Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-KURZ PRAKTICKÉ POUŽITÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ PRO NELÉKAŘE

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Cílovou skupinou jsou všeobecné zdravotní sestry, zdravotní laboranti, asistenti ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuti, zdravotničtí záchranáři a farmaceutičtí asistenti.

PODMÍNKY ÚČASTI V E-KURZU: 

  • Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu.
  • Účastník má uzavřenu pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu jeho práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Praha, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Praha;

CÍLE E-KURZU: 

Potlačování epidemií je hlavní a jednou z nejviditelnějších povinností orgánů ochrany veřejného zdraví. Primárním cílem epidemického šetření je tedy dostat situaci pod kontrolu a ukončit epidemický výskyt onemocnění.  Cílem tohoto kurzu je pak seznámit čtenáře se základními epidemiologickými nástroji používanými při šetření epidemií, a demonstrovat jejich použitelnost na vybraných příkladech epidemiologických šetření.

Kurz, tak jak je navržen, předpokládá základní znalosti obecné epidemiologie, včetně znalosti základních statistických analytických postupů. Pokud narazíte na termíny, jejichž význam nebude jasný, použijte referenční literaturu, např. Výkladový slovník epidemiologické terminologie autorů Šejda J., Šmerhovský Z., Göpfertová D.

Kurz má dvě základní ambice: Jednak přispět právě ke schopnosti vybrat pro šetření takové nástroje, které jsou pro daný problém nejvhodnější a jednak představit epidemiologické šetření jako logický postup, který má jednoznačně identifikovatelné fáze, jejichž znalost dává epidemiologovi daleko větší sebedůvěru ve výsledek šetření, než postupuje-li při své práci pouze intuitivně a pouze improvizuje.

TERMÍNY E-KURZU:

Časová dotace: 

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 

2