Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Granty a projekty realizované v letech 2005-2008

Výzkumný záměr – Ministerstvo zdravotnictví

Reg. číslo

Výzkumný záměr MZ 0002384101

Název

Operační léčení v oblasti kyčelního kloubu při úrazech, vrozených vadách, osteopatiích a artropatiích. Zlomeniny páteře v terénu osteopatie.

Období realizace

2005 – 2011

Řešitel

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK

Spoluřešitelská pracoviště

Katedra patologické anatomie IPVZ, Katedra radiodiagnostiky IPVZ, Subkatedra revmatologie IPVZ, Subkatedra traumatologie pohybového ústrojí IPVZ, Subkatedra spondylochirurgie IPVZ, Centrum biostatistiky a analýz LF MU Brno

Anotace

Ia) Péče o pacienty postižené úrazem způsobeným nízkou energií násilí na podkladě osteoporózy se zhodnocením jednotlivých léčebných metod ošetření traumat s následným systematickým dovyšetřením osteoporózy histologicky, denzitometricky a biochemicky a zajištěním adekvátní následné léčby podle stupně osteoporózy s ohledem na riziko vzniku dalších traumat a rentabilitu preventivních léčebných opatření. Stanovení optimálního léčebného a diagnostického algoritmu s uvedením do praxe v našich podmínkách.

Ib)Prospektivní studie účinnosti konservativní a operační léčby akutních zlomenin a chronických deformit osteoporotické páteře. Srovnání účinnosti jednotlivých operačních metod z hlediska klinických obtíží, prevence vzniku deformity, nákladovosti a četnosti komplikací.

II)Výzkum klasifikace vrozeně krátkého lemuru ve vztahu k terapii a vývoj postupu operačního řešení.

III) Srovnání výsledků operační léčby v oblasti kyčelního a kolenního kloub u pacientů s léčenou hemofilií jako modelovou osteoartopatií, zjištění podílu opakovaného krvácení na rozvoji degenerativních změn. Komplexní ortopedické sledování a léčení osteoartropatických změn u pacientů s léčenou hemofilií, sledování a hodnocení progrese změn – jak rentgenologických, tak funčních, posouzení a zhodnocení vývoje těchto změn v závislosti na typu léčby a četnosti kloubních krvácivých příhod.
IV) Konkretizace obecného výzkumného záměru řešení osteopatií v oblastech proximálního lemuru a páteře na osteopatie vzniklé v důsledku nádorového procesu se zvláštním zaměřením na riziko zlomenin v uvedeném oblasti a způsob nejefektivnější léčby hrozící či dokonané patologické zlomeniny uvedené oblasti.

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Reg. číslo

NR/8491-3/2005

Název

Určení vztahu mezi formou amyotrofické laterální sklerózy a stupněm kongitivní alterace, markery neurodegenerace a mozková atrofie – prospektivní studie.

Řešitel

MUDr. Peter Ridzoň, Katedra neurologie IPVZ

Spoluřešitelé

MUDr. František Koukolík, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Ivan Malbohan, CSc., 1. LF UK, Praha
MUDr. Josef Vymazal, CSc., Nemocnice na Homolce, Praha

Období realizace

2005 – 2008

Anotace

Cílem projektu je určení vztahu mezi formou ALS (bulbární či končetinovou), kognitivní alterací a markery neurodegenerace. Princip spočívá v komplexním vyšetření pacientů (neuropsychologické testy, analýza likvoru, MRI volumometrie a SPECT) v době stanovení diagnózy a zopakování s časovým odstupem. Neuropatologické vyšetření mozkové tkáně zhodnotí typ a stupeň postižení CNS. Ke stanovení protilátek proti neurofilamentům v likvoru bude vyvinuta vlastní ELISA metodika. Získané výsledky přispějí k lepšímu pochopení patofyziologie ALS i k upřesnění prognózy onemocnění v okamžiku stanovení diagnózy.

Reg. číslo

NR/8414-5/2005

Název

Léčení diseminovaných nádorů dutiny břišní pomocí perinektomie a peroperační hypertermické chemoterapie s možností profylaktického užití u kolorektálních karcinomů.

