Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Projekt Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů

Dne 1. 4. 2018 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu s názvem „Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů" (projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213).

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti a je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství  a dalších farmaceutických oborů zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017.

CÍL PROJEKTU

Cílem připravovaného projektu je nejen podpora farmaceutů ve specializačním vzdělávání odborných lékařských zdravotnických pracovníků v oborech veřejné a nemocniční lékárenství, radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví, ale i navýšení zájmu a motivace ke studiu v těchto oborech.

Cílem projektu je pomoci při výchově a navýšení počtu odborníků se specializací v uvedených oborech v praxi/terénu, kteří na základě svých teoretických znalostí, praktických dovedností a zkušeností budou schopni nejen vést nemocniční či veřejné lékárny, ale poskytovat kvalifikované informace jak odborné veřejnosti, tak občanům, pacientům vzhledem k jejich zdraví a bezpečnosti při podávání farmakologických medikací. Farmaceuti si účastí na vzdělávacích programech zvýší odbornou a profesionální úroveň, kterou dále budou předávat v rámci svého zaměstnání, v rámci poskytování zdravotních služeb.

Realizací projektu se očekává nárůst zájmu o specializaci, která ve své podstatě není dle naší legislativy povinná pro rutinní práci v lékárnách, avšak dojde nejen k usnadnění přístupu k tomuto vzdělávání, ale zejména navýšení počtu vzdělaných farmaceutů, kteří se přímo podílejí na péči o zdraví spoluobčanů, jsou jejich průvodci, rádci a často v první linii zastupují funkci „lékaře“, kdy pacient si jde pro radu do lékárny dříve než do ordinace. Zde je jeho funkce nezastupitelná a velmi důležitá pro to, kam a k jaké péči klienta/pacienta nasměrovat. Pokud nebude mít farmaceut dostatečné znalosti a vědomosti nastává riziko poškození pacienta, neefektivnímu hospodaření s léky atd.

CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je určen pro absolventy magisterského studijního programu farmacie a jejich následného specializačního vzdělávání.

Podmínkou pro vstup do projektu je pro jednotlivé obory:

Nemocniční lékárníci

 • Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru nemocniční lékárenství je předložení dokladů (kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní zkoušce) o ukončení nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magister­ském studijním programu farmacie.
 • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání farmaceuta pracujícího v lékárně s celodenní průpravou v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a zákoníku práce. Rozsah a úroveň prováděných činností stanoví školitel během specializačního vzdělávání.
 • Podmínkou pro získání specializace v oboru nemocniční lékárenství je zařazení do oboru, absolvování společného základu a další specializované praxe v minimální celkové délce 4 let, z toho:
  • Společný základ pro vzdělávací programy oborů veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství a klinická farmacie – minimálně 24 měsíců
  • Specializovaný výcvik navazující na společný základ – minimálně 24 měsíců

Veřejní lékárníci

 • Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru veřejné lékárenství je předložení dokladů (kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní zkoušce) o ukončení nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu farmacie.
 • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání farmaceuta pracujícího v lékárně s celodenní průpravou v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a zákoníku práce.
 • Rozsah a úroveň prováděných činností stanoví školitel během specializačního vzdělávání.
 • Podmínkou pro získání specializace v oboru veřejné lékárenství je zařazení do oboru, absolvování společného základu a další specializované praxe v minimální celkové délce 4 let, z toho:
  • Společný základ pro vzdělávací programy oborů veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství a klinická farmacie – minimálně 24 měsíců
  • Specializovaný výcvik navazující na společný základ – minimálně 24 měsíců

Farmaceutické technologie

 • Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru farmaceutické technologie je předložení dokladů (kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní zkoušce) o ukončení nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu farmacie na farmaceutické fakultě.
 • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání farmaceuta formou celodenní průpravy v  rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a zákoníku práce.
 • Podmínkou pro získání specializace v oboru farmaceutické technologie je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe v minimální délce 4 let, z toho dle platného vzdělávacího programu:
  • povinná praxe v oboru nejméně 48 měsíců
  • doporučená doplňková praxe 2 týdny
  • účast na vzdělávacích aktivitách

Radiofarmaka

 • Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru farmaceutické technologie je předložení dokladů (kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní zkoušce) o ukončení nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu farmacie na farmaceutické fakultě.
 • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání farmaceuta formou celodenní průpravy v  rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a zákoníku práce.
 • Podmínkou pro získání specializace v oboru radiofarmaka je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe v minimální délce 4 let, z toho dle platného vzdělávacího programu:
  • povinná praxe v oboru nejméně 48 měsíců
  • doporučená doplňková praxe2 týdny
  • účast na vzdělávacích aktivitách

Laboratorní a vyšetřovací metody

 • Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru farmaceutické technologie je předložení dokladů (kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní zkoušce) o ukončení nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu farmacie na farmaceutické fakultě.
 • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání farmaceuta formou celodenní průpravy v  rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83 a zákoníku práce.
 • Podmínkou pro získání specializace v oboru laboratorní a vyšetřovací metody je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe v minimální délce 4 let, z toho dle platného vzdělávacího programu:
  • povinná praxe v oboru nejméně 48 měsíců
  • doporučená doplňková praxe 2 týdny
  • účast na vzdělávacích aktivitách

Klíčové aktivity

Nastavení klíčových aktivit vychází z požadavku MZ ČR – odbor VLP a odborných společností a jsou nastaveny dle platných vzdělávacích programů (http://www.mzcr.cz/dokumenty/farmaceuti) pro účastníky zapsané v oborech do 30. 6. 2017.

