Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ spolupořádal kulatý stůl k ortopedické protetice a podiatrii

18. září 2023 - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byl prostřednictvím Subkatedry ortopedické protetiky a podiatrie v pátek 15. září spolupořadatelem multidisciplinárního setkání na téma Budoucnost vzdělávání v oblasti péče o nohu v České republice. Hlavními pořadateli a iniciátory kulatého stolu a následné odborné diskuse nad aktuálními tématy v oblasti vzdělávání odborníků v péči o nohu byly Česká podiatrická společnost a Ortopedicko - protetická společnost ČLS JEP.

Podiatrie je zdravotní věda zabývající se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou deformit, patologií, poraněním nohy a souvisejících struktur, a to ve vztahu k tělu, jakož i k projevům systémových onemocnění a využívá všech vhodných systémů a rovněž vědeckých technologií a odborných specializovaných znalostí.

„Reprezentativní zastoupení odborných společností, ministerstev, vzdělávacích institucí i osobní přítomnost odborných autorit svědčí o aktuálnosti tématu i potřebě zakotvit systematické vzdělávání v podiatrii do struktury lékařských i nelékařských profesí,“ řekl na úvod Petr Krawczyk, předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP a vedoucí subkatedry Ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ.

Podmínkami úspěšné ortopedicko-protetické a podiatrické péče o pacienty jsou zejména interdisciplinární spolupráce vzdělaných odborníků na všech úrovních, respektování kompetencí jednotlivých odborností, zajištění návaznosti péče jako prevence zhoršení zdravotního stavu, a především odborné vzdělání, zkušenost a její sdílení. Organizace sdružující odborníky v péči o nohu existují v lékařské i nelékařské oblasti a jednotlivých, oborech a profesích.

„Budoucnost vzdělávaní v oblasti péče o nohu je klíčová. Nejedná se o jednotlivou nemoc, ale o populační problematiku. Nastavení spolupráce mezi organizacemi nezdravotními a zdravotními je klíčové. Dnešní kulatý stul přinesl konsensus v podobě nutnosti vzniku oboru podiatr jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka a v oblasti poskytovaní služeb jsme se shodli na potřebě vytvořit pedikérky / pedikéry specialisty pro danou problematiku péče o nohu,“ doplnil Miroslav Koliba, prezident České podiatrické společnosti.

Jednotlivými tématy kulatého stolu bylo představení oboru a jeho významu nejen v rámci zdravotnického systému, ale i pro pacienty, dále zhodnocení současného stavu včetně konkrétních příkladů z praxe, a hlavně odborná diskuse o směřování oboru a definování jednotného systému vzdělávání. Vytýčeným cílem je legislativní základ pro obor podiatrie s vymezením kompetencí vůči jiným oborům a zajištění kontinuity vzdělávání.

Pro splnění cílů je zapotřebí vytvořit pracovní skupinu zástupců příslušných ministerstev, odborných společností, vzdělávacích institucí a profesních organizací, následně připravit strukturovanou formu vzdělávání v podiatrii a stanovit jednotnou náplň vzdělávacích programů.

„Vedení Institutu vnímá obor ortopedické protetiky a podiatrie jako velmi důležitý. Proto jsme v loňském roce zřídili samostatnou subkatedru, kterou podporujeme a která aktivně rozvíjí svoji činnost. V současnosti je možné se u nás vzdělávat v několika vzdělávacích akcích, jde například o kurz Počítačová pedobarografie - Vrozené a získané vady nohy u dětí a dospělých nebo Základy kalceotiky“ uvedla Soňa Hrdličková, náměstkyně ředitelky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Kulatého stolu se účastnili kromě jeho iniciátorů, tedy České podiatrické společnosti a Ortopedicko - protetické společnosti ČLS JEP a IPVZ, i president Federation International of Podiatrist Daniel Weis a dále zástupci odborných lékařských společností z oborů dermatologie, chirurgie, ortopedie nebo diabetologie, zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, jednotlivých zdravotních pojišťoven nebo univerzit.

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz