Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Subkatedra gastroenterologie

Interní klinika 1. LF UK Praha a ÚVN, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu


Subkatedra gastroenterologie IPVZ po svém založení zahájila činnost na II. interní klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice pod vedením prof. Chlumského, po kterém vedení subkatedry převzal doc. Krtek. Postgraduální výuka byla od počátku zaměřena na syntézu klinické medicíny a výuku endoskopických technik.

Od roku byla postgraduální výuka převedena na moderně vybavené pracoviště II. interního oddělení Ústřední vojenské nemocnice a jejím vedoucím byl jmenován doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Do roku 2004, kdy vnitřní struktura pracoviště doznala zásadních organizačních změn, byla součástí subkatedry gastroenterologie Klinika hepatogastroenterologie IKEM, jejíž pracovníci pod vedením doc. MUDr. Julia Špičáka, CSc. významně přispěli ke zvýšení úrovně postgraduální výuky a její konsolidaci, zejména v oboru hepatologie.

Toto pracoviště nabízí kompletní výuku v oboru zahrnující řadu postgraduálních přednáškových kurzů pro gastroenterology, internisty i praktické lékaře. Pokroky v gastroenterologii jsou přednášeny v sobotních inovačních kurzech. Těžištěm činnosti subkatedry gastroenterologie je především postgraduální příprava odborníků zařazených do oboru gastroenterologie. Pracovníky subkatedry gastroenterologie byla vypracována koncepce postgraduálního vzdělávání v oboru, která zahrnuje povinné dlouhodobé stáže na akreditovaných pracovištích v celé ČR a aktivní "hands-on" výuku endoskopických metod, jejichž zvládnutí je nutnou podmínkou složení atestace v oboru. Po absolvování předepsaných stáží a registraci provedených výkonů v logbooku jsou frekventanti po intenzivním předatestačním kurzu, jehož součástí jsou i dva multiple choice počítačové testy odvozené z podobných zkoušek Evropské unie a Severní Ameriky, připuštěni k závěrečné ústní zkoušce. Intenzivní předatestační příprava a zpřísnění kritérií pro složení atestační zkoušky přispěly ke zkvalitnění gastroenterologické péče v posledních letech.

Subkatedra gastroenterologie se formou přednášek zapojuje i do postgraduální výuky v oborech chirurgie, vnitřního lékařství, neodkladné medicíny a klinické biochemie.

Vedoucí subkatedry je zároveň předsedou rady ČR pro prevenci kolorektálního karcinomu v České republice. Na základě projektu sekundární prevence KRCA, která zahrnuje i vznik závazných doporučení pro diagnostiku, prevenci a léčbu tohoto nádorového onemocnění, vypracovaného pracovníky subkatedry i odborníky z jiných oborů a pracovišť, byl v České republice jako první zemi ze států střední a východní Evropy zahájen roku celoplošný populační screening asymptomatických jedinců ve věku nad 50 let. Za činnost v oblasti prevence KRCA byla vedoucímu subkatedry gastroenterologie udělena v roce 1999 cena Evropské endoskopické společnosti (ESGE). Výzkumná činnost na subkatedře gastroenterologie je soustředěna na problematiku molekulární biologie karcinomu pankreatu a KRCA. Zároveň zde probíhají četné klinické projekty. Pracoviště je nositelem několika grantů IGA Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výsledky byly publikovány v mezinárodním odborném tisku a domácích monografiích.