Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o studiu

Garanti: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., MUDr. Oliver Profant, Ph.D., doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Radan Havlík, Ph.D.

Kurz je určen pro biomedicínské techniky, biomedicínské inženýry a klinické inženýry.

Předpokládaný termín začátku kurzu je únor/březen 2025.

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti k technickému zabezpečení provozu audiologických a ORL pracovišť a technickému zabezpečení pracovišť audiologického výzkumu.

Kurz se skládá z 8 částívýuka probíhá typicky od února do května na specializovaných pracovištích v Praze a Brně:

  • Ústav experimentální medicíny AV ČR
  • FN Motol, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
  • VFN, Foniatrická klinika
  • FNKV, klinika ORL
  • FNUSA, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku (Brno)
  • Audio-Fon Centr (Brno)

Absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost k těmto činnostem:

a. zabezpečovat údržbu, technický stav, opravy a servis audiologických přístrojů,

b. vytvářet modifikace softwaru a nástavbový software pro audiologické přístroje,

c. spolupracovat na technických otázkách při získávání (akvizici) audiologických přístrojů,

d. zajišťovat technickou asistenci při audiometrických měřeních,

e. zajišťovat technickou asistenci při nastavování sluchadel,

f. v rozsahu své zvláštní odborné způsobilosti provádět výzkum a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

g. v rozsahu své zvláštní odborné způsobilosti instruovat zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.

Úspěšný absolvent certifikovaného kurzu získá certifikát technického audiologa. Certifikát má platnost pro Českou republiku. V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu.

Formulář přihlášky: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/prihlaska

Termín pro zaslání přihlášky: zatím nebyl stanoven

Vyplněnou (+ podepsanou a orazítkovanou) přihlášku a kopie dokumentů dokladujících VŠ a specializační vzdělání a kvalifikaci (VŠ diplom, dodatky k diplomu, osvědčení biomedicínského technika, biomedicínského inženýra, atestační diplom) zašlete na e-mail dubova@ipvz.cz (Ing. Dubová, instruktorka Katedry klinického inženýrství). Je vhodné, aby každý zájemce kontaktoval paní Ing. Dubovou, aby byl evidován jako zájemce pro rozhodování o otevření kurzu.

Přihlašování do kurzu na webu IPVZ:

Jakmile účastníci obdrží e-mail o zařazení do kurzu, budou se moci přihlásit (zatím není stanoveno datum) do certifikovaného kurzu přes portál IPVZ https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/vzdelavaci-akce Do té doby bude kurz blokován pro přihlašování.

Vzdělávací program certifikovaného kurzu: CK_TA_2020_2026_final_www_IPVZ_KKl.pdf

V Praze, dne 22. 2. 2024

garanti kurzu a vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.