Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Jak se stát praktickým lékařem pro děti a dorost?

Níže uvedený text je určený pro zájemce, kteří byli zařazeni do oboru PLDD před datem 30.6.2017 (od 1.7.2017 vstoupila v platnost novela „lékařského“ zákona, která obor PLDD pro nové zájemce ruší) a chtějí své specializační vzdělávání úspěšně zakončit atestační zkouškou. 

Obor praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) je jedním ze základních lékařských oborů. Pro samostatný výkon lékařského povolání je nezbytné získat specializovanou způsobilost, tedy atestovat v oboru[1]. Specializovaná způsobilosti lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Specializovaná způsobilost je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře[2].

Zařazení do oboru

Požádat o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru PLDD může každý absolvent lékařské fakulty, tedy ten, kdo získal odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání.

Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání se podává prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) na webu Ministerstva zdravotnictví https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.

Novela zákona - rušení oboru

V roce 2016 bude projednávána novela zákona č. 95/2004 o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání. Vláda navrhuje v této novele zrušení oborů Praktické dětské lékařství a Dětské lékařství a vytvoření staronového oboru Pediatrie. Zatím není jasné, jak projednávání novely dopadne a jaký bude výsledek.

Skutečností zůstává, že i pro rok 2016 jsou vypsány dotace na rezidenční místa pro obor PLDD. Všichni lékaři, zařazení do oboru PLDD, dokončí specializační vzdělávání  a budou atestovat v oboru PLDD a získají tak specializovanou způsobilost pro výkon samostatné činnosti v oboru. Lze tedy předpokládat že do roku 2021, v případě studia přerušeného mateřskou dovolenou i mnohem déle, budou atestace v našem oboru pokračovat. Je jisté, že lékaři, kteří získají specializovanou způsobilost v oboru PLDD svou specializaci s novým zákonem rozhodně neztratí.

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době, nebo rozvolněné průpravy v nižším rozsahu než je stanovená pracovní doba, ale celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Tato průprava je odměňována. Rozsah absolvované praxe potvrzuje školitel a statutární zástupce zdravotnického zařízení.

Průběh specializačního vzdělávání zajišťuje akreditované zdravotnické zařízení, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Seznam akreditovaných ordinací PLDD lze nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html..

Specializační vzdělávání v oboru PLDD trvá 4 roky. V prvních třech letech pracuje vzdělávající se lékař převážně na dětském oddělení nemocnice, v posledním, čtvrtém roce, sbírá zkušenosti v terénu v akreditované ordinaci PLDD. Během specializačního vzdělávání pracuje lékař na dětském oddělení, několik měsíců na novorozeneckém oddělení, součástí přípravy je i práce na jednotce intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačním oddělení, v perinatologickém centru i na dětské chirurgii. Přesný obsah specializačního vzdělávání pro obor PLDD stanoví Vzdělávací program oboru Praktické lékařství pro děti a dorost, který je dostupný na webu IPVZ  https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/specializace-pro-lekare-zakladni-obory-361-2010.

Rezidenční místa

Pro náš obor PLDD jsou vypisována takzvaná rezidenční místa. O získání rezidenčního místa žádá zdravotnické zařízení jako o dotaci Ministerstvo zdravotnictví. Metodika pro žadatele o dotaci na rezidenční místo je dostupná na webu Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-_11137_3430_3.html.

Pokud zdravotnické zařízení dotaci na rezidenční místo získá, vypisuje výběrové řízení na obsazení rezidenčního místa. Do výběrového řízení se hlásí lékaři, kteří byli zařazeni do specializační přípravy pro obor PLDD. Informace o výběrových řízeních jsou zveřejňovány například na webu SPLDD http://www.detskylekar.cz/content/vyberova-rizeni-na-rezidencni-mista-pro-rok-2015

Ze zájemců, kteří se do výběrového řízení přihlásí, vybere zdravotnické zařízení rezidenta.

Rezident je lékař ve specializační přípravě, který je zaměstnán u PLDD. Stát formou dotace na rezidenční místo přispívá jeho zaměstnavateli na specializační přípravu. Ze státního příspěvku se hradí jak vlastní vzdělávání, tak především odměna - plat nebo mzda - rezidenta. Tento systém umožní specializační vzdělávání bez toho, že by finančně zatěžoval lékaře školitele či nemocnici, ve které příprava probíhá.

Uznání získané praxe

Lékař, který získal specializovanou způsobilost v jiném oboru (nebo se na ni připravoval), může požádat o zařazení do specializační přípravy v oboru PLDD. Po zařazení může požádat o uznání získané praxe. O uznání absolvované praxe rozhoduje náměstek pro výuku IPVZ na základě posudku vyhotoveného příslušnou katedrou. Pokud je lékaři absolvovaná praxe nebo její část uznána, nemusí ji během specializačního vzdělávání znovu opakovat.

Lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství mohou požádat[3] o zařazení do oboru PLDD. Po zařazení do oboru mohou požádat o uznání získané praxe. Aktuálně je rozdíl v praxi mezi oběma obory celkem 11 měsíců (praxe v akreditované ordinaci PLDD u DL 1 měsíc, u PLDD 12 měsíců). V individuálních případech může být lékaři uznána jako praxe i dřívější práce v ordinaci PLDD nebo v odborných ambulancích, doložená chronologickým přehledem.

Podmínky vzájemného uznávání praxe jsou upraveny dohodou mezi katedrami DL a PLDD IPVZ  z roku 2010 https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/detske-lekarstvi/informace-o-vzajemnem-uznavani-praxe-v-oborech-detske-lekarstvi-a-prakticke-lekarstvi-pro-deti-a-dorost).

Bližší informace o detailech specializačního vzdělávání poskytuje katedra PLDD IPVZ https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/praktickeho-lekarstvi-pro-deti-a-dorost/kontakty-pracoviste.

Samostatná práce PLDD

Lékaři, kteří získají specializovanou způsobilost v oboru PLDD, mohou následně pracovat samostatně, provozovat vlastní praxi. Vzhledem k dostatečnému počtu praxí je již vytvoření nové praxe spíše výjimkou. Mladí lékaři většinou přebírají praxe po lékařích starších, někdy po rodičích či příbuzných, jindy je získávají od jiných kolegů. Někdy lékaři praxe kupují, jindy pracují souběžně s dosavadním majitelem praxe a postupně ji přebírají, modelů je mnoho. Podrobnější informace a pomoc poskytuje svým členům SPLDD www.detskylekar.cz.

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
vedoucí katedry Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha

Přílohy:

Zákon č. 95/2004 Sb.

Vzdělávací program PLDD

Seznam akreditovaných zařízení pro obor PLDD

Dohoda kateder DL a PLDD IPVZ z roku 2010

 

[1] podle zákona č. 95/2004 Sb. o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání

[2] § 5 zákona č. 95/2004 Sb.

[3] podle § 5 odst. 8 zákona č. 95/2008 Sb.