Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace pro atestující

Rád bych pracoval jako klinický farmaceut – co musím splnit?

Podmínkou pro samostatný výkon povolání klinického farmaceuta (§ 11 zákona č. 95/2004 Sb.) je specializovaná způsobilost v oboru klinická farmacie. https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/jak-ziskat-specializovanou-zpusobilost

Specializovaná způsobilosti se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání − atestační zkouškou.

Jak se mohu do předatestační přípravy zařadit?

Žádost o zařazení do oborů specializačního vzdělávání se podává prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) viz žádosti a formuláře pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN01ZADOSTZARAZENISV

Kdo mi poradí s kurzy, praxí, školitelem?

Specializační vzdělávání probíhá podle platného vzdělávacího programu v oboru klinická farmacie.

Průběh specializačního vzdělávání koordinuje a zajišťuje akreditované zařízení (IPVZ, SUBKATEDRA KLINICKÉ FARMACIE − kontakt: PharmDr. Martina Maříková: marikova@ipvz.cz)

Školitel

 1. školenec, který pracuje – vykonává svoji povinnou praxi – v Akreditovaném zařízení pro klinickou farmacii, má zajištěnu trvalou přítomnost školitele v průběhu pracovní doby (poměr školenců a školitelů je dán vzdělávacím programem − na jednoho školitele mohou být na pracovišti maximálně 3 školenci);
 2. školenec, který nepracuje – nevykonává svoji povinnou praxi – na akreditovaném pracovišti pro klinickou farmacii dostane po domluvě s vedoucí subkatedry klinické farmacie PharmDr. M. Maříkovou přiděleného svého školitele se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie, který pracuje v Akreditovaném zařízení pro klinickou farmacii I. nebo II. typu (seznam školitelů je průběžně doplňován).

Musím praxi vykonávat v akreditovaném zařízení?

Ano nebo alespoň spolupracovat se školitelem z Akreditovaného zařízení pro klinickou farmacii, viz srovnávací tabulka vzdělávacích programů.

Jaký pro mě platí vzdělávací program?

Pro obor klinická farmacie platí v současné době dva vzdělávací programy:

zařazení do oboru do 28. 2. 2015 zařazení do oboru po 1. 3. 2015

volba:

Vzdělávací program – rok vydání 2005

Vzdělávací program – rok vydání 2015

jediná možnost:

Vzdělávací program – rok vydání 2015

Jsem zařazen do přípravy před 28.2.2015, mohu VP změnit?

Uchazeči mohou změnit vzdělávací program za novější (později vydaný) a pokračovat ve specializační přípravě, aniž by museli provádět změnu zařazení anebo změnu nahlašovat.

Je však třeba uvést do přihlášky k atestační zkoušce, podle jakého programu se uchazeč připravoval a splnit všechny jeho požadavky.

Srovnání atestačních náplní obou programů

VP KF z roku 2005 VP KF z roku 2015

Povinná praxe

36 měsíců praxe v lékárně

nebo

v jiném zdravotnickém zařízení maximálně 20 měsíců z toho:

5 týdn – odborné stáže na lůžkových nebo ambulantních pracovištích (z toho 2 týdny interní obory, zbývající část stáží na pracovištích alespoň dvou jiných oborů)

Názvy vypisovaných stáží:

Specializační odborná stáž – Spolupráce klinického farmaceuta s lůžkovými odděleními v oblasti interní medicíny

Specializační odborná stáž – Chirurgické obory

Specializační odborná stáž – Interní obory

Povinná praxe

36 měsíců klinická farmacie v akreditovaném zařízení I. nebo II. typu

(poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči nebo lůžkovou péči nebo lékárenskou péči)

tzn. Oddělení nebo pracoviště klinické farmacie, které je MZ akreditováno pro specializační vzdělávání v oboru Klinická farmacie, toto oddělení nebo pracoviště je buď součástí zdravotnického zařízení lékárenské péče, nebo je organizačně zařazeno mimo

