Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Schvalování psychoterapeutických výcviků

Schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví

Obnovení činnosti komise

Psychoterapeutické výcviky pro zdravotnictví byly dosud schvalovány komisí, již zřizovala ČPtS ČLS JEP. Nicméně z rozhodnutí MZČR tato komise přešla do gesce IPVZ. Pravděpodobně nás v budoucnu čeká diskuse o nových kritériích, nicméně v současné době platí pravidlo, že schvalovací komise postupuje podle dosud platných kritérií, a že všechna rozhodnutí dřívější komise jsou stále platná. Pro svou činnost bude komise zpočátku používat stejný model, stejné formuláře a instrukce jako komise předešlá. Některé z těchto postupů či dokumentů nejsou zcela komfortní, nicméně komise je vázána již výše zmíněnou zásadou kontinuity. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Formulář žádosti a instrukce k jeho vyplnění:

Instrukce k vyplnění a podání žádosti

Žádost o schválení vzdělávacího programu

Kritéria schvalování vzdělávacích programů

Administrativní poplatky

Při zasílání žádosti o schválení celého vzdělávacího programu je třeba uhradit administrativní poplatek na účet IPVZ: 19535101/0710 ve výši 5 000 Kč. Jako variabilní symbol uveďte 2390, do zprávy pro příjemce (poznámky) název institutu.

Při požadavku na dílčí změnu v již schváleném programu (lektor, supervizor), je žádost o tuto změnu zpoplatněna paušální částkou 1 000 Kč. Dílčí změny v již schválených programech nejsou vázány na zasedání komise a lze o ně žádat kdykoli. Žádost o dílčí změnu zašlete jak v elektronické, tak v listinné podobě spolu s upřesněním o jakou změnu jde a potřebnými přílohami (např. životopisy, doklady o vzdělání, ....).

Důležité termíny

Žádosti o schválení nových psychoterapeutických výcviků je třeba podat nejpozději do 31.03.2021.

Termíny zasedání komise: 26.05.2021; 15.12.2021

Složení komise

Komise má deset členů – dva za IPVZ a po dvou za odborné společnosti – Asociaci klinických psychologů ČR, Českou psychiatrickou společnost, Českou psychoterapeutickou společnost ČLS JEP a Českou asociaci pro psychoterapii.

Předseda komise:

Mgr. Michal Pernička, Ph.D., AKP ČR

Členové:

PhDr. Dagmar Konečná, AKP ČR
PhDr. Pavel Král, Ph.D., IPVZ
MUDr. Olga Kunertová, ČAP
PhDr. Marie Lhotová, ČPtS
prof. MUDr. Ján Praško, Ph.D., IPVZ
MUDr. Juraj Rektor, ČPS
Mgr. Jan Kulhánek, ČAP
PhDr. Helena Strnadlová, ČPtS
MUDr. Přemysl Suchomel, ČPS

Tajemnice komise:

Ing. Marie Hajduková, IPVZ

Kontakt:

Hromadný e-mail na členy komise je: schvalovaci.komise@ipvz.cz  (zpráva přijde všem členům komise).

Poštovní adresa:

Ing. Marie Hajduková
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10
Vaše žádosti o fakturu či jiný doklad směřujte prosím na e-mail: hajdukova@ipvz.cz

Jednací řád

Schvalovací komise se při své činnosti řídí jednacím řádem.

Dosud schválené vzdělávací programy

Seznam schválených psychoterapeutických výcviků

Soubor(y) ke stažení

Zápisy z porad komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků