Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o studiu

Garanti: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MUDr. Oliver Profant, Ph.D.

Kurz je určen pro biomedicínské techniky, biomedicínské inženýry a klinické inženýry.

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti k technickému zabezpečení provozu audiologických a ORL pracovišť a technickému zabezpečení pracovišť audiologického výzkumu.

Jedná se o semestrální kurz, tj. 120 vyučovacích hodin (70 hodin teorie, 50 hodin praxe).

Kurz se skládá z 8 dvoudenních částí (Čt + Pá nebo Pá + So); výuka bude probíhat v období od 13.2.2020 do 12.6.2020, a to na pracovištích v Praze (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Foniatrická klinika VFN, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Klinika otorinolaryngologie 3. LF UK a FNKV) a v Brně (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FNUSA, Audio-Fon Centr). Kurz je zakončen písemným testem a ústní zkouškou (v průběhu posledního dne výuky).

Absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost k těmto činnostem:

a. zabezpečovat údržbu, technický stav, opravy a servis audiologických přístrojů,

b. vytvářet modifikace softwaru a nástavbový software pro audiologické přístroje,

c. spolupracovat na technických otázkách při získávání (akvizici) audiologických přístrojů,

d. zajišťovat technickou asistenci při audiometrických měřeních,

e. zajišťovat technickou asistenci při nastavování sluchadel,

f. v rozsahu své zvláštní odborné způsobilosti provádět výzkum a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

g. v rozsahu své zvláštní odborné způsobilosti instruovat zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.

Cena kurzu: 25 600 Kč.

Absolvent tohoto certifikovaného kurzu získá po úspěšném ukončení certifikát technického audiologa dle § 61 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.

Formulář přihlášky: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/prihlaska

Termín pro přihlášení: do 24.1.2020

Vyplněnou (+ podepsanou a orazítkovanou) přihlášku a kopie dokumentů dokladujících VŠ vzdělání a kvalifikaci (VŠ diplom, dodatky k diplomu, osvědčení biomedicínského technika, resp. biomedicínského inženýra) zašlete na e-mail stst@ikem.cz (Ing. Š. Strnadová, instruktorka Katedry klinického inženýrství).

Přihlašování do jednotlivých částí kurzu:

Jakmile účastníci obdrží e-mail o zařazení do kurzu, budou se moci přihlásit (po 27.1.2020) do jednotlivých částí kurzu přes portál IPVZ https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/vzdelavaci-akce Do té doby bude kurz blokován pro přihlašování.

Podrobné informace o kurzu:  VP_CK_TA_122020.pdf

Studijní materiály (přístupové heslo obdržíte e-mailem): https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/studijni-materialy

Informace k zakončení kurzu: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/certifikovany-kurz-technicka-audiologie/zakonceni-kurzu

V Praze dne 25.11.2019                      

garanti kurzu a vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.