*V případě, že školenec neabsolvuje specializovaný výcvik na akreditovaném zařízení v oboru klinická farmacie I. nebo II. typu, je povinen:

 1. spolupracovat s akreditovaným zařízením v oboru klinická farmacie I. nebo II. typu tzn., že je po celou dobu specializovaného výcviku v pravidelném kontaktu (1x za 3 měsíce) se svým školitelem z akreditovaného zařízení v oboru klinická farmacie, který vede jeho odbornou přípravu, konzultace si školenec zaznamenává do logbooku v pravidelných intervalech (1x za 3 měsíce)
 2. současně je třeba spolupracovat s poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím ambulantní nebo lůžkovou péči. Spolupráce s poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím ambulantní nebo lůžkovou péči musí být v rozsahu minimálně 1 den v týdnu a v minimální celkové délce 120 dní. Příslušný poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní nebo lůžkovou péči potvrdí školenci absolvování povinné praxe do logbooku (školitel příslušného poskytovatele zdravotních služeb poskytující ambulantní nebo lůžkovou péči). Potvrzení předkládá školenec při pravidelné konzultaci se svým školitelem z akreditovaného zařízení v oboru klinická farmacie (1x za 3 měsíce).
 3. Školitel provádí průběžné záznamy do logbooku v intervalech (1x za 3 měsíce) o počtu řešených klinických případů – kazuistik, o řešení lékových problémů, zpracování farmakoterapeutických standardů a jejich aplikaci
z toho:

2 dny - odborná stáž

terapeutické monitorování hladin léčiv a jejich interpretace

2 dny povinná praxe

klinická farmacie – akreditované zařízení II. typu nebo klinická farmakologie provádějící terapeutické monitorování hladin léčiv a jejich interpretace

2 x 1 týden:

povinné specializační odborné stáže na akreditovaných pracovištích v oboru klinická farmacie úspěšně zakončené testem

Názvy vypisovaných stáží:

Specializační odborná stáž na akreditovaném pracovišti klinické farmacie

15 dní specializované stáže

klinická farmacie – akreditované zařízení II. typu se zaměřením na vybranou problematiku farmakoterapie v interních a chirurgických oborech (např.: klinická farmacie v geriatrii, v chirurgii, v klinické onkologii, v paliativní medicíně, atd.) a JIP pro chirurgické a interní obory;

musí absolvovat školenci, kteří vykonávají povinnou praxi v akreditovaném zařízení I. typu pro klinickou farmacii; musí absolvovat školenci, kteří vykonávají povinnou praxi mimo akreditovaná zařízení klinické farmacie; pro školence z akreditovaných zařízení II. typu je doporučeno absolvovat těchto 15 dní na jiných akreditovaných zařízeních II. typu pro klinickou farmacii

3 dnyodborná stáž

vybraná laboratorní vyšetření a jejich interpretace

3 dny −  kurz Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí*;  

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu

3 dnyúvodní odborná stáž – interní obory

Názvy vypisovaných stáží:

Specializační odborná stáž – Interní obory

4 dny − kurz Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie*;

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu

3 dny – úvodní odborná stáž – klinická pracoviště jiných oborů (především geriatrie, pediatrie, gynekologie a onkologie, případně další)

Názvy vypisovaných stáží:

Specializační odborná stáž v klinické farmacii – např.onkologie – úvodní

3 dny − kurz Hepatální insuficience a farmakoterapie, problematika farmakoterapie ovlivňující lipidový a glycidový metabolizmus*;

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu

2 dny − odborná stáž – racionální antibiotická léčba (antibiotická centra)

3 dny − kurz Interpretace lékových interakcí; zvláštnosti FT u vybraných populačních skupin (v geriatrii, v dětském lékařství, v těhotenství a při kojení); intoxikace léčivy*;

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu 

3 dny − kurz Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metod*;

