Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sazebník honorářů

Odměny lektorů teoretických kurzů Měrná jednotka (MJ) Sazba v Kč bez DPH/MJ
Externí lektor
Tato výše odměny se platí i za jednu neúplnou hodinu, jedná-li se o první hodinu činnosti lektora
hod. 1000,00
Příprava a vedení kurzu – externí lektor kurz 1000,00
Podíl externích lektorů teoretických kurzů na zisku při opakovaném použití obrazového a zvukového záznamu přednášky u dalších webcastů a webinářů
Nevztahuje se na e-kurzy.

10 % ze zisku kurzu

Externí lektoři mají nárok na bezplatné stravování po dohodě s instruktorkou bez ohledu na počet odpřednášených hodin.

Odměny externích školitelů při odborných a specializačních stážích % *
Externí školitel/školitelé 30 % *

* = % z ceny účastnických poplatků snížené o přímé náklady na stáž. Přímými náklady na stáž se rozumí částka, kterou IPVZ hradí poskytovatelům zdravotních služeb, v jejichž zařízení stáž probíhá, a další přímé náklady.
Podílí-li se na stáži více školitelů, bude o rozdělení odměny mezi jednotlivé školitele rozhodovat vedoucí stáže.

 

Odměny externích členů zkušebních komisí Měrná jednotka (MJ) Sazba v Kč bez DPH/MJ
Předseda zkušební komise hod. 350,00
Člen zkušební komise hod. 300,00
Vedení závěrečné práce, oponentní posudek, hodnocení kazuistik závěrečná práce/kazuistika 300,00
Odměny externích členů zkušebních komisí u aprobačních zkoušek Měrná jednotka (MJ) Sazba v Kč bez DPH/MJ
Předseda zkušební komise hod. 450,00
Člen zkušební komise hod. 400,00