Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • funkční endonazální výkony u dětí
 • endoskopie dolních dýchacích cest a jícnu
 • poleptání jícnu u dětí
 • kochleární implantace u dětí
 • řešení vrozených vývojových vad v ORL oblasti, zejména stenózy hrtanu a trachey
 • otochirurgie sanační i funkční - řešení chronických zánětů středouší u dětí
 • účast na klinických studiích - spolupráce se SÚKL a Farmakologickým ústavem 2. LF UK

Granty: 

 • Spoluřešitel rezortního výzkumného úkolu VU 125-13-10MZ "Nádory v
  dětském věku", část Zhoubné nádory v ORL oblasti u dětí obhájena v
  kategorii B 12.9.1985
 • Spoluřešitel státního výzkumného úkolu P 12-335-805-03-03-8
  "Frontobazální poranění, úrazy hrtanu a trachey u dětí", obhájeného v
  kategorii B 18.12.1990.
 • Řešitel grantu IGA MZ 2078-3 "Kochleární implantace u dětí" -
  obhájení v kategorii B v roce 1997¸nadále pokračování ve vedení programu
  kochleárních implantací u dětí v České republice.
 • Spoluřešitel grantu IGA ČR NE 7259-3 IGA MZ (3938-3) Program
  kochleárních implantací u dětí - rozšíření diagnostických možností a
  hodnocení faktorů ovlivňujících přínos implantace. 2002 - 2004.
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ 3938-3 : "Program kochleárních implantací
  u dětí - rozšíření diagnostických možností a hodnocení faktorů
  ovlivňujících komunikační schopnosti 2005 - 2007.
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ 3937-3 "Kostní sluchadla implantovaná ve
  spánkové kosti (B.A.H.A.) u sluchově těžce postižených dětí s převodní
  poruchou, 1996 - 1998.
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ 7417-3 Analýza genu pro connexin 26 jako
  nejčastější příčiny dědičné prelingvální poruchy sluchu a hluchoty, 2004 -
  2004.
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ int. č. 5001, reg. č. 3937-3: "Záchyt
  sluchových vad v novorozeneckém věku pomocí transientně evokovaných
  otoakustických emisí - TEOAE", 1997 - 1999.
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ 6454-3 Změny v centrální části sluchového
  systému vyvolané hlukem u dospělých jedinců a v průběhu vývoje ve
  spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR ( 2004 - 2008).
 • Řešitel grantu GA ČR 220013: Vytvoření chrupavčitého
  homotransplantátu metodou tkáňového inženýrství (2002 - 2004).
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ NE 7443-3 ve spolupráci s Pediatrickou
  klinikou UK, 2. LF "Vliv poruchy nutričního stavu u dětí a adolescentů na
  metabolismus Orexinu A". 2003-2005.
 • Spolupráce na dílčím úkolu výzkumného záměru MZ 11130003 "Komplexní
  longitudinální klinická a genetická péče o prenatální a postnatální vývoj
  jedinců a rodin s rizikem zdravotnicky a společensky nejzávažnějších chorob
  a vad" (obhájeno 2005).
 • Spolupráce na dílčím úkolu výzkumného záměru MZ 11130004 - "Výzkum
  funkce a onemocnění mozku - zaměření na vývoj, stárnutí, epileptologii,
  cerebrovaskulární onemocnění" (obhájeno 2005).
 • Spolupráce na dílčím úkolu výzkumného záměru MZ 11130005 -
  "Onkologická onemocnění u dětí" (obhájeno 2005).
 • Spoluřešitel výzkumného záměru FNM 00000064203 / 6501 - dílčí úkol
  "Zdokonalení přesné diagnostiky a komplexní rehabilitace dětí s těžkou
  vrozenou i získanou poruchou sluchu." 2005 - 2010.
 • Řešitel ověřovací studie aplikace OK 432 - Picibanilu u lymfangiomů u
  dětí. (2003 - 2005 a 2008).

Mezinárodní spolupráce:

 • prof. C. Verwoerd - Holandsko, Amsterdam
 • prof. R. Fior - Itálie, Trieste
 • prof. P. Karma - Finsko, Helsinki
 • prof. E. Lehnhardt - SRN, Hannower
 • prof. B. Fraysse - Francie, Toulouse
 • prof. M. Profant - Slovensko, Bratislava
 • prof. K. Povilaitis - Litva, Kannes
 • prof. D. Dankuc - Jugoslavie, Novi Sad
 • prof. R. Kosanovic - Jugoslávie, Bělehrad