Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ připravuje výstavbu unikátního vzdělávacího simulačního centra

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ) v současné době finalizuje jednání o zahájení výstavby simulačního centra zaměřeného na obory anesteziologie a intenzivní a urgentní medicíny. Jedná se o zcela nové a unikátní multidisciplinární centrum pro praktické vzdělávání a nácvik reálných situací v oblasti akutní medicíny. V následujících čtyřech letech by tak mělo vzniknout jedno z nejmodernějších výukových pracovišť tohoto druhu v Evropě.

Simulační centrum umožní nácvik řešení situací, které mohou nastat na jednotkách intenzivní péče, urgentních příjmech, operačních sálech, v přednemocniční neodkladné péči a všude jinde, kde je možné setkat se s pacientem v akutním ohrožení života. S použitím nejmodernějších informačních a vizualizačních technologií včetně robotických pacientů lze simulovat prakticky jakoukoli z klinických situací od život ohrožující srdeční arytmie, předávkování pacienta léky, přes zvládnutí požáru na operačním sále v průběhu komplikované operace, až po nácvik postupu při hromadném neštěstí se zapojením všech složek integrovaného záchranného systému. Centrum dále umožňuje kvalifikovanou výuku nových diagnostických a léčebných metod, technik a postupů, a tím má zásadní význam pro bezpečné zavádění nových metod do klinické praxe.  Simulační centrum umožňuje také kvalifikovanou výuku komunikace s pacientem. Právě výuka správné komunikace představuje jednu z nejdůležitějších oblastí zdravotnického vzdělávání.

„Multidisciplinární simulační centrum se bude v mnohém podobat simulačním centrům používaným pro výcvik pilotů. Bude sloužit pro výuku lékařů, sester, mediků ale i celých zdravotnických týmů. Umožní pokrýt prakticky celé spektrum akutní medicíny od nácviku komunikace s pacienty až po výuku náročných operačních postupů. Tímto krokem výrazně posuneme kvalitu zdravotnického vzdělávání v České republice kupředu,“ vysvětluje Roman Škulec, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Na přípravě simulačního centra se podílí přední čeští odborníci z oblasti anesteziologie a urgentní medicíny s reálnou zkušeností se simulační medicínou. Jedním z těchto odborníků je doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a zároveň vedoucí národního dispečinku intenzivní péče při Ministerstvu zdravotnictví, který v tomto projektu zastává pozici odborného koordinátora příprav. „Simulace je technika ve vzdělávání, která nahrazuje a umocňuje reálnou zkušenost zkušeností řízenou. Simulace v medicíně v nejširším slova smyslu znamená vytvoření komplexního reálného, ale zároveň bezpečného světa imitací, který slouží pro účely tréninku a vyhodnocení znalostí. Tento způsob vzdělávání ve zdravotnictví umožní získat nezbytné zkušenosti, dovednosti a postoje a ochránit budoucí reálné pacienty od zbytečného rizika při výkonu. Využití simulace může být platformou, která umožní výuku s ohledem na měnící se etické a legální aspekty spojenými s klasicky pojatým osvojováním učiva,“ přibližuje podstatu simulační medicíny přednosta kliniky Tomáš Vymazal.

Simulační centrum anesteziologie a intenzivní medicíny bude umístěno v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze (dále jen PNB). Jedná se o budovu bývalé kuchyně PNB, která již od konce 90. let 20. století neslouží svému původnímu účelu. Toto místo bylo na základě úvodních studií vybráno jako nejvhodnější nejen s ohledem na již existující kapacitu budov, které v následujících letech projdou potřebnou rekonstrukcí, ale i dopravní infrastrukturu a celkové potřebné zázemí. Provoz simulačního centra je zároveň navržen s ohledem na dlouhodobou ekonomiku provozu a udržitelnost.

Provoz simulačního centra je velmi specifický a kombinuje provozní zásady staveb zdravotnických a zároveň vzdělávacích. Typicky se jedná o simulační pracoviště, tedy cvičné operační sály a laboratoře, navázané přímo na dohledovou místnost školitelů, tzv. velín a dále pak školící (debriefingové) učebny včetně přednáškového sálu se stupňovitým auditoriem až pro 160 posluchačů. Dispozice je navržena tak, aby bylo možné provoz optimalizovat dle aktuálních potřeb a provozovat jednotlivé části objektu v samostatných celcích. Z tohoto důvodu projekt obsahuje návrh umístit po bocích haly komunikační koridory, tak, aby bylo možné obsluhovat celý trakt bez nutnosti procházet přes tento prostor.

„Je nutné postavit se čelem k modernizaci vzdělávání, a i na základě mezinárodních zkušeností zpřístupnit zdravotníkům nejnovější metody a trendy v přípravě na výkon náročných a neustále se vyvíjejících zdravotnických profesí,“ doplňuje Roman Škulec.

Celý projekt vzniká za odborné i finanční podpory Ministerstva zdravotnictví. Zadavatelem a realizátorem projektu je IPVZ, stejně jako následně provozovatelem simulačního centra. Celková ekonomická náročnost projektu je předpokládána na 1,5 miliardy korun, z toho zhruba 20 % připadne na stavebně technické úpravy a zbývajících 80 % na technické vybavení. Financování je zajištěno z evropských zdrojů a rozpočtový a metodický dohled bude uskutečňovat přímo Ministerstvo zdravotnictví. Dokončení projektu a spuštění provozu simulačního centra je naplánováno do roku 2025 a v tomto roce by zároveň mělo přivítat první frekventanty.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz