Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace pro atestující

Rád bych pracoval jako klinický farmaceut – co musím splnit?

Podmínkou pro samostatný výkon povolání klinického farmaceuta (§ 11 zákona č. 95/2004 Sb., resp. zákona č. 67/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů) je specializovaná způsobilost v oboru klinická farmacie.

Specializovaná způsobilosti se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání – atestační zkouškou.

Více informací: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/jak-ziskat-specializovanou-zpusobilost

Jak se mohu do předatestační přípravy zařadit?

Žádost o zařazení do oborů specializačního vzdělávání se podává prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) viz žádosti a formuláře pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty (https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Rozcestnik)

Kdo mi poradí s kurzy, praxí, školitelem?

Specializační vzdělávání probíhá podle platného vzdělávacího programu v oboru klinická farmacie.

Průběh specializačního vzdělávání koordinuje a zajišťuje akreditované zařízení (IPVZ, Subkatedra Klinické farmacie – kontakt: PharmDr. Martina Maříková: marikova@ipvz.cz)

Jak probíhá specializovaný výcvik?

Musím praxi vykonávat v akreditovaném zařízení?

Specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie se řídí zákonem č. 67/2017 Sb. v platném znění.

Pro zařazené do oboru po 1.7. 2017:

Povinností je splnění podmínek kmene lékárenského (podle vyhlášky ze dne 8. března 2019, č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů), včetně absolvování zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni. Přičemž platí § 2 vyhlášky 73/2019 Sb. –  Přechodné ustanovení: Absolvování odborné praxe, kterou farmaceuti zařazení do oboru specializačního vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 31. října 2019, a to podle vzdělávacích programů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe podle této vyhlášky.

Specializovaný výcvik je nutné absolvovat na akreditovaném pracovišti v oboru klinická farmacie.

Započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni – podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.  Kompetentním orgánem pro uznání splněných povinností je MZ ČR.

Žádosti jsou dostupné: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare?Kod=ZapocteniPraxe&Nazev=Zapo%C4%8Dten%C3%AD%20praxe&misto=CR

Jaký pro mě platí vzdělávací program?

V případě zařazení do oboru před 1. 7. 2017 je možné dokončit specializačnín přípravu podle podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu /zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (67/2017 Sb.)

Pro obor klinická farmacie platí v současné době tři vzdělávací programy:

zařazení do oboru do 28. 2. 2015 zařazení do oboru po 1. 3. 2015 zařazení do oboru po 1. 7. 2017

volba:

Vzdělávací program – rok vydání 2005


zařazení do oboru do 28.2.2015

Vzdělávací program – rok vydání 2015

Volba:

Vzdělávací program – rok vydání 2015

zařazení do oboru po 1.3.2015

vzdělávací program rok vydání 2020


Pouze možnost:

vzdělávací program rok vydání 2020

zařazení do oboru do 1.7.2017

Mohu VP změnit?

Uchazeči mohou změnit vzdělávací program za novější (později vydaný) a pokračovat ve specializační přípravě, aniž by museli provádět změnu zařazení nebo změnu nahlašovat.

Je však třeba uvést do přihlášky k atestační zkoušce, podle jakého programu se uchazeč připravoval a splnit všechny jeho požadavky.

Požadavky jednotlivých VP.

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-farmacie/vzdelavaci-programy

Jak je organizována specializační příprava?

Specializační kurzy budou probíhat kombinovanou formou:

 1.  část webcast, zpřístupněn on-line vždy cca na dva týdny
 2.  část: on-line workshop, nutné absolvovat vždy až po absolvování 1. části (webcastu) – plánováno 1x ročně
 3. část: prezenční týden kazuistický, 5 dní – řešení kazuistik ze všech teoretických kurzů, ke každému tématu

Jak dokládám praxi?

Záznamy o absolvované praxi musí být řádně doloženy v průkazu odbornosti a logbooku, zároveň průběžně potvrzovány školitelem (1x za tři měsíce).

Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba je přepisovat do indexů nebo nových logbooků. Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně.

Část praxe jsem absolvoval v zahraničí, jak mám postupovat?

Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat MZ ČR prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci EZP (odkazy viz výše).

Jak dlouho platí stáže, kurzy, semináře, testy v rámci základu?

/Media/Pracoviště/Katedry/Klinická farmacie/Vestnik-MZ_01-2024-kurzy.pdf

Co všechno musím splnit, abych mohl k atestaci?

 1. Splnit požadavky příslušného VP – viz tabulka výše.
 2. Podat přihlášku – vyplněním v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) -   https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Rozcestnik (poslední odkaz v seznamu).
 3. Řádně vyplněná přihláška se musí odeslat nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky. 

ATESTAČNÍ PRÁCE

Vypracování atestační práce je nedílnou součástí praktické části atestační zkoušky ve specializačním oboru klinická farmacie.

ATESTAČNÍ PRÁCE MUSÍ UKÁZAT VÝZNAM PRO VLASTNÍ ODBORNOU ČINNOST ŠKOLENCE A MÍT VÝSTUP/PŘÍNOS PRO KLNICKOFARMACEUTICKOU PRAXI.

