Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ v loňském roce významně zvýšil kapacitu vyškolených účastníků

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve středu 22. května uspořádal v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími svých pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ a více než 60 kolegů účastnily i zástupkyně Ministerstva zdravotnictví. Během jarního setkání vždy dochází k bilancování předešlého roku, proto stěžejní informací v této oblasti bylo, že IPVZ v loňském roce významně zvýšil kapacitu vyškolených účastníků.

Na úvod letošního prvního pracovního setkání informovala ředitelka Institutu MUDr. Irena Maříková, MBA všechny přítomné účastníky o zásadní legislativní novince ve prospěch specializačního vzdělávání. Právě ve středu 22. května Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, která v sobě obsahovala i novelu zákona O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Tato novela zahrnuje legislativní ukotvení nově vznikajícího informačního systému Administrátor, který díky tomu může po následném schválení Senátem a podpisu prezidentem republiky vzniknout nejen po technické, ale i po faktické stránce.

„V loňském roce jsme citlivě zrevidovali jednotlivá pedagogická pracoviště co do činností i pracovních úvazků. Díky těmto krokům jsme dosáhli vyšší efektivity v oblasti vzdělávání a zároveň uspořádali více vzdělávacích akcí než v předešlých letech. Vzdělávání v IPVZ se za loňský rok zúčastnilo o 6 tisíc více účastníků oproti obvyklému ročnímu průměru za posledních deset let. Institut byl panem ministrem vyzván k revizi a novelizaci vzdělávacích programů, aby více reflektovaly vývoj ve zdravotnictví a potřeby studentů ve specializačním vzdělávání,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Důležité a podrobné informace zazněly i od dalších členů vedení Institutu. Náměstkyně ředitelky pro vzdělávání Mgr. Soňa Hrdličková ve své prezentaci informovala o zásadním nárůstu počtu studentů v oblasti celoživotního vzdělávání a zhodnotila i končící projekt realizovaný ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací UNICEF a Světovou zdravotnickou organizací. Nadále pokračující a rozvíjející se aktivitou, která přímo navazuje na končící projekt, je Kariérové centrum IPVZ zaměřené na integraci zahraničních zdravotníků do českého zdravotnictví. Nově realizovaným projektem je Vzdělávání zahraničních pracovníků II z Operačního programu Zaměstnanost+ nebo již zahájený první ročník dvouletého kurzu v oboru Veřejné zdravotnictví.

Náměstkyně ředitelky pro nelékařské obory Bc. Libuše Martináková, MBA představila několik nových certifikovaných kurzů. Jedním z nich je kurz Nelékařský pracovník ve spánkovém centru, což byla ze strany IPVZ reakce na aktuálně velmi rezonující téma spánkové medicíny, nebo kurz z oboru paliativní medicíny. V přípravě jsou mimo jiné kurzy pro koordinátory dobrovolnictví ve zdravotnictví nebo pro adiktology.

Náměstkem ředitelky pro IT a digitální transformaci Ing. Zdeňkem Blažkem, MBA byly představeny konkrétní a v letošním roce již realizované kroky v oblasti digitalizace. V červnu bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele informačního systému Administrátor. Došlo i ke schválení projektové žádosti v oblasti kybernetické bezpečnosti s návazností na směrnici NIS2. Díky tomu budou do budoucna kvalitněji zabezpečeny všechny systémy týkající se vzdělávání a aprobačních zkoušek. Nejpozději v prvním kvartálu příštího roku by také mělo dojít ke kompletnímu digitálnímu přechodu pod jednotný resortní systém Ministerstva zdravotnictví.

Náměstkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz Ing. Nikol Ivanovová, MBA, MBE informovala především o modernizaci Institutu včetně Hotelu ILF, ve kterém probíhá stěžejní část Institutem realizovaných vzdělávacích aktivit. V něm proběhne inovace stravovacího systému pro účastníky vzdělávacích akcí. Nově bude stravování fungovat v podobě bufetového systému, aby měl každý maximální možnost individualizace a zároveň byl rychleji obsloužen.

Na závěr pracovního setkání proběhla diskuse se zástupkyněmi Ministerstva zdravotnictví, konkrétně z Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a Oddělení lékařských povolání.

Příští termín setkání s vedoucími pedagogických pracovišť je plánován na podzim 2024. 

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz