Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Pokyny pro vypracování atestační práce v oboru nemocniční lékárenství - základní obor

Atestační práce je povinnou součástí atestační průpravy, její obhajoba je součástí atestační zkoušky.

Téma práce

Téma práce by má být aktuální z oblasti nemocničního lékárenství. Samotná práce může být experimentální i kompilační. Volbu tématu pro atestační práce je doporučeno zkonzultovat s vedoucím Katedry lékárenství.

Formální členění  práce

Formální členění práce by mělo být klasické, zahrnující úvod a cíl práce, stať, závěr s eventuální diskusí a seznam použité literatury a zkratek.

Rozsah práce

Rozsah práce je minimálně 10 stran. Tím se rozumí 10 stran samotné stati, nikoli tedy s úvodem, obsahem, seznamem literatury apod.

Seznam literatury

Seznam literatury by měl být uveden standardní formou podle recentních pravidel (viz např. http://www.citace.com, http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace).

Práce se odevzdává ve dvou svázaných výtiscích

Práce se odevzdává ve dvou svázaných výtiscích (nepovinně i v elektronické podobě, což je vítáno pro usnadnění oponentury). Je třeba ji doručit osobně nebo poštou na adresu: IPVZ, Katedra lékárenství, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Termíny pro odevzdání

Termíny pro odevzdání jsou 2 měsíce před plánovanou atestační zkouškou.

Po odevzdání

Po odevzdání je určen oponent práce, který připraví posudek hodnotící práci po obsahové i formální stránce. Tento posudek je poté prezentován i při atestační zkoušce, kde je práce obhajována. V případě, že má oponent práce závažné otázky k atestační práci, pak je posudek dán k dispozici atestantovi min. 1 týden před atestační zkouškou.