Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestační práce – nelékařští zdravotničtí pracovníci

Základní informace o atestační práci

Atestační práce musí být zaslána elektronicky  vedoucí katedry na e- mail: zuzana.zemanova@vfn.cz  nejpozději  50 dní před stanoveným termínem atestační zkoušky, tedy ve stejné lhůtě jako přihláška k atestaci. Zároveň v souladu se směrnicí 2/2021 IPVZ z roku 2021 „Pravidla ukládání a zveřejňování atestačních prací“ autor k obhajobě dodá podepsaný formulář „Souhlas autora se zveřejněním atestační práce“ (viz https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/6793-smernice-c-2-2021-o-nakladani-s-atestacnimi-pracemi.pdf), pokud souhlasí s jejím uveřejněním v archivu atestačních prací. V tom případě je potřeba dodat jej naskenovaný elektronicky současně s atestační prací.

  • Atestační práci je třeba vypracovat na jedno z témat z oboru klinická genetika v rozsahu 20 – 30  stran textu (klasické členění, alespoň 15 literárních citací, pevná nebo kroužková vazba).
  • Titulní strana atestační práce musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení a tituly autora, název atestační práce, obor atestace, jméno školitele, pracoviště, rok vypracování práce.
  • Doporučujeme dodržovat strukturu odborné práce (abstrakt, klíčová slova, obsah, úvod, vlastní práce včetně použitých metod, závěr, seznam použité literatury a případné přílohy).
  • Povinnost a zásady správného citování – doporučena je norma ČSN ISO 690; akceptovány jsou i další normy (APA, Harvard, IEEE). Důležité je připravit seznam použité literatury, uvedený na konci písemné práce před přílohami. Seznam bude obsahovat všechny informační zdroje, ať v tištěné nebo elektronické verzi.
  • Písemná práce může být nahrazena odbornou publikací v impaktovaném nebo recenzovaném časopise s klinicko-genetickou problematikou. Musí se jednat o standardní odbornou publikaci (tzv. full paper), zkrácené formáty („short communication“, „letter to the editor“ a pod.) nejsou akceptovány. Publikace musí obsahovat vlastní výsledky a atestující musí být jejím prvním autorem. Publikace může být psána v českém nebo anglickém jazyce a nesmí být starší pěti let. Také v tomto případě je třeba k práci přiložit titulní stranu v požadovaném formátu (jméno, příjmení a tituly autora, název atestační práce, obor atestace, jméno školitele, pracoviště, rok vypracování práce).
  • Atestující je zároveň povinen přinést atestační práci vytištěnou a svázanou v kroužkové vazbě k atestační zkoušce. Po jejím úspěšném obhájení bude tento výtisk práce předán k fyzické archivaci na IPVZ