Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


OTEVŘENÍ AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU (AKK) pro získání odborné způsobilosti BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK (BMT), BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR (BMI)

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (AKK) pro získání odborné způsobilosti BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK (BMT) a BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR (BMI)

31. 3. 2016 - Otevření výše uvedeného kurzu (v pořadí již devátého) je závislé na počtu přihlášených zájemců. Proto vyzýváme další potencionální zájemce, aby dali e-mailem najevo svůj zájem o AKK paní Pavle Pecákové (pecakova@ipvz.cz) ze studijního odd. IPVZ. Uveďte, prosím:

  • jméno, příjmení, titul(-y),
  • rok narození,
  • stručně popis dosavadního vzdělání (která škola, fakulta, obor, specializace atp.), rok (-y) absolvování,
  • pracoviště a pozice,
  • kontakt: adresa, telefon, e-mail.

Přiložte, prosím, sken dokladu, z něhož vyplývá, že splňujete vstupní podmínku kurzu – bakalářské nebo magisterské nebo VOŠ elektrotechnické vzdělání. Nejlépe je to vidět z Dodatku k diplomu. Proto přiložte diplomy a oba Dodatky, pokud jste absolvovali studium dělené na magisterské a bakalářské. Zájemci, kteří absolvovali ještě studium inženýrské a nemají dodatek k diplomu, přiloží alespoň diplom a vysvědčení o st. závěrečné zkoušce. Případné nejasnosti se vzděláním budeme řešit individuálně.

Důsledně dbáme na to, aby podmínka elektrotechnického vzdělání byla dodržena. Nositel odborné zdravotnické způsobilosti BMI nebo BMT podle zák. č. 96/2004 Sb. má být především technikem, elektrotechnikem. Ostatní vzdělání (zdravotnické, ekonomické) je také důležité kvůli interdisciplinárnímu charakteru profese, avšak nikoli hlavní, neboť má technikovi sloužit k orientaci ve zdravotnickém prostředí a v medicíně. Skoro všechny druhy zdravotnických přístrojů jsou elektrickými zařízeními. A neexistuje žádná jiná zdravotnická profese, vyjma BMT a BMI, která by o ně mohla odborně pečovat, která by znala zvláštní podmínky jejich napájení (elektrické rozvody). Kdežto zdravotnických profesionálů v tradičním smyslu toho názvu je dostatečný počet. O elektrotechnickém charakteru pregraduální výuky BMI, resp. BMT jsou uvedeny detaily v Metodickém pokynu MZ ČR k vyhl. 39/2005 Sb. ke studijnímu oboru pro získání odborné způsobilosti Biomedicínský inženýr, resp. Biomedicínský technik, viz též Věstník MZ ČR, ročník 2010, částka 10.

Deklarování zájmu o AKK není nijak závazné, slouží jen k tomu, aby indikoval takový početní stav zájemců, kdy se bude jednat o ekonomicky únosnou akci. O tomto budou všichni zájemci s velkým předstihem vyrozuměni včetně instrukce o vyplnění a doručení přihlášky včetně doprovodných dokladů a též o způsobu, jak se elektronicky přihlašovat k jednotlivým akcím v programové části portálu IPVZ.

Kurzovné je 1 450, - Kč za den výuky. Každý budoucí AKK bude mít programovou strukturu podle sloupce B vzdělávacího programu AKK Biomedicínské inženýrství, tedy 36 výukových dnů. Podle toho se řídí i AKK pro Biomedicínské techniky. Rozdíl v obou programech je malý, uchazečů o BMT bývá velmi málo nebo žádný. Proto kurzy na BMT a na BMI slučujeme a rozdíl je vyjádřen nižšími nároky u zkoušky pro BMT. Ostatní varianty vzdělávacích programů nepřicházejí v současnosti v úvahu.  Nicméně, u každého uchazeče se individuálně posuzuje, zdali je nutné, aby daný modul absolvoval, když již absolvoval některé ekvivalentní předměty na VŠ.

Ke dnům teoretické výuky je třeba připočítat 10 pracovních dnů praxe na akreditovaném zdravotnickém pracovišti (IKEM nebo Nemocnice Na Homolce) – též za jednotkovou cenu a to za 980 Kč/den. Zde se též uplatňuje individuální posouzení, zdali dosavadní praxe vyžaduje ještě další a případně v jakém rozsahu praxe na akreditovaném pracovišti.

31. 3. 2016
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry biomedicínské techniky
email: hozman@fbmi.cvut.cz
tel. 728 335 738

Soubor(y) ke stažení

Přihláška k akreditovanému kvalifikačnímu kurzu biomedicínské inženýrství a biomedicínská technika