Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Pokyny k atestační zkoušce v oboru Alergologie a klinická imunologe (AKI) pro nelékaře

Garant oboru: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., vedoucí Subkatedry alergologie a klin. imunologie IPVZ

Agenda atestačních zkoušek: pí Pexová, studijní oddělení IPVZ, pexova@ipvz.cz, tel. 271 019 317

Podmínky přístupu k atestaci

K atestační zkoušce je možno přistoupit po splnění požadavků uvedených ve vzdělávacím programu oboru AKI, nejdříve tedy po 48 měsících (základní kmen pro klinické laboratorní obory 24 měsíců a vlastní specializovaný výcvik 24 měsíců). V případě, že uchazeč absolvoval základní kmen v rámci specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie nebo klinická genetika nebo má atestaci v tomto oboru, nemusí jej znovu absolvovat.

Termín atestace

Aktuální termíny atestací jsou zveřejněny na webových stránkách IPVZ (www.ipvz.cz), ČSAKI (www.csaki.cz) a MZ (www.mzcr.cz). Uchazeči, u kterých kontrola přihlášky k atestační zkoušce potvrdila, že splnili všechny podmínky, jsou minimálně 30 kalendářních dnů předem informováni o čase a místu konání atestační zkoušky.

Přihláška k atestaci

Přihlášku k atestační zkoušce uchazeč vyplní prostřednictvím portálu EZP na stránkách Ministerstva zdravotnictví (MZ) https://ezp.mzcr.cz/. Podepsanou přihlášku včetně požadovaných příloh poté zašle do studijního oddělení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), a to nejpozději 50 kalendářních dní před stanoveným termínem atestace.

Správnost údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel uchazeče; kromě doložení absolvované praxe a potvrzení o absolvování kurzů se dokládá též kopie záznamů o absolvovaných výkonech v logbooku. Praxe absolvovaná v zahraničí nebo v rámci jiného specializačního oboru musí být započtena MZ, nestačí pouhé její doložení; k přihlášce je nutno přiložit kopii vyjádření MZ.

Písemná atestační práce

Praktická část atestační zkoušky v oboru AKI je v souladu s Vyhláškou č. 189/ 2009 Sb. realizována formou obhajoby atestační práce.

Téma práce navrhuje uchazeč po domluvě se svým školitelem a schvaluje vedoucí Subkatedry AKI, kterému je alespoň 6 měsíců před termínem atestace elektronicky zasláno vybrané téma spolu s jedním tématem náhradním. Schválení tématu atestační práce je do jednoho týdne elektronicky potvrzeno.

Atestační práce musí po obsahové a formální stránce splňovat všechny požadavky kladené na odborné publikace:

  • Rozsah: 25 - 40 normostran textu.
  • Titulní list: název práce, jméno a příjmení autora, pracoviště autora v době předložení práce, jméno a pracoviště školitele.
  • Práce musí obsahovat prohlášení autora opatřené podpisem, že práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury.
  • Práce může svým charakterem odpovídat jak původní práci tak souhrnnému článku.
  • Musí být uvedeno nejméně 15 citací.
  • Musí být použit některý ze standardních citačních stylů.
  • Práce může být vypracována v češtině nebo slovenštině.
  • Práce musí být svázána v kroužkové nebo pevné vazbě.
  • Dva výtisky atestační práce musí být minimálně 6 týdnů před konáním atestační zkoušky doručeny na adresu vedoucího Subkatedry AKI (IKEM, Pracoviště laboratorních metod, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4).

Na každou atestační práci je členem zkušební komise nebo pověřeným odborníkem sepsán písemný posudek se závěrem (prospěl/neprospěl) a případnými dotazy; tento posudek je založen do zkušebního protokolu.

Atestační práce může být se souhlasem vedoucího Subkatedry AKI nahrazena publikací v recenzovaném časopise s alergologicko-imunologickou problematikou, kde je uchazeč uveden jako první autor. Vzhledem k tomu, že se jedná o již recenzovanou práci, není v tomto případě nezbytný oponentský posudek.

Atestační komise

Atestační zkouška se koná před oborovou atestační komisí zřízenou MZ. Atestační komise má nejméně 3 členy a o výsledku atestační zkoušky nebo její části se rozhoduje hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

Atestační zkouška

Skládá se z praktické a teoretické části; nejprve se přistupuje k praktické části.

Před zahájením atestační zkoušky uchazeč prokáže svoji totožnost a předloží doklad o provedení platby za praktickou i teoretickou část atestační zkoušky, příslušné údaje jsou zaznamenány do atestačního protokolu.

Praktická část

Praktická část atestační zkoušky je realizována formou obhajoby atestační práce, kdy je uchazeč nejprve vyzván podat stručné shrnutí obsahu a hlavních závěrů a poté odpovídá na odborné dotazy členů komise. V průběhu této části atestace jsou ověřeny i praktické znalosti práce v laboratoři. Pokud je obhajoba atestační práce hodnocena “neprospěl”, k teoretické části atestační zkoušky se nepřikročí a celkové hodnocení atestační zkoušky zní „neprospěl“.

Teoretická část

Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky z různých tematických okruhů (základy imunologie, alergologie a klinická imunologie, metody a přístrojová technika používané v oboru). Aktuální seznam zkušebních otázek je zveřejněn na webových stránkách MZ a IPVZ. Otázky se losují a zaznamenávají do protokolu o atestační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne atestační komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědí, nejméně však 15 minut.  Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový výsledek jsou hodnoceny “prospěl” nebo “neprospěl”.

Celkové hodnocení atestační zkoušky provede atestační komise po poradě členů bez přítomnosti uchazeče či veřejnosti a v případě potřeby po hlasování. Předseda atestační komise poté vyhlásí výsledek. Do průkazu odbornosti je zaznamenána jen úspěšně vykonaná atestační zkouška, všechny vyplněné atestační protokoly jsou pak odeslány na IPVZ. Po úspěšném vykonání atestační zkoušky obdrží uchazeč poštou diplom o specializované způsobilosti podepsaný předsedou atestační komise a zástupci MZ a IPVZ.

Omluva z atestační zkoušky

Neúčast na atestační zkoušce v termínu, na který je uchazeč přihlášen, musí být řádně omluvena, jinak je uchazeč hodnocen „neprospěl“. Podrobněji zde: https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/ziskavani-specializace/pokyny-k-atestacni-zkousce

KONTAKT:

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
vedoucí Subkatedry alergologie a klinické imunologie IPVZ
c/o IKEM, Pracoviště laboratořních metod
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
ilja.striz@ikem.cz
tel. 261 365 222