Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

HISTORIE PSYCHOTERAPeutické kvalifikace

Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu uděloval IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma zkoušky byla později ze strany Ministerstva zdravotnictví (dále MZ) zrušena. Česká Psychoterapeutická společnost ČLS JEP (dále ČPTS) se tehdy dohodla se zdravotními pojišťovnami (seznam zdravotních výkonů dodnes hovoří o funkční specializaci) na tom, že si otevře Certifikovaný kurz v psychoterapii (certifikovaný MZ), který budou zdravotní pojišťovny uznávat jako ekvivalent. Praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky. Primárně šlo vždy o to, kdo bude pro pojišťovny kvalifikovaný psychoterapeut, a tedy nositel psychoterapeutických výkonů. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu tak, že rozhodlo, že není možné, aby lékaři absolvovali tento certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona č. 96/2004 (pro nelékařské profese) – a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPTS i Psychiatrická společnost ČLS JEP (dále PS) se mnohokrát odvolávaly, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr se nezměnil, a od té doby psychiatři (a ostatní lékaři) až dosud žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohli.

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou zabezpečuje IPVZ.

SOUČASNÝ STAV

V roce 2021 vešly v platnost dvě důležité právní normy, které umožňují získání kvalifikace i pro lékaře klinických oborů. V říjnu 2021 vyšla vyhláška MZ č. 378/2021, která stanovuje vznik nástavbového oboru Lékařská psychoterapie (LPT). V témže roce vyšla novela zákona č. 95/2004, která garantuje, že všichni, kteří mají z minulých let osvědčení IPVZ o funkční specializaci z psychoterapie (do roku 2009) nebo kteří absolvovali certifikovaný kurz schválený ČPTS (od roku 2010), získají diplom z nástavbové atestace v Lékařské psychoterapii. Po dlouhém a nesnadném vyjednávání pak ve věstníku MZ č. 7/2022 vyšel vzdělávací program nástavbového oboru Lékařská psychoterapie, a tak mohla být zahájena práce na konkretizaci podmínek a procesů vedoucích k realizaci nástavbového vzdělávání.

Dle platné legislativy mohou tak lékaři klinických oborů zkoušku opět skládat. Jde o nástavbovou atestační zkoušku navazující na základní atestaci v klinickém lékařském oboru. Vlastní vzdělávání i atestační zkouška jsou v gesci Subkatedry lékařské psychoterapie IPVZ.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v Lékařské psychoterapii je ke stažení zde Věstník č. 7/2022 – Ministerstvo zdravotnictví nebo zde.

Praktické kroky a postupy

Na tomto místě popíšeme všechny procesy, které se vznikem nové odbornosti souvisí. Budeme sem i doplňovat případné změny a nové informace. Ministerstvo zdravotnictví dosud nerozhodlo o definitivních postupech realizace vzdělávání v LPT. Doplníme je, jakmile se tak stane. Chceme ale lékařskou veřejnost informovat alespoň o tom, jak bude celý proces vypadat. Případné dotazy posílejte na adresu subkatedry, budeme je shromažďovat a časté otázky i s odpovědí zodpovíme níže v sekci FAQ.

Prvním krokem v celém procesu je uznávání předchozí kvalifikace, které umožní vznik sítě školitelů, a tím i sítě akreditovaných zařízení, jejichž role je definována ve vzdělávacím programu.

Vzhledem k nemožnosti ukončit psychoterapeutické vzdělání v uplynulých více než 6 letech, je připravena možnost zpětného uznávání praxe na neakreditovaných pracovištích. Tato možnost je až do ¾ praxe, kterou vyžaduje vzdělávací program.

S tím také úzce souvisí zpětné uznávání Kurzu systematické psychoterapie (120 hodin), tedy de facto absolvovaného komplexního psychoterapeutického vzdělání (výcviku).

V praxi jde o obvyklý systém specializačního vzdělávání lékařů. Tedy systém akreditovaných zařízení, školitelů, přihlášení do oboru, teoretických kurzů, kazuistických seminářů atd.

uznání předchozí kvalifikace

Dle zákonné normy č. 371/2021 Sb. je zvláštní specializovaná způsobilost v oboru Lékařská psychoterapie uznána na základě získání předchozí kvalifikace v psychoterapii.

Předchozí kvalifikací lékaře v psychoterapii se rozumí dle §44a odst. 2 zákona č. 371/2021 Sb.:

 • osvědčení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví o splnění předpokladů pro udělení funkční specializace v systematické psychoterapii před 31. prosincem 2009,
 • certifikát o absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2018.

