Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurz Screening a krátká intervence v oblasti zneužívání návykových látek v ordinacích praktických lékařů a v další individuální poradenské péči o dospívající pro (nelékaře)

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, asistenti ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuti, zdravotničtí záchranáři, farmaceutičtí asistenti a zdravotně sociální pracovníci.

PODMÍNKY ÚČASTI V E-KURZU: 

  • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
  • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

CÍLE E-KURZU: 

  • Dokázat začlenit zneužívání návykových látek do celkového kontextu rizikového chování mládeže.
  • Seznámit se s rozsahem zkušeností naší mládeže s návykovými látkami, pochopit potřebu prevence v této oblasti.
  • Seznámit se a zvládnout metodu screeningu a krátké intervence v oblasti zneužívání návykových látek u dospívajících.
  • Procvičit si důležité postupy tohoto druhu poradenství.

V první části e-kurzu vám chceme ukázat rozsah problému zneužívání NL u naší mládeže, začlenit zneužívání NL do syndromu rizikového chování v dospívání (SRCH-D), poukázat na rizikové skupiny a naznačit škodlivost tohoto typu chování v krátkodobém i dlouhodobém pohledu na zdraví dospívajícího. Součástí první kapitoly bude také charakteristika jednotlivých fází zneužívání NL na cestě do závislosti.

V druhé části si více přiblížíme metodu screeningu a krátké intervence, tedy jak a kdy s dospívajícím o těchto záležitostech mluvit a jak jej motivovat ke změně eventuálního rizikového chování. Procvičíme si fáze motivace dospívajícího ke změně podle diagramu Jamese Prochasky a Carla DiClementeho a ukážeme si vhodné aktivity, jimiž adolescenta v nastoupené změně posilovat.

Třetí část již bude věnována procvičení konkrétních modelových situací v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) s provedením psycho-sociálního screeningu, vyhodnocením dotazníku CRAFFT a podle něj pak následně s posílením abstinenčního chování a eventuálně správným provedením krátké intervence při podezření na experimentování s NL, při podezření na škodlivé užívání nebo při podezření na závislost.

Časová dotace: odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 2

TERMÍNY E-KURZU: