Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Specializační vzdělávání dětská klinická psychologie a klinická psychologie

Specializační vzdělávání v oboru dětské klinická psychologie a klinická psychologie

Dne 1. 7. 2019 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu s názvem „Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie."

(projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011881)

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie se zaměřením na zajištění většího počtu dětských klinických psychologů v České republice. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zapojit do specializačního vzdělávání 30 klinických psychologů, kteří se po jeho absolvování stanou dětskými klinickými psychology a podpořit 120 školenců, kteří se zapojí do vzdělávání v klinické psychologii. Tím dojde ke zlepšení klinicko-psychologické péče o dětské pacienty a zajištění její lepší dostupnosti České republice, tzn. i navýšení počtu pracovníků ve zdravotnických zařízeních a zkrácení čekacích dob na vyšetření jednotlivých pacientů.

Naší snahou je podpořit specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat vysoce kvalifikovanou klinicko-psychologickou péči o děti raného věku a děti s vážnými vývojovými a psychickými poruchami.

Posílením sítě oddělení a ambulancí těmito odborníky napříč ČR se zlepší dostupnost akreditovaných zařízení, na kterých budou moci vykonávat klinickou praxi další psychologové, kteří se budou připravovat ke specializované způsobilosti v oboru dětská klinická psychologie a následně se mohou stát i školiteli, kterých je v tuto chvíli minimum. Tudíž i tato situace, nedostatek školitelů, blokuje vzdělávání dětských klinických psychologů, protože pokud nemají školitele, nemohou se vzdělávat.

Dětský klinický psycholog po absolvování specializačního vzdělávání má odborné schopnosti, znalosti a dovednosti, které jej opravňují poskytovat specializovanou psychologickou péči dětem všech věkových kategorií ve všech typech zdravotnických zařízení, ve státním i nestátním sektoru.

Dětský klinický psycholog pracuje na samostatném pracovišti klinické psychologie nebo ve zdravotnickém týmu určitého lékařského oboru, je připraven organizačně řídit a plánovat provoz klinicko-psychologického zařízení. Je seznámen se zásadami poskytování zdravotní péče. Ve své činnosti vychází ze svých odborných znalostí a dovedností a z etických zásad psychologické péče.

Do projektu budou rovněž zapojeni kliničtí psychologové v předatestační přípravě, kteří budu absolvovat předatestační kurz. Zde se nepočítá s přímou podporou cílové skupiny, ve smyslu náhrady mezd a cestovného, pouze ubytování a stravné.

Cílová skupina

Prioritně KP již v průpravě k DKP zařazení a vykazující aktivitu v uplynulých 2 letech (účast na povinných kurzech IPVZ). Dále pak KP pracující převážným úvazkem s dětmi. Třetí v pořadí psychologové ve zdravotnictví pracující převážně s dětmi a zavazující se po atestaci z KP do vzdělávání v DKP pokračovat.

Cílová skupina je jasně daná, odpovídá platné legislativě, viz podmínky níže.

 1. Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Projekt zajistí vyšší počet dětských klinických psychologů se specializovanou způsobilostí nejen ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou a ambulantní péčí.

V současné době je v těchto zařízeních dětských klinických psychologů se specializovanou způsobilostí nedostatek.

 1. Dětští kliničtí psychologové

 1. Klinický psycholog v předatestační přípravě

Klíčové aktivity projektu

 • KA 1. Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (dětská klinická psychologie)
 • KA 2. Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru DKP
 • KA 3. 6x ročně supervizní seminář pořádaný akreditovaným pracovištěm
 • KA 4. Certifikovaný kurz v psychologické vývojové diagnostice
 • KA 5. Povinná praxe
 • KA 6. Specializační odborná stáž
 • KA 7. Atestace
 • KA 8. Skripta/odborné publikace
 • KA 9. Diagnostické testy
 • KA 10. Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (pro klinické psychology)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a je zaměřen zejména na zajištění dětských klinických psychologů pro oddělení nemocnic a do terénu.

Vzdělávací akce zařazené do projektu

Vzdělávací akce s termínem konání naleznete zde.

Odborná publikace

V rámci projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie“ byla vytvořena a vytištěna odborná publikace, kterou naleznete zde. Pro více informací o možnostech získání publikace, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu na adrese: kolarova@ipvz.cz.

Soubor(y) ke stažení