Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Schvalování psychoterapeutických výcviků

Schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví

Obnovení činnosti komise

Psychoterapeutické výcviky pro zdravotnictví byly dosud schvalovány komisí, již zřizovala ČPtS ČLS JEP. Nicméně z rozhodnutí MZČR tato komise přešla do gesce IPVZ. Pravděpodobně nás v budoucnu čeká diskuse o nových kritériích, nicméně v současné době platí pravidlo, že schvalovací komise postupuje podle dosud platných kritérií, a že všechna rozhodnutí dřívější komise jsou stále platná. Pro svou činnost bude komise zpočátku používat stejný model, stejné formuláře a instrukce jako komise předešlá. Některé z těchto postupů či dokumentů nejsou zcela komfortní, nicméně komise je vázána již výše zmíněnou zásadou kontinuity. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Formulář žádosti a instrukce k jeho vyplnění:

Instrukce k vyplnění a podání žádosti

Žádost o schválení vzdělávacího programu

Kritéria schvalování vzdělávacích programů

Administrativní poplatky

Při zasílání žádosti o schválení celého vzdělávacího programu je třeba uhradit administrativní poplatek na účet IPVZ: 19535101/0710 ve výši 5 000 Kč. Jako variabilní symbol uveďte 2390, do zprávy pro příjemce (poznámky) název institutu.

Při požadavku na dílčí změnu v již schváleném programu (lektor, supervizor), je žádost o tuto změnu zpoplatněna paušální částkou 1 000 Kč. Dílčí změny v již schválených programech nejsou vázány na zasedání komise a lze o ně žádat kdykoli. Žádost o dílčí změnu zašlete jak v elektronické, tak v listinné podobě spolu s upřesněním o jakou změnu jde a potřebnými přílohami (např. životopisy, doklady o vzdělání, ....).

Důležité termíny

Žádosti o schválení nových výcviků je třeba podat nejpozději do 30.9.2020.

Termín jednání komise je stanoven na 16.12.2020

Složení komise

Komise má deset členů – dva za IPVZ a po dvou za odborné společnosti – Asociaci klinických psychologů ČR, Českou psychiatrickou společnost, Českou psychoterapeutickou společnost ČLS JEP a Českou asociaci pro psychoterapii.

Předseda komise:

PhDr. Michal Pernička, AKP ČR

Členové:

PhDr. Dagmar Konečná, AKP ČR
PhDr. Pavel Král, Ph.D., IPVZ
MUDr. Olga Kunertová, ČAP
PhDr. Marie Lhotová, ČPtS
prof. MUDr. Ján Praško, Ph.D., IPVZ
MUDr. Juraj Rektor, ČPS
Mgr. Milan Stiburek, ČAP
PhDr. Helena Strnadlová, ČPtS
MUDr. Přemysl Suchomel, ČPS

Tajemnice komise:

Ing. Marie Hajduková, IPVZ

Kontakt:

Hromadný e-mail na členy komise je: schvalovaci.komise@ipvz.cz  (zpráva přijde všem členům komise).

Poštovní adresa:

Ing. Marie Hajduková
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10
Vaše žádosti o fakturu či jiný doklad směřujte prosím na e-mail: hajdukova@ipvz.cz

Jednací řád

Schvalovací komise se při své činnosti řídí jednacím řádem.

Dosud schválené vzdělávací programy:

Pro období  1. 1. 2018 až 31. 12. 2022 byly doposud pro zdravotnictví  schváleny tyto komplexní vzdělávací programy v psychoterapii:

 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii – výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii posttraumatu, Rafael institut, garant doc. Marek Preiss, www.rafaelinstitut.cz
 • Psychoanalytická psychoterapie, Institut aplikované psychoanalýzy, garant doc. Jiří Kocourek
 • Program v psychoterapii pro zdravotnictví se zaměřením na komplexní, interdisciplinární léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, E-clinic, garant prof. Hana Papežová
 • Výcvikový program individuální sekce České společnosti pro analytickou psychoterapii, člena Evropské federace pro analytickou psychoterapii, garant MUDr. Halina Čermáková, www.cspap.cz
 • Výcvikový program dětské sekce České společnosti pro analytickou psychoterapii, člena Evropské federace pro analytickou psychoterapii, garant MUDr. Kopřivová, www.cspap.cz
 • Výcvik v psychoanalytické psychoterapii, Psychoanalytický institut při České psychoanalytické společnosti, garant PhDr. Václava Probstová
 • Výcvik v psychoanalýze, Psychoanalytický institut při České psychoanalytické společnosti, garant PhDr. Václava Probstová
 • Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii, Česká společnost pro analytickou psychologii, garant PhDr. Luděk Běťák, www.csap-cz.eu
 • Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii, Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, garant Mgr. Jan Dufek, www.cskip.cz
 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, garant PhDr. Jan Knop, www.lippp.cz
 • Výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii, Brněnský institut psychoterapie, garant Mgr. Jan Dufek
 • Výcviky v období 2019-2023, Dialog-Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii, garant MUDr. Helena Fišerová
 • Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii ČSPAP, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – skupinová sekce, garant PhDr. L. Vrba
 • Výcvikový kurz v kognitivně behaviorální terapii, Institut kognitivně behaviorální terapie, z.s., garant MUDr. J. Zbytovský  www.ikbt.info
 • Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, Skálův institut, garant PhDr. M. Frouzová, www.skaluvinstitut.cz
 • Odyssea - Mezinárodní Institut KBT, garant prof. MUDr. Ján Praško, CSc., www.vycvikkbt.cz
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu z.s., garant PhDr. M. Wagenknecht
 • Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, Český institut  PCA Brno, z.s., garant PhDr. Beata Nour Mahammadi
 • Psychoterapeutický výcvik SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR, z.s., garant doc. MUDr., PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, www.sur.cz
 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, IPIPAP, garant PhDr. M. Kosová
 • Komplexní vzdělávací program pro individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, Inspirace – Institut pro systemickou terapii podle Satirové, garant MUDr. A. Beránková
 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii PCA, PCA institut Praha, garant MUDr. A. Machander
 • Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii s fokusem na práci s emocemi, garant. PhDr. S. Morávek
 • Výcvik integrace v psychoterapii, Integrace v psychoterapii a Perspektivy psychoterapie, garant Mgr. R. Karpíšek
 • Výcvik v psychodynamické psychoterapii, PVŠPS, garant PhDr. J. Růžička

Schválené vzdělávací programy 2013 – 2017

Soubor(y) ke stažení

Zápisy z porad komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků