Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Postavení a náplň oboru urologie:

Urologie je základní obor, který zajišťuje léčebnou a preventivní péči u nemocných – dětí i dospělých obou pohlaví - s  onemocněními močového ústrojí a u chlapců a mužů i pohlavního ústrojí.

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru urologie je oprávněn vést samostatně ambulantní i lůžkovou diagnostiku, včetně základní operační léčby.

Specializační výuka oboru urologie probíhá na akreditovaných pracovištích I. a II. typu.

Na základní obor urologie navazuje školení v certifikovaném kurzu dětské urologie a v přípravě  jsou kurzy onkourologie a intenzivní medicíny.

Urologie úzce spolupracuje s obory: gynekologie a porodnictví, chirurgie, transplantační chirurgie, nefrologie, endokrinologie, neurologie, dětská nefrologie, endokrinologie a dále s oborem anestézie a resuscitace a intenzivní medicíny.

Urologie je samostatný obor pro habilitační a jmenovací řízení a pro doktorandské studium navazuje zpravidla na obor Experimentální chirurgie.

Vědecká práce Katedry urologie IPVZ probíhá v nedodělitelné součinnosti s aktivitami Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Prazu

a je směřována k aktuálním problémům urologie. Je řešena prostřednictvím grantů IGA MZ ČR, PRVOUKu a TIP MPO ČR. V současné době  jde  zejména o problematiku onko- urologie  jako je  stanovení prognostického významu nových onko - markerů u  povrchových uroteliálních nádorů močového měchýře nebo  nádorů prostaty nebo nádorů  ledviny, dále je předmětem vědeckého výzkumu  problematika cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty a problematika intersticiální cystitidy.

Vědecké projekty ukončené v roce 2014:

V roce 2014 byl úspěšně ukončen grant TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, č. FR-TI3/666 „ Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“ (hlavní řešitel prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc.), projekt byl hodnocen jako  „Vynikající“.

Probíhající vědecké projekty ( k 1.1.2015):

1. Grant IGA MZ ČR č. NT-12205-5. „Detekce cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty jako součást individualizace systémové léčby“ (hlavní řešitel MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.)

2. Grant IGA MZ ČR č. NT-12417-5 „Využití mikroRNA, mRNA a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovaní prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře“ (spoluřešitel MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.)

3. Grant IGA MZ ČR č. NT-12137-5 „Korelace syndromu pánevní bolesti u intersticiální cystitidy s histopatologickým nálezem, axonopatií viscerálních nervů stěny močového měchýře, expresí beta-HCG v urotelu a mikrobiálním nálezem v bioptickém vzorku“ (hlavní řešitel MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.)

4. Program rozvoje Univerzity Karlovy (PRVOUK) č. 25 Komplikace metabolických chorob (spolupřešitelé: prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc , MUDr. Libor Zámečník, Ph.D)

5. Program rozvoje Univerzity Karlovy (PRVOUK) č. 27 Komplexní onkologický program (spoluřešitelé: prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc, MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., MUDr. Michal Pešl)