Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Úvod

Vážení studenti e-learningového kurzu,

využíváme možnosti oslovit vás touto formou. E-learningový kurz by měl být interaktivním návodem, jak komunikovat s dospívajícími v citlivých otázkách rizikového chování, v tomto případě v oblasti rizika zneužívání návykových látek (NL).


Text a úkoly kurzu budeme členit do tří částí:

  1. V první části vám chceme ukázat rozsah problému zneužívání NL u naší mládeže, začlenit zneužívání NL do syndromu rizikového chování v dospívání (SRCH-D), poukázat na rizikové skupiny a naznačit škodlivost tohoto typu chování v krátkodobém i dlouhodobém pohledu na zdraví dospívajícího. Součástí první kapitoly bude také charakteristika jednotlivých fází zneužívání NL na cestě do závislosti.

  2. V druhé části si více přiblížíme metodu screeningu a krátké intervence, tedy jak a kdy s dospívajícím o těchto záležitostech mluvit a jak jej motivovat ke změně eventuálního rizikového chování. Procvičíme si fáze motivace dospívajícího ke změně podle diagramu Jamese Prochasky a Carla DiClementeho a ukážeme si vhodné aktivity, jimiž adolescenta v nastoupené změně posilovat.

  3. Třetí část již bude věnována procvičení konkrétních modelových situací v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) s provedením psycho-sociálního screeningu, vyhodnocením dotazníku CRAFFT a podle něj pak následně s posílením abstinenčního chování a eventuálně správným provedením krátké intervence při podezření na experimentování s NL, při podezření na škodlivé užívání nebo při podezření na závislost.

Komunikaci s dospívajícími se učíme celý život. Naším cílem je poskytnout vám v tomto kurzu kvalitní metodickou oporu. Zásadou tohoto typu individuálního poradenství, které by mělo být součástí preventivních prohlídek v adolescenci (v 11, 13, 15, 17 a 19 letech), je přátelský přístup, ale také nenucené a nedirektivní použití autority lékaře ve prospěch zdraví adolescenta.

Milí kolegové, v závěru každé kapitoly si vám dovolíme položit několik autotestových otázek, sloužících především k sebehodnocení a větší koncentraci na probíranou problematiku. V závěru našeho kurzu bude však rozsáhlejší test, kde již skutečně prověříme vaše znalosti, které jste studiem získali. Jeho úspěšné provedení bude podmíněno správným zodpovězením minimálně 80 % otázek. Při neúspěšném pokusu bude kurz možné absolvovat znovu.