tímto Závazným postupem.

Atestace v roce 2020

Specializační kurz plánujeme na termín 19. - 22.10.2020 a atestace v týdnu od 7.12.2020. Je samozřejmě možné, že dojde k nějakému časovému posunu, v současné době se plánuje těžko, nicméně to bychom včas oznámili.

Kliničtí psychologové se zájmem o složení zkoušky

Klinický psycholog, který složil atestaci z klinické psychologie nejpozději do konce roku 2020 se musí zapsat do oboru Psychoterapie, absolvovat specializační kurz dle vzdělávacího programu, odevzdat kazuistiku, přihlásit se k atestaci a poté může vykonat atestační zkoušku. (všechny kroky jsou vysvětleny výše). Nebude muset plnit další požadavky vzdělávacího programu, pokud atestační zkoušku z oboru „Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“ složí do 31. 12. 2023.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.