Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


SIDECAR: Skills In DEmentia CARe – Building psychosocial knowledge and best practice in dementia care

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byl v letech 2018 – 2021 (1. 10. 2018 - 30. 11. 2021) aktivně zapojen do mezinárodního projektu SIDECAR (Skills In Dementia Care), realizovaného v rámci programu Erasmus +. Projekt SIDECAR byl zaměřen na mezinárodní harmonizaci vzdělávacích programů, týkajících se péče o lidi žijící s demencí. Vzhledem k tomu, že jen málo ze zemí EU nabízí strukturovaný výukový program, zaměřený na formální péči o lidi s demencí, a nebo, jako v dalších zemích EU, je kvalita péče ponechána v rukou jednotlivců případně není regulována vůbec, vznikla na základě odborné diskuse potřeba tuto oblast reálně řešit.

Vytváření vzdělávacích programů s využitím psychosociálních intervencí koordinovala Univerzita  v Bologni (Itálie), dalšími zapojenými subjekty pak byly Univerzita v Salamance (Španělsko), Univerzita v Maastrichtu (Nizozemí). Česká republika byla zastoupena právě Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, a to zejména aktivitami jeho kateder Medicíny dlouhodobé péče  a Nelékařských povolání. Všichni partneři, kteří se na projektu podíleli, mají velké zkušenosti v oblasti péče o lidi žijící s demencí, mezinárodní implementace projektů a výukových činností.

Projekt byl rozdělen do tří fází. První fáze zahrnovala rigorózní analýzu vzdělávacích programů péče  o lidi s demencí v jednotlivých státech EU a posloužila k identifikování základních témat, týkajících se nejúspěšnějších psychosociálních intervencí, která jsou v tuto chvíli vyučována v rámci EU vzdělávacích programů. Během druhé fáze partnerské organizace vytvořily studijní materiály na teoretické a praktické úrovni. Ve třetí fázi pak projekt rozšířil své výsledné kurikulum, aby usnadnil přijetí a přenos nejnovějších vzdělávacích poznatků, pracovních postupů a zdrojů informací pro školitele a studenty všech úrovní.

Projekt SIDECAR byl mezinárodním projektem, ve kterém byly na partnerské bázi zastoupeny univerzity a vědecká pracoviště ze čtyř zemí. Projekt koordinovala Univerzita v Bologni (Itálie), dalšími zapojenými subjekty pak byly Univerzita v Salamance (Španělsko), Univerzita v Maastrichtu (Nizozemí). Česká republika byla zastoupena právě Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, a to zejména aktivitami jeho kateder Medicíny dlouhodobé péče a Nelékařských povolání. Všichni partneři, kteří se na projektu podíleli, mají velké zkušenosti v oblasti péče o lidi žijící s demencí, mezinárodní implementace projektů a výukových činností.

Výstupem celého projektu bylo vytvoření kurikula v oblasti psychosociálních intervencí, které se zaměřuje na tři zásadní témata. Jde o kvalitu života, neformální péči a neformální pečovatele  a podporu nejen těm, kdo péči potřebují i těm, kteří ji poskytují.

Po ukončení realizační fáze projektu Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal mezinárodní závěrečnou konferenci. Ta proběhla 24. listopadu ve vzdělávacím středisku Institutu, v Hotelu ILF. Konference přinesla kromě dvou hlavních bloků i velmi podnětnou diskusi.

Doporučení a akce související s výsledky projektu budou celoevropsky diseminovány. Konečným cílem je dosáhnout širokého povědomí o demenci tím, že se následné aktivity budou zaměřovat na ty psychosociální intervence, které lze zavést nejen ke zlepšení kvality života lidí s demencí, ale také ke zlepšení podmínek pro formální i neformální pečovatele. I proto je již nyní možné předpokládat, že na tento projekt do budoucna navážeme dalšími vzdělávacími akcemi a projekty, aby se dosud vynaložená práce a její výsledky mohly do budoucna ještě rozvíjet. 

Výsledky projektu SIDECAR zapadají a jsou součástí dalších aktivit v rámci České republiky, které se věnují zdraví, péče o zdraví případně konkrétněji péče o duševní zdraví.

Jednou ze stěžejních aktivit je Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, což je koncepční materiál s meziresortním přesahem, který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů České republiky v příštím desetiletí. Tento Strategický rámec je koordinován Ministerstvem zdravotnictví. (https://zdravi2030.mzcr.cz)

Další stěžejní aktivitou je Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění (NAPAN).  Ten přináší soubor specifických opatření, jejichž implementace povede v průběhu následujících deseti let ke zvýšení povědomí o Alzheimerově nemoci a k adekvátní podpoře ze strany veřejných institucí pro osoby žijící s demencí i pro rodinné pečující. Jednotlivá opatření jsou zaměřena například na vznik doporučených postupů a rozšíření sítě služeb, na vzdělávání odborníků ze zdravotní i sociální oblasti a také formálních i neformálních pečujících.

NAPAN připravilo Ministerstvo zdravotnictví spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí  a s odborníky ze zdravotní i sociální oblasti a který reaguje na zvyšující se počet osob žijících  s demencí.

(https://www.reformapsychiatrie.cz/reforma/narodni-akcni-plan-pro-alzheimerovu-nemoc-obdobna-onemocneni-napan)

Videomateriály vytvořené v rámci projektu jsou dostupné na adrese https://sidecar.grial.eu

Více informací o projektu naleznete na:

https://sidecar-project.eu/
https://twitter.com/SIDECAR_eu
https://www.facebook.com/SkillsInDEmentiaCARe

Mgr. Monika Eibich Čajko - Course of Disease

Délka videa: 23.47

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D -Psychosocial intervention

Délka videa: 18:16

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D - PWD

Délka videa: 42:18