Řešitel

prof. MUDr. František Antoš, CSc., FN Na Bulovce

Spoluřešitel

MUDr. Zuzana Šerclová, Katedra chirurgie IPVZ

Období realizace

2005 – 2009

Anotace

Projekt se zabývá možnostmi léčení diseminovaného nádorového bujení v peritoneální dutině, v našich krajích zatím jednoznačně fatálním onemocněním. Dále se bude studie zabývat možnostmi hypertemické chemoterapie jako profylaxe u ca kolorekta. Některé intraperitoneálně diseminované nádory (pseudomyxoma peritonei, solidní nádory chirurgické či gynekologické, urologické povahy lze dle našich zkušeností kombinovaným chirurgicko-onkologickým přístupem pozitivně ovlivnit. Zamýšleným postupem je provedení peritonektomie s následnou peroperační hypertemickou chemoterapií a několikadenní pooperační laváží, což vyžaduje náročné personální a materiálové zabezpečení. Předpokládaným výstupem je kurabilita onemocnění pseudomyxoma peritonei a prodloužení disease free intervalu, resp. dlouhodobé přežívání nemocných s nádorovým postižením peritonea. Stanovení kriterií pro možnost profylaktické peroperační hypertemie u KRC.

Reg. číslo

NR/8420-3/2005

Název

Význam komplexního mezioborového přístupu pro akcelerovanou pooperační rehabilitaci (modifikace „fast track“).

Řešitel

MUDr. Zuzana Šerclová, FN Na Bulovce

Spoluřešitel

prof. MUDr. František Antoš, CSc., Katedra chirurgie IPVZ

Období realizace

2005-2007

Anotace

Předoperační stres, anesteziologicko-analgetická operační péče, pooperační rehabilitace a stav výživy mají vliv na operační hojení, rozvoj protrahovaného operačního stresu a nastartování zánětlivé kaskády s rozvojem pooperačních komplikací. Důsledně koordinovaná a modifikovaná kolemoperační péče na základě jednotlivých vědeckých poznatků se může podílet na urychlení pooperační adaptace, zlepšení kvality života s krátkodobým i dlouhodobým efektem. Tato péče spočívá v modifikaci speciálně vedené anestezie a analgezie umožňující řízenou fyzioterapii a perorální příjem účelově upravené diety bezprostředně po operaci a akceleraci pooperačního hojení. Ověření předpokládaných výsledků dle hypotézy povede nejen k finanční úspoře v pooperační péči, ale i ke zlepšení kvality života nemocných v časném i pozdním pooperačním období. Významná by byla i možnost aplikace metody na jiných pracovištích.

Grantová agentura ČR (GA ČR)

Reg. číslo

106/05/2174

Název

Výzkum biokompatibilních materiálů vhodných pro výrobu nového typu spinální náhrady.

Řešitel

doc. Ing. Jiří Michalec, CSc., Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Spoluřešitel

doc. MUDr. Ladislav Tóth, CSc., Subkatedra spondylochirurgie IPVZ

Období realizace

2005 – 2007

Anotace

Cílem projektu je výzkum vhodného spektra biokompatibilních materiálů použitelných pro výrobu zcela nového a ve světě unikátního typu totální náhrady meziobratlového spojení. Dále pak experimentální ověření funkčnosti, spolehlivosti, stálosti a zdravotní nezávadnosti materiálů použitých pro tuto aplikaci. Konstrukční návrh nového typu této pohyblivé náhrady, který předpokládá zachování fyziologických vlastností segmentu, a to zejména z hlediska jeho pohyblivosti a tuhosti, byl vyvinut v Laboratoři mechaniky člověka, FS ČVUT v Praze. Tento zcela nový a ve světě unikátní typ náhrady byl přijat Úřadem průmyslového vlastnictví jako průmyslový vzor č. PUV 2002-13504. Pro operativní řešení se uplatňují s ohledem na stupeň poškození dva rozdílné přístupy. Prvním je implantace pohyblivých náhrad meziobratlového kloubu a druhým je pevné spojení sousedních obratlových těl, tzv. fúzí. Ve světě se již úspěšně vyrábí a implantuje několik typů pohyblivých náhrad (např. SB Charité III, ProDisc). Tyto náhrady však mají své nevýhody (nulová torzní tuhost, malé nebo žádné tlumení axiálních sil, nutnost zevní fixace) a jejich použitelnost je proto omezena na velmi úzké spektrum cca 5% pacientů s nízkým stupněm degenerací páteře. Proto je celosvětovým trendem vývoj nových typů totálních spinálních náhrad, které by co nejpřesněji kopírovaly fyziologické poměry v páteři.

Reg. číslo

310/06/1546

Název

Experimentální ověření změn ve výškovém rozšíření klíštěte obecného lxodes ricinus a rizika začleňování jím přenášených nákaz do horských ekosystémů.

Řešitel

Mgr. Jan Materna, Ph.D., Správa KRNAP, Vrchlabí

Spoluřešitel

RNDr. Milan Daniel, DrSc., Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Období realizace

2006-2008

Anotace

Projekt je zaměřen na zjištění podmínek, jejichž vlivem došlo k posunu horní hranice rozšíření klíštěte obecného Ixodes ricinus a následně i původců jím přenášených nákaz (klíšťová encefalitida /KE/, lymská borrelióza /LB/) a dále na analýzu rizik z toho vyplývajících. Na počátku 90. let došlo k prudkému nárůstu incidence KE, který trvá dodnes, včetně výskytu nad tehdy známou empiricky zjištěnou výškovou hranici přenašeče (700 m n.m.), která byla potvrzena i dlouhodobým terénním pokusem (1981-83) uskutečněným v Krkonoších. Pozorované změny vyvolaly potřebu analýzy současného stavu vertikální distribuce přenašeče a incidence původců KE a LB. Problém je významný mj. také proto, že v těchto horských polohách jsou v ČR situovány oblíbené rekreační oblasti, navštěvované hojně právě v období vysoké aktivity klíštěte obecného.

Reg. číslo

206/06/0777

Název

In vitro kultivace ptačích schistosom a její využití v systematice a diagnostice.

Řešitel

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Spoluřešitel

doc. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., NRL pro tkáňové helmintózy IPVZ

Období realizace

2006 – 2008

Anotace

Ptačí schistosomy jsou parazity ptáků, ale napadají také člověka. Přestože byly uváděny jako původci cerkáriové dermatitidy, experimenty posledních let ukazují na jejich schopnost uniknout za určitých okolností imunitnímu zásahu v kůži a migrovat do dalších orgánů savců (např. plic). Nebezpečí migrace se stalo aktuálnější pro objevení nového druhu Trichobilharzia regenti, který je neuropatogenní. Projekt je orientován na vývoj nových kultivačních technik a využití in vitro kultivace pro další výzkum ptačích schistosom, především v oblasti systematiky a imunodiagnostiky. Cílem projektu je: (1) Definovat optimální složení kultivačního média, které by umožnilo dlouhodobé přežívání a vývoj ptačích schistosom do dospělosti. (2) V oblasti systematiky má kultivace umožnit morfologickou charakterizaci zatím neprostudovaných izolátů, kterými se nedaří infikovat pokusná zvířata. (3) V oblasti imunodiagnostiky budou charakterizovány exkrečně-sekreční a somatické (včetně povrchových) antigeny umožňujících diferenciální diagnostiku různých fází infekce. To je významné pro odlišení neuropatogenních druhů od ostatních ptačích schistosom. Kultivace má v budoucnosti umožnit i omezení počtu experimentálních zvířat ve vybraných typech pokusů.

Evropské strukturální fondy

Název

Základní neodkladná resuscitace za podpory automatických externích defibrilátorů (AED) - oblast Praha.

Rešitel

doc. MUDr. Jan Pokorný, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ

Poskytovatel

ESF, MPSV a Magistrát hl. m. Prahy

Období realizace

2005 - 2007

Anotace

Projekt je realizován z JPD pro Cíl 3 regionu hl.m. Praha, č.priority 7.3.2. Cílem projektu je vzdělávání lektorů z řad lékařů a hasičských záchranných sborů v Praze pro výuku moderní metody resuscitace ze podpory automatických externích defibrilátorů.

Název

Základní neodkladná resuscitace za podpory automatických externích defibrilátorů (AED) v České republice.

Řešitel

doc. MUDr. Jan Pokorný, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ

Poskytovatel

ESF a MPSV

Období realizace

2006 – 2008

Anotace

Projekt je realizován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů č.priority 3.3. Smyslem projektu je vyškolit v metodě AED skupinu lektorů – lékařů různých zdravotnických institucí všech krajů vyjma Prahy i z řad soukromých lékařů, zejména praktických, dále pak skupinu asi 130 hasičů ze všech krajů ČR vyjma Prahy (oblast Prahy je řešena jiným projektem).

Název

Protidrogová prevence v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a protidrogová prevence v základním a středním školství (PED).

Spoluřešitel

MUDr. Hana Cabrnochová, Subkatedra praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ

Poskytovatel

ESF, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hl. m. Prahy

Období realizace

2006 – 2008

Anotace

Projekt si klade za cíl poskytnout konkrétní a přesné vodítko a algoritmus postupu v protidrogové prevenci praktickým lékařům pro děti a dorost. Cílem první části projektu je zvýšit schopnosti pediatrů efektivně zasáhnout v případě kontaktu s problémovým uživatelem či závislým na návykových látkách a jeho rodinnými příslušníky.

U pediatrické větve projektu se nejprve vyškolí šest pediatrů ve způsobu, jak ve svých ordinacích v praxi sbírat data a částečně i vyzkoušet navrhovaný postup. Poté budou takto získané informace a zkušenosti v druhé části projektu předány 20 praktickým lékařům pro děti a dorost, budou doplněny výcvikem, včetně hraných situací s použitím kamer. Tímto vyškolením získáme 20 lektorů, kteří budou moci vzdělávat své kolegy a současně poskytovat poradenské služby v krátké intervenci v protidrogové prevenci.

Název

ELSA – Implementace systému kombinovaného vzdělávání pro nelékařské obory Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Vedoucí projektu

RNDr. Rostislav Matera

Spoluřešitel

Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity

Poskytovatel

Moravsko-slezský kraj – Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3.3.3.

Období realizace

2007 - 2008

Anotace

Projekt je zaměřen na implementaci Learning Management Systém (LMS) pro Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzity. Cílem je vybudovat v prostředí ZSF komplexní systém pro realizaci e-learningových kurzů v rámci kombinovaného postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, zajistit vyškolení a trénink specialistů a pedagogických pracovníků ZSF, vytvořit realizační týmy pro přípravu studijních opor v rámci vzdělávání zdrav. pracovníků, tvorbu e-learningových kurzů a realizace pilotního běhu kombinovaného studia v rámci plnění strategického cíle celoživotního vzdělávání zdravot. pracovníků. Realizaci projektu jako žadatel projektu zajišťuje IPVZ, ale velkou měrou se bude podílet dislokované pracoviště IPVZ v Ostravě, které se podílí na rozvoji spolupráce IPVZ s významnými subjekty na území Moravskoslezského kraje – především Zdravotně sociální fakultou OU a FN s poliklinikou v Ostravě.

Název

DIALOG – Rozvoj znalostí a dovedností v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacientem.

Vedoucí projektu

ing. Ondřej Fuxa, MBA.

Spoluřešitel

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Poskytovatel

Moravsko-slezský kraj – Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3.3.3.

Období realizace

2007 – 2008

Anotace

Cílem je realizovat ucelený vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků s tématem zlepšení komunikace mezi zdravotnických pracovníkem na jedné straně a pacientem na straně druhé. Projekt spojuje klasický přístup ve vzdělávání s novými přístupy moderního elektronického vzdělávání – e-learningu. Cílem projektu je vyvinout vzdělávací modulární systém, který bude zaměřen na následující konečné příjemce: a) střední zdravotnický personál lékařských profesí – primáři, asistenti, staniční lékaři, b) střední zdravotní personál nelékařských profesí – vrchní a staniční sestry, laboranti, c) ostatní zdravotnický personál zdravotnického zařízení.