Postup:

Postup není ze strany MZ ještě zcela ujasněn. Žádost o uznání zvláštní specializované způsobilosti v oboru Lékařská psychoterapie opatřená kolkem ve výši 500 Kč bude zaslána spolu s kopií dokladu o předchozí kvalifikaci v psychoterapii a kopií dokladu o dosažené specializované způsobilosti v klinickém oboru (základní atestaci) na Odbor vědy a lékařských povolání MZ. Bude zřejmě stačit prostá žádost, nevíme nic o tom, že by se plánoval nějaký formulář.

V případě naplnění zákonných požadavků je přiznána zvláštní specializovaná způsobilost v oboru Lékařská psychoterapie.

AKREDITace ZAŘÍZENÍ

Pro specializační vzdělávání je nezbytná síť akreditovaných pracovišť, která zabezpečují praktickou část vzdělávání a adeptům oboru zajišťují školitele. Proces akreditace je stejný jako v případě základních klinických oborů. Musí mu však ještě předcházet jeden krok – rozšíření registrace zdravotnického zařízení (dále ZZ) o nový obor Lékařská psychoterapie. O tu ZZ požádá příslušný Krajský úřad. Garanty oboru jsou v první fázi specialisté, kteří získali osvědčení o atestaci z LPT na základě předchozího bodu.

Akreditovat se může jak lůžkové zařízení, tak ambulance, denní stacionář nebo CDZ. Podmínkou žádosti o akreditaci je naplnění podmínek, které jsou popsány v čl. 7 vzdělávacího programu LPT (str. 29–31). Dle splnění podmínek lze žádat o akreditaci zařízení 1. a 2. typu.

Postup:

Je velmi detailně popsán na webu MZ https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit/.

K bodu 7 uvedeného popisu „Doložte smlouvy o spolupráci s jiným zařízením k zajištění povinné praxe a vzdělávacích aktivit“ se místo smlouvy s IPVZ přikládá veřejný příslib, že IPVZ zajistí teoretickou část vzdělávacích programů specializačního vzdělávání. Naleznete jej zde – je pro všechny nástavbové obory.

ZaŘazenÍ DO OBORU

Každý zájemce o atestaci v LPT musí jako první krok požádat MZ o zařazení do oboru.

K tomu jsou důležité informace zde: https://www.mzcr.cz/zarazeni-do-oboru-vystaveni-prukazu-odbornosti-zruseni-zarazeni/

Postup:

Vyplnit žádost o zařazení do nástavbového oboru, odkaz je zde: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL34ZARAZENIDOCK

Zadává se do kolonky Žádám o zařazení do certifikovaného kurzu – lékařská psychoterapie

Formulář se vyplní a vytiskne.

K tomu se přiloží kopie diplomu z lékařské fakulty a kopie atestačního diplomu. Stačí prosté kopie.

K tomu je potřeba přidat průkaz odbornosti – index. Kdyby ho někdo neměl, požádá IPVZ o vydání nového, přímo ve formuláři je na to zaškrtávací políčko v jeho horní části.

Vše se odešle na adresu IPVZ: 


Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Stanislava Večeřová

instruktorka studijního oddělení 
Ruská 85
100 05 Praha 10

uznání praxe na neakreditovaném pracovišti

Dle ustanovení §5 odst. 4, ustanovení §8 odst. 6 a ustanovení §21e odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. je možné uznávat praxi na neakreditovaném pracovišti (pokud toto naplňuje požadavky na akreditované pracoviště stanovené příslušným vzdělávacím programem) i teoretickou část vzdělávacího programu (pokud obsahem i rozsahem odpovídá vzdělávacímu programu) – viz https://www.mzcr.cz/zapocitani-odborne-praxe-lekare-na-neakreditovanem-pracovisti/

Na základě uznání praxe lze do vzdělávání v lékařské psychoterapii započíst nejvýše tři čtvrtiny z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném nástavbovém oboru (viz §44a odst. 1 zákona č. 371/2021 Sb.).

Postup – uznání praxe a části teoretické průpravy

Po zařazení do oboru Lékařská psychoterapie (vzdělávacího programu) se podává žádost o uznání praxe na neakreditovaném pracovišti na formuláři dostupném na webových stránkách MZ ČR – formulář „D“ pro lékaře zařazené do nástavbového oboru po 1. 7. 2017: https://www.mzcr.cz/zapocitani-odborne-praxe-lekare-na-neakreditovanem-pracovisti/

Formulář s příslušnými přílohami vyjmenovanými na výše uvedené webové stránce MZ se zasílá na Odbor vědy a lékařských povolání MZ ČR.

Rozhodující pro posouzení jsou informace o personálním vybavení neakreditovaného pracoviště a o jeho odborném provozu (jak vyžaduje vzdělávací program) a dále, zda bylo teoretické vzdělání získáno dle kritérií pro schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví. Uznána bude taková část praxe, která těmto podmínkám odpovídá.