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu

3 dny − kurz Hepatální insuficience a farmakoterapie, problematika farmakoterapie ovlivňující lipidový a glycidový metabolizmus*;

musí být absolvováno na akredidovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu
2 dny − odborná stáž – léková informatika (léková informační centra)

2 dny − kurz Standardy práce klinického farmaceuta, metodika oddělení klinické farmacie, jejich aplikace do práce klinického farmaceuta, komplexní hodnocení farmakoterapie*;

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu
2 dny – odborná stáž v monitorování NÚL (SÚKL)

2 dny − kurz Hodnocení racionality farmakoterapie u poskytovatele zdravotních služeb*;

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu
2 dny − odborná stáž v hodnocení účinků léčiv v klinické praxi

2 dny − kurz Bezpečná farmakoterapie*;

musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti pro teoretickou část vzdělávacího programu 
2 vícedenní kongresy nebo konference některých odborných lékařských společností
3 tematické kurzy pořádané Subkatedrou klinické farmacie IPVZ nebo odbornou sekcí klinické farmacie ČFS ČLS JEP
doporučené 2 semináe zaměřené na řešení kazuistik v rámci školicích akcí IPVZ nebo akcí odborné společnosti

povinné absolvování 4 interaktivních seminářů zaměřených na řešení kazuistik;

z nichž jeden bude aktivně veden − nejedná se jen o interaktivní semináře projektu IDS, důležitá je alespoň jedna vlastní aktivní účast

54 dní klinické praxe minimálně 137 dní klinické praxe + 25 dní kurzů

*absolvování kurzů specializačního výcviku je možné až po absolvování kmene;

lze si naplánovat dopředu na celé tři roky specializačního výcviku, viz rozpis kurzů

Jak si mám naplánovat kurzy?

Kurzy se uskutečňují podle následujícího harmonogramu:

Termín konání Název kurzu Termín konání Název kurzu
3.
2016
3 dny
Racionální FT ATB (3 dny) 10.
2016
5 dní
 • Základy biochemie pro KF, FT změn vnitřního prostředí (3 dny
 • Hodnocení racionality FT u poskytovatele ZS (2 dny)
3.
2017
4 dny
Základy hematologie pro KF, problematika FR KV onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové FT+ KV
(4 dny)
 
10.
2017
5 dní
 • Interpretace LI; zvláštnosti FT u vybraných populačních skupin, intoxikace léčivy (3 dny)
 • Bezpečná FT (2 dny)
3.
2018
3 dny
Hepatální insuficience a FT, problematika FT ovlivňující lipidový a glycidový metabolismus (3 dny) 10.
2018
5 dní
 • Renální insuficience a FT, eliminační metody
  (3 dny)
 • Standardy práce KF, metodika oddělení KF, jejich aplikace do práce KF, komplexní hodnocení FT
  (2 dny)
3.
2019
3 dny
Racionální FT ATB (3 dny) 10.
2019
5 dní
 • Základy biochemie pro KF, FT změn vnitřního prostředí (3 dny)
 • Hodnocení racionality FT u poskytovatele ZS (2 dny)
3.
2020
4 dny
Základy hematologie pro KF, problematika FR KV onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové FT+ KV
(4 dny)
 
10.
2020
5 dní
 • Interpretace LI; zvláštnosti FT u vybraných populačních skupin, intoxikace léčivy (3 dny)
 • Bezpečná FT (2 dny)
3.
2021
3 dny
Hepatální insuficience a FT, problematika FT ovlivňující lipidový a glycidový metabolismus (3 dny) 10.
2021
5 dní
 • Renální insuficience a FT, eliminační metody (3 dny)
 • Standardy práce KF, metodika oddělení KF, jejich aplikace do práce KF, komplexní hodnocení FT (2 dny)

Jak dokládám praxi?

Záznamy o absolvované praxi musí být řádně doloženy v průkazu odbornosti nebo logbooku a průběžně potvrzovány školitelem.

Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba je přepisovat do indexů nebo nových logbooků; výkony v logboocích musí být řádně podepsány školitelem se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie.

Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně.

Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou farmaceuti absolvovali podle předchozího systému (i v rámci předchozí atestace) a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána, není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci doložit.

Mám specializaci v oboru veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství,…?

U vzdělávacích programů se společným základem nebo v nových vzdělávacích programech se základním kmenem se uznává získaná specializace I. stupně jako ekvivalent ukončeného příslušného společného základu, resp. základního kmene.

Část praxe jsem absolvoval v zahraničí, jak mám postupovat?

Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat buď IPVZ prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci EZP.

Jak dlouho platí stáže, kurzy, semináře, testy v rámci základu?

Platnost absolvovaných povinných vzdělávacích akcí:
Testy pro ukončení základního kmene: Lékařská první pomoc/Neodkladná první pomoc¨ kurz Radiační ochrana, kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Stáže Testy na konci specializačního kurzu nebo stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci
Základy zdravotnické legislativy, Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy
specializační kurzy Testy, které jsou součástí atestace
neomezená 5 let: 10 let: neomezená 2 roky

Co všechno musím splnit, abych mohl k atestaci?

 1. Splnit požadavky příslušného VP – viz tabulka výše.
 2. Podat přihlášku - vyplněním v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) -  https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare (předposlední odkaz v seznamu). Tištěná forma přihlášky by měla být k dispozici na studijních odděleních v nemocnicích nebo na Studijní oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.
 3. Řádně vyplněná přihláška se musí odeslat nejpozději 90 dnů před termínem atestační zkoušky. Později zaslaná přihláška nemusí být přijata.

Jak vypadá atestační zkouška?

Průběh atestační zkoušky je stanoven nově vyhl. č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.

Zkušební komise (min. 3 členové) jmenovaná Ministrem zdravotnictví ČR.

Vlastní atestační zkouška:

 1. praktická část
  • komplexní řešení kazuistiky pacienta
  • obhajoba atestační práce
 2. teoretická část – 3 odborné otázky − losují se

Je možnost odstoupení před zahájením.

Omluvil jsem se v řádném termínu.

V případě omluvy je možné přistoupit k novému termínu nejdříve za 6 měsíců.

Neuspěl jsem u PRAKTICKÉ ČÁSTI atestační zkoušky

Opakování atestace – nejdříve za rok, maximálně však 2 opravné termíny.

Neuspěl jsem u TEORETICKÉ ČÁSTI atestační zkoušky

Opakování atestace – nejdříve za rok, maximálně však 2 opravné termíny.

ATESTAČNÍ PRÁCE

Vypracování atestační práce je nedílnou součástí praktické části atestační zkoušky ve specializačním oboru klinická farmacie.

ATESTAČNÍ PRÁCE MUSÍ UKÁZAT VÝZNAM PRO VLASTNÍ ODBORNOU ČINNOST ŠKOLENCE A MÍT VÝSTUP/PŘÍNOS PRO KLNICKOFARMACEUTICKOU PRAXI.

ATESTAČNÍ PRÁCE – Jaké téma má být zpracováno? Kdo přiděluje, schvaluje téma atestační práce?

Téma domlouvá školenec se svým školitelem. Školitel konzultuje vhodnost tématu s vedoucí subkatedry klinické farmacie IPVZ PharmDr. M. Maříkovou, která jej schvaluje.

ATESTAČNÍ PRÁCE – kdo mě vede při přípravě atestační práce?

Školitel.

ATESTAČNÍ PRÁCE − Jak má vypadat atestační práce?

Atestační práce obsahem a po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na odborné publikace (25−40 stran textu, počet citací dle tématu a zaměření práce, pevná nebo kroužková vazba.

 • V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.
 • Práce je tištěna na bílý papír formátu A4 po jedné straně, případně oboustranně (zejména u prací velkého rozsahu). Při oboustranném tisku je však třeba z důvodu vazby dodržet stejný pravý a levý okraj stránky – viz sekce okraje. Pro základní text je vhodné použít písmo typu Times New Roman.
 • Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text.
 • Doporučené řádkování je 1,5.
 • Minimální hodnoty okrajů stránky jsou: nahoře 25 mm, dole 20 mm, vlevo 35 mm, vpravo 15 mm. V případě oboustranného tisku je minimální hodnota pravého okraje 35 mm. Text je zarovnán do bloku (na oba okraje).
 • Stránky se číslují. Titulní strana, poděkování, prohlášení, abstrakt v českém a anglickém jazyce nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program, obsah a seznam zkratek se nečíslují, ale započítávají se do pořadí stránek (Úvod tedy např. začíná stránkou 8.)

Práce je považována za připravenou k odeslání až po konečném zhodnocení práce školitelem.

Atestační práci je nutné odevzdat ve 2 exemplářích (pevná nebo kroužková vazba) nejpozději 2 měsíce před termínem atestační zkoušky na podatelnu IPVZ nebo poštou na adresu:

IPVZ, Subkatedra klinické farmacie, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Současně je nutné zaslat atestační práci v elektronické podobě na e-mail: marikova@ipvz.cz.

Nedodržení rozsahu a formální úpravy práce, včetně struktury textu může být důvodem k vrácení práce s žádostí o její přepracování.

Úroveň atestační práce hodnotí oponent, pověřený vedoucí subkatedry klinické farmacie.

Krátké a výstižné hodnocení oponenta s případnými dotazy slouží jako podklad pro diskuzi v rámci praktické atestační zkoušky a pro záznam do Protokolu o atestační zkoušce.

Součástí atestační práce je prohlášení autora opatřené podpisem, že práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury.

VZOR ČLENĚNÍ ATESTAČNÍ PRÁCE

 1.  Titulní strana: název práce, autor, pracoviště, školitel datum (měsíc) a místo předložení práce.
 2. Obsah.
 3. Úvod 
 4. Cíl práce
 5. Teoretická část: teorie vztahující se k tématu atestační práce
 6. Praktická část
 1. Metodika
 2. Výsledky. Pokud jsou výsledky prezentovány formou tabulek, grafů, případně obrázků je třeba každý objekt opatřit srozumitelným vysvětlením – tyto objekty jsou samostatnou složkou publikace a při pouhém studiu tabulky, grafu, obrázku musí být zřejmé, co autor prezentuje; není možné hledat vysvětlení v textu.
 1. Diskuse: Diskuse nad získanými výsledky. Diskuse má ukázat na orientaci autora v dané problematice a měla by explicitně vyjádřit, v čem spočívá přínos získaných dat.
 2.  Literatura. Seznam použité literatury, která byla citována v textu.

Seznam literatury  a odkazy na citované zdroje uvádějte na konci práce jednotně dle zvolené citační normy.

Dokumenty se citují nejlépe dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690 – 2, výklad na adrese: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

Příklad citace monografie:

HAUGELAND, John. Artifical intelligence: the very idea. 3rd printing, 1987. Cambridge (Massachusetts1):MIT Press; London: Bradford Book,  c1985. ISBN 0-262-08153-9.

Příklad citace článku v časopise:

VAN DER VET, P. E. – MARS, NJ. I. Condocet query engine: an engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, May 1999, vol. 42, no. 6, s. 485–492

Příklad citace článku v elektronickém časopise:

HEJTING, Ingo. Interconnectivity and the hybrid library. Ikaros [online]. 1999, roc. 3, c. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://ikaros.ff.cuni.cz>

Použití zkratek :

Při použití zkratek je nezbytné nejdříve uvést plné znění a za ně do závorky zkratku - např. občané bez domova (OBD) - a v následném textu je již možné uvádět pouze zkratky. V případě většího množství zkratek je vhodné sestavit jejich vlastní seznam a umístit ho za obsah či seznam tabulek, grafů, atd.