Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestační práce - pokyny

Tyto pokyny se týkají specializací:

  • pro farmaceuty v oborech: Farmaceutická technologie, Radiofarmaka a Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
  • pro odborné pracovníky v laboratorních metodách v oboru Příprava radiofarmak

Atestační práce je povinnou součástí atestační průpravy, její obhajoba je součástí atestační zkoušky.

Téma atestační práce si zvolí uchazeč ve specializovaném výcviku sám, po dohodě se svým školitelem. Volbu tématu pro atestační práce je doporučeno zkonzultovat s vedoucím Katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv. Téma práce má být aktuální z oblasti působnosti a praxe uchazeče. Atestační práce může obsahovat původní výsledky získané výzkumem nebo to může být rešerše na aktuální téma.

Formální členění práce má být klasické. Titulní list obsahuje jméno autora, název atestační práce, obor atestace, rok obhájení.  Práce dále zahrnuje abstrakt (včetně 5-10 klíčových slov), úvod a cíl práce, teoretickou a praktickou část (metodika a výsledky), diskusi, závěr a seznam použité literatury a zkratek (seznam tabulek, grafů a obrázků, pokud práce takové obsahuje).

Součástí atestační práce je prohlášení autora opatřené podpisem, že práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury.

Rozsah práce je min 20 číslovaných stran, při řádkování 1,5 a velikosti písma 12. Zdroje jsou citovány podle citační normy ČSN ISO 690.

Seznam literatury by měl být uveden standardní formou podle recentních pravidel platných pro odborné práce.

Uchazeč odevzdává práci v 1 tištěné verzi (pevně svázané např. kroužkovou vazbou) a ve formě elektronické (ve formátu PDF). Tištěná a elektronická verze musí být shodné. Atestační práce jsou katalogizovány a ukládány. Elektronická verze je zpřístupněna v Archívu IPVZ. Pro toto zveřejnění je potřeba písemný souhlas autora „Souhlas autora se zveřejněním atestační práce v Archívu atestačních prací IPVZ“, který se odevzdá před obhajobou atestační práce.

Termín odevzdání práce je nejpozději 2 měsíce před konáním atestační zkoušky, doručením tištěné práce na katedru IPVZ a zaslání elektronické verze vedoucímu katedry.

Po odevzdání je určen oponent práce, který připraví posudek hodnotící práci po obsahové i formální stránce. Tento posudek je poté prezentován i při atestační zkoušce, kde je práce obhajována.

Při obhajobě uchazeč představí svou práci, k tomu si může připravit krátkou prezentaci v rozsahu maximálně 10 minut. Po přečtení oponentského posudku reaguje na připomínky a otázky oponenta a následně též členů zkušební komise.

Atestační práce - souhlas autora