Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace k ukončení specializačního vzdělávání formou „Doplňující odborné praxe“ pro farmaceuty zařazené do oborů Veřejné lékárenství a Nemocniční lékárenství před 1. 7. 2017.

Od 1. července 2005 lze získat specializovanou způsobilost výhradně podle zákona č. 95/2004 Sb. a prováděcích předpisů a příslušných vzdělávacích programů. Lze tedy:

  • složit atestaci podle příslušného vzdělávacího programu v oboru a získat Diplom o specializaci;
  • napsat úspěšně (min na 75 %) závěrečný písemný test k uzavření „Doplňující odborné praxe, absolvovat pohovor a tím získat Osvědčení o specializaci.

Komu psát žádost/ přihlášku a co vše má obsahovat:

Atestace řeší- studijní oddělení. Doplňující odbornou praxi – Katedra lékárenství.

  1. Zařazení do oboru (písemná žádost - viz formulář web IPVZ společně s průkazem odbornosti)
  2. Test k uzavření doplňující praxe (web IPVZ - vzdělávací akce)
  3. Přihláška k závěrečnému pohovoru (formulář, vyplněný a potvrzený zaměstnavatelem) je potřebná zaslat 30 dní před závěrečným pohovorem (tedy i termínem testu).

Komu je zkouška určená

Frekventantům kteří se se připravují ve specializačním vzdělávání dle :

Frekventantům kteří se se připravují ve specializačním vzdělávání dle :

VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU v oboru Veřejné lékárenství z roku 2005
VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU  v oboru Nemocniční lékárenství  z roku 2005

Zkoušku může vykonat každý farmaceut, který získal odborné předpoklady v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., konkrétně § 19 a  §20 zákona , splnil  tedy požadavky vzdělávacího programu, dle příslušného zařazení do oboru. Úspěšným absolvováním závěrečného písemného testu k uzavření „Doplňující odborné praxe“ získá osvědčení, které ho opravňuje vykonávat funkci vedoucího lékárníka nebo odborného zástupce (ve veřejné nebo nemocniční lékárně). Nezískává však oprávnění k činnosti vzdělávací (funkce „školitele“), vývojové, výzkumné a revizní.

ad 1) Žádost o zařazení do doplňující odborné praxe podle § 11, odst. (1), písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.
Pokud jste již zařazen/a/ do příslušného specializačního oboru (veřejné nebo nemocniční lékárenství studijním oddělením IPVZ), zašlete průkaz odbornosti/specializační index spolu se žádostí o zařazení do oboru „Doplňující odborné praxe„ na adresu: IPVZ,  Katedra lékárenství (pí I. Vrchotová)  Ruská 85,  100 05 Praha 10

ad 2) Test k uzavření doplňující praxe  ( web stránky IPVZ - vzdělávací akce)

Na testy se farmaceuti hlásí pomocí klientského systému IPVZ. Termíny testů jsou umístěny v přehledu vzdělávacích akcí pořádaných katedrou lékárenství. Hlašte se, prosím, vždy pouze na jeden termín. Pokud se nemůžete k testu dostavit, odhlašte se a teprve pak se přihlašte na další termín.

Test je zpoplatněn částkou 500 Kč.  Při neúspěšném pokusu je možnost opakování testu po  3 měsících. Opakování je zpoplatněno 2000 Kč a počet opakování není limitován.

Event. dotazy na adrese: stara@ipvz.cz.

ad 3) Přihláška k závěrečnému pohovoru podle § 11, odst. (1), písm. b) zákona č.95 /2004 Sb. za účelem celkového zhodnocení doplňující odborné praxe a vydání Potvrzení o jejím   ukončení.

Farmaceuti hlásící se k vykonání testu musí zároveň poslat vyplněnou a potvrzenou (zaměstnavatelem) přihlášku k závěrečnému pohovoru. Tento pohovor se koná stejný den jako úspěšně napsaný test.

Důležité informace:

Ke zkoušce budete písemně pozváni na základě výše uvedených předpokladů. Budete-li mít splněny všechny povinné aktivity stávajícího vzdělávacího programu (k dispozici na webu IPVZ). Je nutné mít splněnou stanovenou povinnou praxi, kterou doložíte zápisy školitele do specializačního průkazu (v rozsahu daném vzdělávacím programem). Doložíte absolvované povinné školicí akce.

Zařazení do oboru má jiná pravidla pro frekventanty  zařazené do oboru  před a po 1.3.2015.  Frekventanti zařazení do oborů v období 1. 3. 2015 – 30. 6. 2017 mají povinný společný základ dle Věstníku MZČR z r. 2015, částka 3.