Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Specializační vzdělávání klinických farmaceutů

Dne 1. 4. 2018 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu s názvem „Specializační vzdělávání klinických farmaceutů."
(projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879)

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie se zaměřením na zajištění většího počtu klinických farmaceutů v České republice. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti a je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z klinické farmacie zařazené do oboru nejpozději do 30. 6. 2017.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je podpořit specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči.

Jak již bylo zmíněno, v současné době je v České republice 33 klinických farmaceutů se specializovanou způsobilostí poskytující klinickofarmaceutickou péči. Při současném stavu počtu zdravotnických zařízení, struktuře jejich péče a počtu akutních lůžek je zapotřebí mít k dispozici minimálně 148-178 klinických farmaceutů, tzn. že 115 - 145 farmaceutů tedy musí absolvovat specializační vzdělávání. Do tohoto projektu, který zajistí zmíněné specializační vzdělávání, je však nyní reálné zapojit pouze 30 osob.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje oddělení klinické farmacie pro akutní lůžkovou péči, tedy na podporu rozvoje oddělení klinické farmacie (OKF) vyššího typu, v ČR by jich mělo fungovat 37, a na podporu rozvoje OKF základního typu, v ČR by jich mělo fungovat 15.

Minimální personální zajištění těchto oddělení je následující: minimální personální obsazení jednoho OKF vyššího typu je 4,0 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí a minimální personální obsazení jednoho OKF základního typu je 2,0 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí (za optimální je považován 1,0 úvazek na 50 lůžek akutní péče).

Cílem tohoto projektu je tedy zajistit specializační vzdělávání pro 30 farmaceutů, čímž dojde ke zlepšení klinickofarmaceutické péče a zajištění její dostupnosti alespoň v rámci akutní lůžkové péče v České republice. Dále posílením sítě oddělení klinické farmacie napříč ČR se zlepší dostupnost akreditovaných zařízení, na kterých budou moci vykonávat klinickou praxi další farmaceuti, kteří se budou připravovat ke specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie.

CÍLOVÁ SKUPINA

Vzdělávání je určeno pro farmaceuty, kteří již absolvovali společný základ, a je tedy potřeba, aby získali specializovanou způsobilost k poskytování klinickofarmaceutické péče podle nového vzdělávacího programu oboru klinická farmacie.  Ukončený společný kmen a zařazení do vzdělávacího programu oboru klinická farmacie.

1. Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Projekt zajistí vyšší počet klinických farmaceutů se specializovanou způsobilostí ve zdravotnických zařízeních s akutní lůžkovou péčí. Jedná se hlavně o nemocnice zřizované MZd a kraji ČR a také nemocnice zařazené do center vysoce specializované péče. V současné době je v těchto zařízeních klinických farmaceutů se specializovanou způsobilostí nedostatek.

2. Kliničtí farmaceuti

Projekt je určen pro farmaceuty po ukončení společného základu specializující se v oboru klinická farmacie.

Dle platné legislativy:

 • Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie je předložení dokladů (kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní zkoušce) o ukončení nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu farmacie obsahujícím teoretickou a praktickou výuku, z toho nejméně 6 měsíců praxe v lékárně nebo studia v akreditovaném studijním programu farmacie, pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004
 • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání farmaceuta formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
 • Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie je zařazení do oboru, absolvování společného základu pro vzdělávací programy oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství a veřejné lékárenství v délce minimálně 24 měsíců, specializovaného výcviku v délce minimálně 36 měsíců a úspěšné složení atestační zkoušky nebo absolvování povinné doplňkové praxe na akreditovaném zařízení dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Projekt bude v konečném důsledku zacílen na pacienty zdravotnických zařízení, která poskytují akutní lůžkovou péči.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PODPOŘENÉ Z PROJEKTU:

 1. KA – Vzdělávací program - teoretická výuka
  • Kurz „Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí“
  • Kurz „Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie“
  • Kurz „Hepatální insuficience a farmakoterapie, problematika farmakoterapie ovlivňující lipidový a glycidový metabolismus“
  • Kurz „Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody“
  • Kurz „Racionální farmakoterapie antibiotiky (ATB)“
  • Kurz „Interpretace lékových interakcí; zvláštnosti farmakoterapie u vybraných populačních skupin (v geriatrii, v dětském lékařství, v těhotenství a při kojení); intoxikace léčivy“
  • Kurz „Hodnocení racionality farmakoterapie u poskytovatele zdravotních služeb“
  • Kurz „Bezpečná farmakoterapie“
  • Kurz „Standardy práce klinického farmaceuta, metodika oddělení klinické farmacie, jejich aplikace do práce klinického farmaceuta, komplexní hodnocení farmakoterapie“
 2. KA – Specializační odborná stáž
 3. KA – Povinná praxe
 4. KA – Atestace

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti a je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z klinické farmacie zařazené do oboru nejpozději do 30. 6. 2017.

V současné době je Projekt již plně obsazen, ale v případě, že máte splněné podmínky pro zařazení do Projektu (splněný společný kmen a zařazení do oboru k 30. 6. 2017) je možné se hlásit jako náhradník na e-mailové adrese:  pavlina.valentova@ipvz.cz.

SPECIALIZAČNÍ KURZY A STÁŽE VYPSANÉ DO PROJEKTU

Vzdělávací akce s termínem konání na podzim 2018 naleznete zde.

Odborná publikace

V rámci projektu „Specializační vzdělávání klinických farmaceutů“ byla vytvořena a vytištěna odborná publikace, kterou naleznete zde. Pro více informací o možnostech získání publikací, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu na adrese: hlavata@ipvz.cz