Veškeré vzdělávací aktivity mají velký celospolečenský přínos pro zdraví obyvatel. Získané odborné znalosti, dovednosti, postupy jsou důležitými determinantami v prevenci, léčbě a záchraně zdraví a života člověka a rovněž i v dalších nákladech vynaložených na zdravotní péči a následnou péči o nemocného člověka a jeho návratu k plnému zdraví a zpětnému začlenění do rodinného, pracovního a společenského života.

Veškeré uvedené oblasti a témata, která jsou obsahem kurzů, se zabývají aktuální problematikou jednotlivých oborů a nejaktuálnějšími zdravotními problémy a stavy, které se nejčastěji vyskytují v současné populaci a zasahují stále mladší ročníky.

Seznam klíčových aktivit:

Klíčová aktivita č. 1 – Společný základ pro veřejné a nemocniční lékárenství

 • 1a – Seminář legislativy
 • 1b – Novinky. farmakologie/famakoterapie
 • 1c – Neodkladná první pomoc

Klíčová aktivita č. 2 – Teoretické kurzy v rámci specializace nemocniční lékárenství.

 • 2a – Nemocniční lékárenství
 • 2b – Management pro nemocniční lékárníky

Klíčová aktivita č. 3 – Teoretické kurzy v rámci specializace veřejné lékárenství.

 • 3a – Veřejné lékárenství
 • 3b – Management pro veřejné lékárníky

Klíčová aktivita č. 4 – Odborné výukové texty pro lékárníky

 • 4a – Nemocniční lékárenství v ČR
 • 4b – Aktuální legislativa pro lékárníky

Klíčová aktivita č. 5 – Odborná výuková videa pro lékárníky

 • 5a – Příprava zvlášť náročných lékových forem
 • 5b – Příprava vybraných nesterilních lékových forem

Klíčová aktivita č. 6 – Farmaceutické technologie

 • 6a – Legislativa pro farmaceuty
 • 6b – Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
 • 6c – Teoretická stáž farmaceutické technologie

Klíčová aktivita č. 7 – Radiofarmaka

 • 7a - Legislativa pro farmaceuty
 • 7b – Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
 • 7c – Teoretická stáž radiofarmaka

Klíčová aktivita č. 8 – Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví

 • 8a - Legislativa pro farmaceuty
 • 8b – Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
 • 8c – Teoretická stáž radiofarmaka

Projekt je v konečném důsledku zacílen na pacienty a návštěvníky/rodinné příslušníky nemocničních a veřejných lékáren, tak aby zdravotnická služba byla poskytována efektivně, hospodárně a na co nejvyšší odborné a bezpečné úrovni.

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti a je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017.

SPECIALIZAČNÍ KURZY A STÁŽE VYPSANÉ DO PROJEKTU

Vzdělávací akce s termínem konání naleznete zde.

Odborné publikace

V rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborůPublikace byly vytvořeny a vytištěny odborné publikace, které naleznete zde.

Výuková videa

V rámci projektu „Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů“ byla vytvořena dvě odborná výuková videa, která naleznete zde.

Závěrečné shrnutí realizace projektu

V současné době je napříč všemi medicínskými obory kladen důraz na individuální péči o pacienta. Dochází k rychlému nárůstu nových technologií a postupů používaných ve zdravotnictví a  jen odborník se specializací, tedy ten, který se soustavně vzdělává, je připraven reagovat na objem nových informací a zvládne je následně využívat a aplikovat v praxi a v péči o pacienta

Specializační vzdělávání není jen o množství znalostí, ale také o přístupu k informacím a o způsobech práce s informačními zdroji a novou legislativou. Vzdělávání významně pomáhá s aplikací teoretických znalostí do praxe, v dopadu na poskytování zdravotní péče a v komunikaci s pacientem a podpoře jeho důvěry v lékárníka. Lékárník je v případě onemocnění zpravidla první kontaktem pacienta a je mu v dané chvíli rádcem a průvodcem. Absolvent specializačního vzdělávání je plně schopen se orientovat v dané problematice a plně využít teoretické znalosti v praxi – tj. v péči o pacienta při poskytování lékárenské péče.

Bylo velmi přínosné, že projekt proškolil velký počet (764) farmaceutů, kteří z velké části pokračují v zakončování vzdělávání atestační zkouškou. Dle současného průzkumu mezi zájemci o specializační vzdělávání lze konstatovat, že více jak 35 % by nemělo hrazené náklady na specializační vzdělávání a podporu ze strany zaměstnavatele. Po praktické stránce se jedná o úhradu kurzů, cesty, ubytování a stravování. Mnozí tak plní některé podmínky specializačního vzdělávání na vlastní náklady a během své dovolené. Přibližně až 20 % účastníků bylo zařazených do specializačních oborů více než 7 let. Domníváme se, že úhrada veškerých povinných akcí teoretické částí vzdělávacích programů byla vhodným motivačním kritériem k dokončení specializačního vzdělávání, zejména pro matky s dětmi, ale také pro mladé účastníky, kterým byla dána podpora a motivace vzdělávání absolvovat.

Na kurzech přednášelo 93 lektorů různých profesí – nejvíce bylo zastoupeno farmaceutů, ale účastnili se i lékaři, ekonomové a právníci. Účastníci velice kladně hodnotili přínos lektorů z praxe.

Z velkého zájmu o absolvování projektu a z vysoké úspěšnosti v dokončení vzdělávání lze usuzovat, že zájem o specializační vzdělávání se podařilo projektem povzbudit a finančně podpořit. Do vzdělávání se opětovně zapojili i farmaceuti zařazení v průběhu posledních dvaceti let, a i ti, kteří by jinak neměli možnost a motivaci se vzdělávání věnovat z důvodu jeho velké časové a finanční náročnosti.

Kladné hodnocení významu projektu vyjádřila i Česká lékárnická komora a Sdružení mladých lékárníků.

Soubor(y) ke stažení

Časté dotazy k projektu