Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace pro uchazeče zařazené po 1.7.2017 – Základní lékárenský kmen

Od 1. července 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (zákon č.67/2017 Sb.)

Prováděcí předpis: Vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Zákon uvádí v platnost řadu důležitých změn oproti stávajícím pravidlům:

Průkaz odbornosti

 • Zařazení do oboru Praktické lékárenství (základního kmene lékárenského) – postupují podle vzdělávacího programu 2019 viz vyhláška č.73/2019 Sb.
 • Uchazeč může být zařazen pouze do jednoho „oboru“.
 • Po ukončení základního kmene, lze požádat o další zařazení do základního oboru patřícího pod „společný kmen“.
 • Zařazený kandidát do základního oboru může požádat o změnu (přeřazení do jiného oboru)

Školitel

 • Po zařazení do oboru si uchazeč o specializační vzdělávání domluví svého školitele v souladu se zákonem 95/2004 Sb. Jméno školitele uvede do „průkazu odbornosti“ (indexu), str. 36 Jiné záznamy, včetně data od a do kdy je jeho školitelem. Školitele lze během průpravy měnit. Jako školitel může působit pouze farmaceut, který má minimálně 3 roky praxe po atestaci.
 • Zařazený kandidát pod dohledem školitele absolvuje specializační průpravu na svém pracovišti-lékárně, minimálně po dobu 18 měsíců, při úvazku 1,0 (min. však 0,5 s přepočtem na 1,0)
 • Absolvování teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci kmene je dáno vzdělávacím programem (vyhláškou č. 73/2019 Sb.). Školitel, minimálně, každých 6 měsíců provede zápis o absolvované praxi uchazeče do „Průkazu odbornosti“.
 • Záznam bude obsahovat 
  • rozsah období, ve kterém praxe probíhala
  • pracoviště, kde praxe probíhala
  • rozsah pracovního úvazku uchazeče – stručně v bodech sdělení teoretických a praktických dovedností (vyplnit dle vzdělávacího programu pro základní lékárenský kmen – část II)
  • podpis školitele a razítko zaměstnavatele
 • Školitel do „Průkazu odbornosti“ také vyznačí případné přerušení specializační průpravy (např. cesta do zahraničí, mateřská dovolená, jiný důvod při období delším než 3 měsíce).

Vzdělávací aktivity – kurzy v rámci základního kmene

 • Rozsah a náplň povinných kurzů je předepsána vyhláškou č. 73/2019 Sb. Jejich absolvování bude zaznamenáno koordinátorem do“ Průkazu odbornosti“.
 • Platnost kurzů je 5 let, s výjimkou kurzu Prevence škodlivého užívaní NL – platnost 10 let. Absolvování povinných aktivit bude vyžadováno u ústní zkoušky ukončující základní kmen.

Do kurzů se lze přihlašovat na stránkách IPVZ.

Seznam kurzů, které je nutné absolvovat pro splnění podmínek vzdělávacího programu základního kmene lékárenského:

Kurz Odpovědná katedra
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Návykové nemoci a adiktologie
Neodkladná první pomoc pro farmaceuty  Urgentní medicína
Základy legislativy a sociální farmacie Lékárenství
Farmakoterapie – vybrané kapitoly  Lékárenství

Absolvování závěrečné zkoušky po kmeni

K závěrečné ústní zkoušce se kandidát přihlásí po splnění všech výše uvedených podmínek vzdělávacího programu. 

Formulář přihlášky je volně ke stažení na adrese https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/zaverecna-zkouska-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni (v souborech ke stažení).

Všechny přihlášky se podávají nejpozději 60 dnů před termínem konání zkoušky a odesílají se na studijní oddělení IPVZ, Praha 10, Ruská 85.

Pozvánka s informacemi o termínu, o místu konání a platebních údajích musí být odeslána zájemci o zkoušku minimálně 30 dnů před termínem zkoušky.

Stejně tak musí být odeslána pozvánka ke zkoušce členům zkušební komise. Zkušební komise má nejméně 3 členy.

Otázky ke zkoušce jsou zveřejněné na této stránce https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/pokyny-k-zaverecne-zkousce-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni v souborech ke stažení. Každý účastník zkoušky si vylosuje 3 otázky, které musí zodpovědět.

Omluvit se může kandidát písemně, na studijní odd. IPVZ, nejdéle však 1 den před konáním zkoušky.

Na základě úspěšně vykonané zkoušky obdrží kandidát „Certifikát o absolvování základního kmene“.  Tento certifikát má neomezenou platnost. Po úspěšném složení této zkoušky může kandidát pokračovat ve vlastní specializaci oboru, do kterého je zařazen (doba praxe u zařazení do Praktického lékárenství je dalších 18 měsíců, počítáno ode dne složení zkoušky o ukončení společného kmene).

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše 3x, nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Platba za zkoušku se řídí nařízením vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékař a farmaceutů.

Výše úhrady činí:

První zkouška není zpoplatněna.

a) první opakování 3500 Kč
b) druhé a třetí opakování 5000 Kč