Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Administrativní pracovník ve zdravotnictví - vzdělávací program

Vzdělávací program pro administrativní pracovníky ve zdravotnictví reaguje na aktuální potřeby ve zdravotnictví. Připravuje nezdravotnické pracovníky tak, aby mohli podporovat zdravotnické pracovníky v administrativní oblasti a vykonávat další související administrativní práce související se zdravotnictvím.

Autoři programu: MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, MUDr. Otakar Buda, Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., Mgr. Tereza Pečánková

Autoři vzdělávacího programu jsou současně hlavními vyučujícími. Budou doplněni dalšími odborníky.

Východiska

Ve zdravotnictví je nedostatek zdravotnických pracovníků. Zdravotničtí pracovníci jsou podstatnou část své pracovní doby vytíženi administrativními pracemi. Některé z těchto činností mohou samostatně vykonávat osoby bez způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, v jiných činnostech mohou tyto osoby zdravotníky podporovat.

Probíhá intenzivní digitalizace zdravotnictví, která přináší jak nové úkoly, tak vytváří prostor pro lepší hospodaření s časem zdravotníků. Narůstá administrativní zátěž spojená s poskytováním zdravotních služeb, nakládáním se zdravotnickou dokumentací včetně archivace, skartace a s dalšími souvisejícími činnostmi. Mezi ně patří i systém hlášení nežádoucích událostí.

Nová právní úprava umožňuje, aby na vytváření zdravotnické dokumentace spolupracovaly osoby poskytující zdravotní služby s dalšími osobami.

V oblasti primární péče se prosazuje model sdružených praxí, kdy spolupracuje více lékařů, kteří sdílí některé činnosti - mezi nimi může být administrativní podpora.

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program je určen pro osoby, které mají zájem pracovat ve zdravotnictví v oblasti administrativy.

Absolvent vzdělávacího programu nezíská způsobilost k výkonu zdravotnických povolání.

Předpoklady pro studium

Ke studiu budou přijati uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Způsobilost k výkonu zdravotnických povolání není podmínkou pro přijetí.

V jedné studijní skupině bude nejméně 10, nejvýše 20 posluchačů.

Obsah studia

Obsahem studia jsou znalosti a dovednosti z oblasti:

 • legislativní východiska poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • organizace zdravotnictví
 • poskytování zdravotních služeb
 • veřejné zdravotní pojištění
 • vedení zdravotnické dokumentace
 • etika při poskytování zdravotních služeb, práva pacientů
 • kvalita a bezpečí zdravotních služeb
 • zdravotnické registry a statistická hlášení
 • práce s osobními údaji
 • posudkové a revizní činnosti
 • klasifikace pacientů
 • provoz zdravotnického zařízení
 • hospodaření zdravotnického zařízení
 • personální práce ve zdravotnickém zařízení

Forma a rozsah studia

Studium je realizováno jako kombinované.

Vzdělávací program je rozložen do 2 kalendářních měsíců, kdy prezenční kurzy budou probíhat každý druhý týden v pátek a v sobotu.

Toto uspořádání umožní sladit studium s běžnou pracovní činností. Celkový časový rozsah je 48 výukových hodin (á 60 minut).

Prezenční kurzy jsou realizovány v učebnách IPVZ vyjma jednoho dne, kdy je využita počítačová učebna FN Motol.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou - písemným (elektronickým) testem a pohovorem.

Plán studia je rozdělen do čtyř okruhů:

 1. Organizace poskytování zdravotních služeb
 2. Veřejné zdravotní pojištění
 3. Sociálních služby
 4. Řízení zdravotnického zařízení

Uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu bude připraven k:

 • práci při administrativní podpoře klinických pracovníků během vlastního poskytování zdravotních služeb, při jejich plánování, koordinaci, komunikaci s pacienty, objednávání pacientů, při vytváření zdravotnické dokumentace
 • administrativní práci související s hospitalizací pacientů, jejich přijetím, během průběhu hospitalizace, při překladech a propouštění pacientů
 • práci v evidenci pacientů (kartotéce), při kontrole, archivaci a skartaci zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů
 • práci ve zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb
 • práci v administrativě povinných hlášení do registrů a při přípravě statistických výkazů
 • práci v oblasti ochrany veřejného zdraví
 • práci v rámci posudkové služby
 • práci v rámci revizní činnosti
 • práci na klinických studiích, ve výzkumu
 • práci v rámci klasifikace pacientů, DRG
 • práci ve zdravotních pojišťovnách
 • práci na úřadech na úrovni obcí, krajů a centrálních orgánů v oblasti řízení a správy zdravotnictví

Podpora zdravotnických zařízení

Vzdělávací program připravuje novou kateģorii pracovníků, kteří mohou být prospěšní ve zdravotnických zařízeních.

Součástí vzdělávacího program je podpora zdravotnických pracovníků směřující k využívání těchto pracovníků.

Pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení je připravena informační prezentace, jejímž obsahem jsou základní informace o obsahu vzdělávacího programu, o profilu absolventa a především o možnostech jeho uplatnění v reálném provozu zdravotnických zařízení různých typů.

Financování

Běžnou praxí IPVZ je úhrada kurzů formou poplatku účastníka, který hradí sám účastník, jeho zaměstnavatel nebo jiná osoba. Cena jednodenního vzdělávacího programu je stanovena ve výši 1.650 Kč.

Cena vzdělávacího programu pro jednoho účastníka je při navrhovaném rozsahu 13.200 Kč (= 8*1.650 Kč) bez ubytování. Z tohoto poplatku účastníků bude hrazena odměna lektorů, studijní materiály, pronájem studijních prostor a prezentační techniky včetně počítačové učebny ve FN Motol, obědy a občerstvení pro posluchače. Náklady které nebudou pokryty poplatky účastníků budou hrazeny z rozpočtu IPVZ.

Rozvrh kurzu (pátek a sobota jednou za dva týdny) je koncipován tak, aby umožnil kombinované studium souběžně s výkonem povolání.

Soubor(y) ke stažení