Co se týče zpětného uznání teoretické části:

 • uzná se kurz systematické psychoterapie, pokud byl absolvován v rámci schváleného komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii se závěrečnou zkouškou. Seznam schválených vzdělávacích programů je uveden zde (na stránce dole).
 • uznají se ostatní povinné kurzy, pokud byly absolvovány v rámci specializační průpravy v základním lékařském oboru dle délky platnosti jednotlivých kurzů
 • kurz Lékařské psychoterapie (40 hod.) a 4 kazuistické semináře je třeba absolvovat vždy, bude je organizovat IPVZ
 • doklady o absolvování teoretické části vzdělání se dokládají s přihláškou k atestaci

Praxe v AkrEditovaném zařízení

Lékaři, jimž je zpětně uznána praxe na neakreditovaném pracovišti – 3 měsíce na akreditovaném pracovišti minimálně (tj. dle délky uznané praxe na neakreditovaném pracovišti).  

Zatím není MZ určeno přechodné období, dokdy se bude uznávat praxe na neakreditovaném pracovišti, tj. odkdy bude nutné absolvovat praxi dle vzdělávacího programu v plném rozsahu 12 měsíců. Tuto informaci doplníme, jakmile ji budeme znát.

Lékaři, kteří jsou specialisty v jiném lékařském oboru mimo psychiatrii a dětskou psychiatrii jsou povinni absolvovat 1 měsíc praxe v akreditovaném zařízení II. typu v oboru psychiatrie, pokud ji neabsolvovali již dříve.

Povinné kurZy a semináře

Kurz systematické psychoterapie 120 hodin – zajišťuje IPVZ prostřednictvím vzdělávacích institutů v rámci jejich schválených vzdělávacích programů – viz zde.

Kurz Lékařské psychoterapie – 40 hodin – zajišťuje IPVZ, informace o termínu bude zde.

Během atestační přípravy je nutné absolvovat 4 kazuistické semináře, které organizuje IPVZ. Jejich termíny jsou publikovány zde.

Ostatní kurzy dle vzdělávacího programu zajišťuje IPVZ. Absolvování těchto kurzů lze uznat, pokud byly absolvovány v rámci základní specializační průpravy dle délky platnosti jednotlivých kurzů.

ATESTAČNÍ ZKOUŠKA

Předpoklady k přihlášení k závěrečné zkoušce nástavbového oboru LPT:

 • absolvování požadované praktické a teoretické náplně vzdělávacího programu,
 • písemně zhodnocené a potvrzené školitelem se zvláštní specializovanou způsobilostí v LPT,
 • schopnost využívat strukturovanou sebezkušenost v terapeutickém vztahu a schopnost samostatně provádět psychoterapii ověřená klinickou supervizí,
 • splnění požadovaných výkonů dle vzdělávacího programu a předložení jejich seznamu schváleného školitelem,
 • předložení psychoterapeutické kazuistiky supervidovaných případů nebo případů dlouhodobé, střednědobé nebo krátkodobé systematické psychoterapie v celkovém rozsahu 70 hodin práce s klientem/klienty. Kazuistika bude o rozsahu alespoň 15 normostran. Pokud byla v rámci zakončení psychoterapeutického výcviku předložena kazuistika v tomto rozsahu, lze k atestační zkoušce předložit tuto kazuistiku. Případné další doporučení pro vypracování kazuistiky bude doplněno.
 • potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí dle vzdělávacího programu.

Podmínkou připuštění k atestační zkoušce je splnění výše uvedených podmínek daných vzdělávacím programem a schválení odevzdané kazuistiky.

Obecné informace o atestaci jsou k nalezení zde.

Elektronická verze přihlášky k atestaci je zde.

Přihlášku je kromě elektronického odeslání také třeba vytisknout a poslat písemně na Studijní oddělení IPVZ.

Atestační zkouška sestává z diskuse nad kazuistikou a ze zodpovězení tří otázek. Jsou celkem tři okruhy otázek: Obecná psychoterapie, Specifické přístupy v psychoterapii a Speciální psychoterapie. Otázky ze všech okruhů si kandidát losuje. Seznam otázek je zde.

ATESTAČNÍ TERMÍNY

Atestační termíny budou publikovány zde.

FAQ

Zde zodpovíme některé často kladené otázky.

Otázka: Jak je to s výcvikem? Není zmíněný ve vzdělávacím programu.

Odpověď: Kurz systematické psychoterapie organizují vzdělávací instituty v rámci schválených vzdělávacích programů. Institut vydá potvrzení o absolvování kurzu po ukončení výcviku zkouškou.