Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Klinická farmakologie se v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví podílí na vzdělávání lékařů již téměř čtyřicet let. Vývoj pracoviště se snažil reagovat na bouřlivý rozvoj farmakoterapie v tomto období. Farmakologický výzkum a vývoj zavedl nová léčiva, která působí na širší spektrum lékových cílů. Rozšiřují se tím léčebné možnosti, ale zároveň se znesnadňuje orientace ve velkém množství léčiv, jejich farmakologickém působení, nežádoucích účincích a lékových interakcích. Velmi důležitou složkou používání léčiv v široké terapeutické praxi se stala snaha o optimalizaci dávkování, která reaguje na interindividuální variabilitu působení léčiv. Přispěl k tomu rozvoj analytických metod a výpočetní techniky umožňující stanovování koncentrace léčiv v průběhu farmakoterapie a interpretaci získaných hodnot. Při racionalizaci těchto postupů se optimalizoval výběr analyzovaných léčiv, která se z ekonomických důvodů většinou stanovují v laboratorním komplementu zdravotnických zařízení. O to větší důraz se klade na interpretaci získaných výsledků, jež zohledňuje změny farmakokinetiky a farmakodynamického účinku. Ovlivnění cílové koncentrace některých léčiv a návrh úpravy dávkování reaguje na změny osudu a působení léčiv u nemocných, kteří v důsledku jiných současně probíhajících onemocnění, nebo lékových interakcí mohou mít změny působení léčiv, někdy i výskyt nežádoucích účinků.

Důležitou součástí variability působení léčiv jsou také geneticky podmíněné změny metabolismu. Farmakokinetické procesy jsou ovlivněny především polymorfismem enzymů metabolizujících léčiv a některými transportními systémy. Nově zavedenou problematiku zavedl na pracovišti prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Umožnil tím nejenom praktické provádění těchto výkonů, ale i vědeckou a výukovou činnost v této oblasti. Tuto problematiku v oblasti postgraduálního i kontinuálního vzdělávání se nám daří naplňovat díky úzké spolupráci s katedrami Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, zejména interního lékařství, lékárenství, revizního lékařství, klinické farmacie a klinické biochemie. Při výuce se pracoviště opírá o moderní koncepci biomedicínského výzkumu zdůrazňující těsnější propojení laboratorního výzkumu s klinickou praxí v rámci trendů translační medicíny. Naše publikace Individualizace farmakoterapie, vydaná v roce 2016, se tak snaží přispět k celoživotnímu vzdělávání lékařů i výchově nových odborníků v oboru klinická farmakologie.

Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.