ATESTAČNÍ PRÁCE – Jaké téma má být zpracováno? Kdo přiděluje, schvaluje téma atestační práce?

Téma domlouvá školenec se svým školitelem. Školitel konzultuje vhodnost tématu s vedoucí subkatedry klinické farmacie IPVZ PharmDr. M. Maříkovou, která jej schvaluje.

ATESTAČNÍ PRÁCE – kdo mě vede při přípravě atestační práce?

Školitel.

ATESTAČNÍ PRÁCE − Jak má vypadat atestační práce?

Atestační práce obsahem a po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na odborné publikace (25−40 stran textu, počet citací dle tématu a zaměření práce, pevná nebo kroužková vazba.

V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.

Práce se zpracovává v českém jazyce.

Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text.

Doporučené řádkování je 1,5.

Stránky se číslují. Titulní strana, poděkování, prohlášení, abstrakt v českém a anglickém jazyce, obsah a seznam zkratek se nečíslují, ale započítávají se do pořadí stránek (Úvod tedy např. začíná stránkou 8.)

Práce je považována za připravenou k odeslání až po konečném zhodnocení práce školitelem.

Atestační práci je nutné odevzdat nejpozději 2 měsíce před termínem atestační zkoušky, pouze v elektronické podobě na e-mail: marikova@ipvz.cz.

Nedodržení rozsahu a formální úpravy práce, včetně struktury textu může být důvodem k vrácení práce s žádostí o její přepracování.

Úroveň atestační práce hodnotí oponent, pověřený vedoucí subkatedry klinické farmacie.

Krátké a výstižné hodnocení oponenta s případnými dotazy slouží jako podklad pro diskuzi v rámci praktické atestační zkoušky a pro záznam do Protokolu o atestační zkoušce.

Součástí atestační práce je prohlášení autora , že práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury.

VZOR ČLENĚNÍ ATESTAČNÍ PRÁCE

Titulní́ strana: název práce, autor, pracoviště, školitel datum (měsíc) a místo předložení práce, souhrn (abstrakt) včetně klíčových slov v českém a anglickém jazyce, obsah, úvod, cíl práce

Teoretická část: teorie vztahující se k tématu atestační práce

Praktická část:

 1. Metodika – i v případě, že se jedná o práci rešeršní
 2. Výsledky: Pokud jsou výsledky prezentovány formou tabulek, grafů, případně obrázků, je třeba každý objekt opatřit srozumitelným vysvětlením – tyto objekty jsou samostatnou složkou publikace a při pouhém studiu tabulky, grafu, obrázku musí být zřejmé, co autor prezentuje; není možné hledat vysvětlení v textu.
 3. Diskuse: Diskuse nad získanými výsledky. Diskuse má ukázat na orientaci autora v dané problematice a měla by explicitně vyjádřit, v čem spočívá přínos získaných dat.

Literatura. Seznam použité literatury, která byla citována v textu.

Seznam literatury a odkazy na citované́ zdroje uvádějte na konci práce jednotně dle zvolené citační normy.

Dokumenty se citují nejlépe dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690–2, výklad na adrese: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

• Příklad citace monografie:

HAUGELAND, John. Artifical intelligence: the very idea. 3rd printing, 1987. Cambridge (Massachusetts1):MIT Press; London: Bradford Book,  c1985. ISBN 0-262-08153-9.

• Příklad citace článku v časopise:

VAN DER VET, P. E. – MARS, NJ. I. Condocet query engine: an engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, May 1999, vol. 42, no. 6, s. 485–492

• Příklad citace článku v elektronickém časopise:

HEJTING, Ingo. Interconnectivity and the hybrid library. Ikaros [online]. 1999, roc. 3, c. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://ikaros.ff.cuni.cz>

Použití zkratek:

Při použití zkratek je nezbytné nejdříve uvést plné znění a za ně do závorky zkratku – např. občané bez domova (OBD) – a v následném textu je již možné uvádět pouze zkratky. V případě většího množství zkratek je vhodné sestavit jejich vlastní seznam a umístit ho za obsah či seznam tabulek, grafů atd.

Jak vypadá atestační zkouška?

Průběh atestační zkoušky je stanoven vyhl. č. 282/2019 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.

Zkušební komise (min. 3 členové) jmenovaná Ministrem zdravotnictví ČR.

Vlastní atestační zkouška:

 1. praktická část – komplexní řešení kazuistiky pacienta

 1. teoretická část – 2 odborné otázky – losují se + obhajoba atestační práce (nahrazuje jednu teoretickou otázku

Je možnost odstoupení před zahájením.

OMLUVIL JSEM SE V ŘÁDNÉM TERMÍNU.

V případě omluvy je možné přistoupit k novému termínu v nejbližším možném termínu, obvykle za 6 měsíců.

NEUSPĚL JSEM U PRAKTICKÉ ČÁSTI ATESTAČNÍ ZKOUŠKY

Opakování atestace – nejdříve za rok, maximálně však 2 opravné termíny.

NEUSPĚL JSEM U TEORETICKÉ ČÁSTI ATESTAČNÍ ZKOUŠKY

Opakování atestace – nejdříve za rok, maximálně však 2 opravné termíny.