Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o studiu

Kurz celoživotního vzdělávání Technická audiologie

Garanti: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MUDr. Oliver Profant, Ph.D.

Kurz je určen pro zájemce o problematiku se SŠ a vyšším vzděláním jakéhokoli stupně a oboru.

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti z oblasti technického zabezpečení provozu audiologických a ORL pracovišť a technického zabezpečení pracovišť audiologického výzkumu.

Jedná se o semestrální kurz, tj. 120 vyučovacích hodin (70 hodin teorie, 50 hodin praxe).

Kurz se skládá z 8 dvoudenních částí (Čt + Pá); výuka bude probíhat v období od 13.2.2020 do 12.6.2020, a to na pracovištích v Praze (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Foniatrická klinika VFN, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Klinika otorinolaryngologie 3. LF UK a FNKV) a v Brně (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FNUSA, Audio-Fon Centr). Kurz je v poslední den výuky zakončen písemným testem.

Absolvent NEZÍSKÁVÁ zvláštní odbornou způsobilost k definovaným činnostem nelékařského zdravotnického pracovníka!

Cena kurzu 25 600 Kč.

Absolvent tohoto kurzu celoživotního vzdělávání získá po úspěšném ukončení osvědčení o absolvování.

Formulář přihlášky: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/kurz-celozivotniho-vzdelavani-technicka-audiologie/prihlaska

Termín pro přihlášení: do 24.1.2020

Vyplněnou (+ podepsanou a orazítkovanou) přihlášku a kopie dokumentů dokladujících vzdělání zašlete na e-mail stst@ikem.cz (Ing. Š. Strnadová, instruktorka Katedry klinického inženýrství).

Přihlašování do jednotlivých částí kurzu:

Jakmile účastníci obdrží e-mail o zařazení do kurzu, budou se moci přihlásit (po 27.1.2020) do jednotlivých částí kurzu přes portál IPVZ https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/vzdelavaci-akce Do té doby bude kurz blokován pro přihlašování.

Podrobné informace o kurzu (certifikovaný kurz TA a kurz celoživotního vzdělávání TA mají totožný rozsah, personální zajištění, školicí pracoviště i odbornou náplň): VP_CK_TA_122020.pdf

Studijní materiály (přístupové heslo obdržíte e-mailem): https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/studijni-materialy

Informace k zakončení kurzu: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/kurz-celozivotniho-vzdelavani-technicka-audiologie/zakonceni-kurzu

V Praze dne 25.11.2019                      

garanti kurzu a vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.